11-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
08.02.2022 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (853.66 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупцијa
1 Информација во врска со задолжение согласно Извадокот од Нацрт-записникот од Деветта седница на Влада на Република Северна Македонија, бр.41-824/1 од 30.01.2022 година, со Предлог-одлука
2 Информација во врска со Барање за продолжување на рок на доспевање на фактури за испорачана електрична енергија за Декември 2021 година бр.08-136/1 од 24.01.2022 година од ЕВН МАКЕДОНИЈА АД Скопје
3 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2022 година и предлог одлуки и изјави
4 Информација за потребата од зголемување на бројот на седиштата на државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши државно-правобранителската функција, со Предлог-одлука
5 Предлог-закон за изменување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, по скратена постапка
6 Предлог-закон за изменување на Законот за квалитетот на земјоделските производи, по скратена постапка
7 Предлог-програма за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година
8 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Колиште“ с.Липково општина Липково, со Предлог-решение
9 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Коџа Дол“ с.Доброшинци општина Василево, со Предлог-решение
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за нациoналната инфраструктура на просторните податоци на Република Северна Македонија
11 Информација за одржувањето на шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Европската Унија и Северна Македонија кој се одржа на 25 февруари 2021 година и подготовката на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот кој ќе се одржи на 9 февруари 2022 година
12 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5147, за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, на КП бр.4343, Викано место/улица П.Гиновски
13 Понуда од нотар Никола Кузманоски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.395, за КО ОХРИД-3, на КП бр.15943, и КП бр.15946 на Викано место/улица Г.Прличев
14 Годишна сметка за 2020 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје во 2020 година, со Извештај од независен ревизор и со Предлог-одлука
15 Предлог-одлука за висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2022 година
16 Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две мали хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем "Студенчица" бр.02-1704/1-4 од 22.11.2021 година донесена од Управниот одбор на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, согласно член 21-а став 4 од Закон за концесии и јавно приватно партнерство, со Предлог-одлука за давање согласност
17 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување ,, Студенчица“ Кичево за 2022 година
18 Предлог-одлука за давање на трaјно користење недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
19 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со Предлог-одлуки
20 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, за изградба на објект од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструктура -трафостаница КО Ресава, со Предлог-одлука
21 Информација за поведување на судска постапка пред надлежен суд во Република Косово
22 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2022 година
23 Информација со Предлог за разгледување и одобрување на иницијативата за потпишување на Меморандум за соработка во борбата против насилната радикализација преку интернет помеѓу Владата на РСМ - Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам и Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Агенција за разузнување,Министерство за одбрана, Агенцијата за млади и спорт, Национална академска истражувачка мрежа (МАР НЕТ), Комората на РСМ за приватно обезбедување, Македонски телеком АД и А1 Македонија ДООЕЛ, со усогласен текст на Меморандум (Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
24 Предлог-уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
25 Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
26 Информација по Одлука за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија (објавена во службен весник на Република Македонија број 118/21), со Предлог-одлука за престанок на важење на Oдлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Охрид и Ресен
27 Информација за текот на судски спор за поништени Одлуки на Владата за давање на дивеч под концсија во ловиштата бр.5 „Тажево“ и бр.2 „Копришница“ од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки
28 Информација со Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарската општина Трн, општина Битола
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за некомпатибилна инфраструктура за изградба на објект со намена E3-депонија за неопасен отпад-троска КО Шивец, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
30 Информација за реализација на Среднорочната Стратегија за општествена одговорност на Република Северна Македонија 2019-2023 во 2020 година
31 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - дијабаз на локалитетот “Вирови“ с.Подлес, општина Градско 11/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.243/21), со Предлог-одлукa
32 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот “Кадиица“ општина Ресен 10/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.230/21), со Предлог-одлукa
33 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Думановце“ општина Липково 12/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.243/21), со Предлог-одлукa
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Мираге-Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Монтана- Крушево, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
36 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
37 Информација во врска со барањето на Концесионерот ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малaтa хидроелектричнa централa, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361
38 Информација за спроведување на ИПА проектот ,,Поддршка во воспоставување на регионален систем за управување со отпад преку набавка на опрема и возила за собирање на отпад во источниот и североисточниот регион”
39 Информација во врска со Оперативниот буџет на ТАВ Македонија за 2022 година
40 Информација од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово – Бељаковце“, финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој
41 Информација од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот „Подобрување на железничка пруга Коридор 10", финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој
42 Извештај за извршените преговори за усогласување на Договорот меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учеството на Северна Македонија во Програмата на Унијата Царина за периодот 2021-2027 година, со усогласен Договор
43 Информација со Предлог-стратегија за развој на финансиските пазари со посебен фокус на пазарот на капитал
44 Предлог-oдлука за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации
45 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата
46 Предлог-решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен и за вршење на стопански риболов
47 Информација за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Барбуловски против Северна Македонија А.бр.41449/16 и А.бр.43406/16 и Божиновска против Северна Македонија А.бр.41448/16, со Предлог-одлука
48 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Исени против Северна Македонија А.бр.63770/16 и две други апликации А.бр.34451/17 и А.бр.34500/19, со Предлог-одлука
49 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Џафер против Северна Македонија А.бр. 4378/20, со Предлог-одлука
50 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите
Кочовска А.бр.37800/19 и други и 5 други апликации и Милевска А.бр.37805/19 и други и 7 други апликации против Северна Македонија
51 Предлог на Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година и Предлог на Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија за 2022 година
52 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година
53 Барање за давање на автентично толкување на член 244 ставови (1) и (3) од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија" број 150/10, 100/12, 142/16 и 198/18), поднесено од пратеникот Ане Лашкоска
54 Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр. 128/2021 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 16 став 1 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/2007)
55 Иницијатива поднесена од Петар Мирковиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.144/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 62-а ставови 1 и 2 од Законот за градење
56 Иницијатива поднесена од Здружението за заштита од дискриминација - Виница, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.135/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 147 став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
57 Понуда од Нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен Имотен Лист бр.20290, за КО Штип - 5, на КП бр.8726 и КП бр.8717, Викано место/ улица Гладно Поле
58 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.32711 за КО ПРИЛЕП на КП бр.15254/1,КП.бр 15254/6
59 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за размена на недвижен имот со Имотен Лист бр.92957, за КО Ѓорче Петров – 6, на КП бр. 9092, Викано место/улица Мице Козара 28 и Имотен Лист бр.92958, за КО Ѓорче Петров – 6, на КП бр. 9092, Викано место/улица Ѓ.Петров
60 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.83368 и Имотен Лист бр83369, за КО Куманово-3, на КП бр.9055, на Викано место/улица Ајдучка Чешма
61 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.67564, за КО Маџари, на КП бр. 1654, Викано место/улица Д.Штипјанчето
62 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.12602, за КО Нерези - Вонград, на КП бр.3193, Викано место/улица Бабин Дол
63 Известување И.бр.1536/2014 од извршител Ивана Нешовска за Налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ.Бр.38257 за КО Кисела Вода
64 Кадровски прашања /11/
65 Прашања и предлози /11/
66 Годишнен извештај за работата за 2020 година, ревидиран финансиски извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2020 година и Извештај на независниот ревизор
67 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
68 Информација за спроведени активности за сузбивање и искоренување на болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 1 јануари 2021 година до 15 декември 2021 година)
69 Извештај за трошење на средства согласно Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
70 Информација за доставување на месечен извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка, согласно Одлуката за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија Бр.40-11328/1 од 9 ноември 2021 година
71 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 01.7. – 30.9.2021 година
72 Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај - ИЗПМ
73 Информација за напредокот на дигитализацијата на Системот за управување со кризи преку имплементацијата на NICS – Next-Generation Incident Command System - NATO SPS Project (Следна генерација на Систем за управување со инциденти) во Република Северна Македонија – завршна информација
74 Информација за начинот на функционирање на порталот „Портал - пресуди од даночни и царински спорови“ со статистички податоци, за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
75 Информација за спроведување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023 со Акциски план 2018-2020
76 Информација за спроведување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија 2019 – 2023, со Aкциски план за имплементација на стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Северна Македонија 2019 – 2023 (реализирано до 09.12.2021 г.)
77 Информација за измена на подзаконските акти за оценка на влијанието врз животната средина и изготвување на интерсекторски упатства
78 Информација во врска со реализација на проектот „Развивање на мониторинг и информативен систем за животна средина” за периодот од февруари 2019 до ноември 2021 година
79 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец декември 2021 година
80  Информација за можните решенија за надминување на проблемот за сместување на времено и трајно одземена дрога и психотропни супстанции и прекурзори, оружје, муниција и експлозивен материјал
81 Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање во 2021 година
82 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета
83 Информација со предлог Решение за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија
84 Информацијата за извршените активности и потребни дејствија поврзани со подготовките за претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година, за периодот август 2021 година - јануари 2022 година
85 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија
86 Информација за надзор над функционалноста на АКМИС во судовите, со Предлог-одлука
87 Информација за поведената арбитражна постапка за Договорот за градежни работи Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во Град Скопје” со Предлог-заклучоци