14-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.02.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.11 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Тринаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 февруари 2022 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион - Информација за изработка на извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на охридскиот регион и напредокот во спроведување на препораките од одлуката на комитетот за светско наследство (44 COM 7B.77), со Предлог на Извештај
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2022 година
2 Информација за потребата од започнување на постапка за статусна промена спојување на трговските друштва НЕР АД Скопје и ГА-МА АД Скопје
3 Предлог - Одлука за одобрување средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
4 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Паликура 2“, Општина Неготино, со Предлог–решение
5 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, трговија, транспорт и услуги Агрогорис ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, на локалитетот “Ајдучко Поле 1“, општина Виница Propozim - Vendim për dhënien e koncesionit për shfrytëzimin e lëndës së parë minerale - rërë dhe zhavorr Kompanisë për bujqësi, blegtori, prodhim, tregti, transport dhe shërbime Agrogoris DOOEL import-eksport Kocani, në lokalitetin "Ajduçko Pole 1", komuna të Vinicës
6 Предлог – одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на социјални станови, како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија
7 Информација за програмата и приоритетите на француското претседателство со Советот на Европската Унија
8 Информацијата за продолжување на учеството на Република Северна Македонија во EuroHPC JU организацијата
9 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 1 јули до 31 декември 2021 година
10 Иницијатива поднесена од Емилија Атанасовска-Јовановиќ од Скопје и други, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.145/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 10 од Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/2021)
11 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје за 2022 година, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 година на АД „МИА“- Скопје
13 Предлог-одлука за изменување на Изјавата за основање на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје и Изјава за основање на Друштвото за изградба,управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
14 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки
15 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија Скопје)
16 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр 03-79/1 (КП.бр.15505 во КО Охрид 3)
17 Информација за предлог структури и Акциски План за воспоставување на систем за индиректно управување од страна на Република Северна Македонија со ИПА средствата согласно барањата од Регулативата за имплементација на новиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА 3) за Годишната Акциска Програма за 2022 година
18 Предлог - одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
19 Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за надзор над работата на комисијата за категоризација на угостителски објекти, со Предлог решение
20 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот ,,Ливадиште“с.Никодин, општина Прилеп
21 Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2022 година
22 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2022 година
23 Предлог-програма за водостопанство за 2022 година
24 Предлог - програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2022 година
25 Предлог-програма за семе и саден материјал во 2022 година
26 Предлог-програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2022 година
27 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги МААК-ИНВЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Булевар Цветан Димов бб Кавадарци, Кавадарци, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Чифлиганка Васил Алекса Гугољанов, с.Муртино, Струмица,со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Петре Руневски ул.Студентска бр.41, Битола, со Предлог-одлука
30 Информација за напредокот на реализацијата на активностите за функционирање на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Национален комитет за мрежата на сметководствени податоци од земјоделско стопанство
31 Предлог-програма за спроведување на Стратегијата за регионален развој 2021-2024 (три годишна програма)
32 Информација во врска со Одлуката за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2020 година, со Предлог - одлука
33 Барање на Расул Шапиев, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
34 Барање на Ахмад Магомедович Магомедов, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
35 Извештај од анализата на нацрт-стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната усогласеност со стратешките приоритети во Влада на република Северна Македонија во 2022 година
36 Извештај за извршени преговори за усогласување на Административната спогодба за примена на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за социјално осигурување, со усогласен текст на Административната спогодба
37 Барање за давање на автентично толкување на став 6 член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на Република Македонија бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21), поднесено од градоначалникот на Општина Аеродром
38 Предлог на закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија, по скратена постапка (поднесен од Димитар Апасиев и Борислав Крмов, пратеници од Левица)
39 Барање за давање на автентично толкување на член 43 ставови (2) и (3) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија" број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 143/19 и 14/20), поднесено од пратеникот Соња Мираковска
40 Иницијатива поднесена од Стопанската комора на Северна Македонија доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.3/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 4, 5 и 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.295/2021)
41 Иницијатива поднесена од Илија Русев од с.Ангелци, Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.143/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021)
42 Иницијатива поднесена од Ивана Минова од Велес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.6/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразни болести COVID-19 , предизвикана од вирусот SARS-Cov-2,случаите и временскиот период на нивна примена, донесена од Владата на Република Северна Македонија(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/2020).
43 Иницијатива поднесена од ДОО „НАБИЗИ“ - Струга преку Игор Петковски, адвокат од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.132/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Тарифата број 6 од Правилникот со Тарифа за користење на авторски музички дела, донесен од Собранието за заштита на авторски музички права ЗАМП на 8 јуни 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/2017)
44 Иницијатива поднесена од Павле Трајанов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Сееверна Македонија под У.бр.1/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 75-ѓ, 76-д, 78 и 78-а од Изборниот законик
45 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Американскиот универзитет на Европа - ФОН
46 Понуда од нотар Христина Стаменкова од Свети Николе, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.274, за КО Мечкуевци, на КП бр.1977, Викано место/улица Смрково
47 Понуда од нотар Христина Стаменкова од Свети Николе, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.300, за КО Мечкуевци, на КП бр.1414, Викано место/улица Минтеви Ливади
48 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.145536, за КО Охрид, на КП бр. 15767, Викано место/улица ГРАД
49 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4824 за КО Сингелиќ 1, на КП бр.2567, Викано место/улица Спиро Црне
50 Кадровски прашања 
51 Прашања и предлози
52 Информација за работењето на Компензационите фондови од странска помош со прилог извештаи за 2020 година усвоени од Комисијата за менаџмент со Компензационите фондови на седницата одржана на ден 29 декември 2021 година
53 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со декември 2021 година на ТАВ Македонија
54 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 1 јули 2021 година до 31 декември 2021 година
55 Тромесечен извештај за финансиско работење Октомври-Декември 2021 година
56 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за четврт квартал на 2021 година
57 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
58 Програма за работата на Државниот испитен центар за 2022 година и Финансиски план за реализација на активностите во Програмата за работа на Државниот испитен центар за 2022 година
59 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2021 година
60 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
61 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр. 277 Воденешница и бр.123 Крива река/Informacion në lidhje me statusin e realizimit të Marrëveshjeve të Koncesionit për hidrocentralet e vogla në lokalitetet nr. 277 Vodeneshnicë dhe nr. 123 Kriva Reka
62 Информација за Стратегија за инклузија на Ромите 2022-2030
63 Информација за финансиски надомест за порамнувања на отстапувања помеѓу номинираните и реализираните количини на електрична енергија кон АД МЕПСО за 2021 година, со Предлог-одлука
64 Информација во врска со склучување на потребните договори за реализација на Меморандумот за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и ДАМКО ЕНЕРЏИ С.А. бр. 08-1318/1 од 31.03.2021 година и Меморандум за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и Гастрејд С.А. бр. 08-1317/1 од 31.03.2021 година, со Предлог - одлука
65 Информација во врска со Барање за продолжување на рок на доспевање на фактури за испорачана електрична енергија за Декември 2021 година бр.08-136/1 од 24.01.2022 година од ЕВН МАКЕДОНИЈА АД Скопје
66 Барање на Вероника Рјабоволова, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство