28-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.03.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (940.86 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Дваесет и втората (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Дваесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 март 2022 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (Царинска управа)
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности“ ул.бр 66/21 (КП.бр.5111/2 КО Центар 1)
3 Информација за кадровската екипираност на инспекциските служби во Република Северна Македонија, со План за доекипирање за периодот 2022 – 2023 година
4 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП ХС Злетовица Пробиштип за 2022 година
5 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од десетта емисија по пат на приватна понуда
6 Информација во врска со постапка за кредитно задолжување на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со Предлог одлука
7 Информација со Предлог на Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година
8 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата
9 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
10 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за размена на недвижен имот-идеални делови со Имотен лист 96515 за КО Ѓорче Петров 6 и со Имотен лист 93572 за КО Ѓорче Петров 6
11 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес за 2022 година
12 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2022 година, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за давање согласност на Одлукатa за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби
14 Инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
15 Информација за регулирање на обврските по Договор за заем со архивски број од Влада 21-10777/1 и архивски број на НЕР АД Скопје 05-5347/1 од 25.12.2019 година
16 Годишен извештај за работа на директорот на Агенција за задолжителни нафтени резерви за 2021 година
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар (унифициран репрезентативен мал монтажно демонтажен објект
18 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки
19 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Струмица (ИЛ бр.13088)
20 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Струмица (ИЛ бр.16702 и ИЛ бр.16488)
21 Информација за статусот на спроведување на проектот Изградба на водоснабдителен систем за град Крушево
22 Информацијата за Предлог Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
23 Информацијата со Предлог-меморандум за соработка во туризмот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Бугарија
24 Информација во врска со престанување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Мирковец“, Општина Василево („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.219/20), со Предлог – одлука
25 Информација во врска со престанување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на локалитетот „Острата Скрка“, Општина Струмица („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.218/20), со Предлог – одлука
26 Информација по Барање за репрограмирање на долг бр.11-28/1 од 03.01.2022 година, поднесено од Општина Василево
27 Информација за реализација на повеќегодишна набавка на софтвер за Новиот компјутеризиран транзитен систем - фаза 5 со предлог заклучоци
28 Предлог – одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
29 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на фекална канализациона мрежа и главен колектор за н.м. Копаница, општина Сарај
30 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Реконструкција на фекална канализација на крак 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и крак 5 во н.м. Росоман, Општина Росоман
31 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на фекален и атмосферски канализационен систем за населено место Градско Бардовци, општина Струмица
32 Програма за спроведување на интервентен фонд во земјоделтството
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км.0+000,00-км.12+698,72, за стабилизација на косини и санација на свлечишта од км. 3+5700 до км. 3+700, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани- Требениште, км 0+000,00 – км 12+698,72, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 4+020 до км 4+400 КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис – Пресека – Охрид, од км 10+424,89 до км 22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км 17+040-км 17+460, КО Попоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
36 .Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на измена и дополна на претходно одобрен Проект за инфраструктура за мала хидроелектрична централа Габровска река со реф.бр.104 со пропратни објекти КО Доброште-вонград, Општина Теарце, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на река Пена-локација бр.407 КО Бродец и КО Селце-вонград, Општина Тетово, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Маркова со реф.бр.145 и придружни објекти КО Елово, КО Цветово, КО Малчиште и КО Маркова Сушица, Општина Студеничани, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Текстил Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Скопје, со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги Конкорд Груп ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бр. 31, Скопје, со Предлог-одлука
41 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со со Друштвото за земјоделство, трговија и услуги Агро Иднина ДООЕЛ увоз-извоз с.Мамутчево Велес, со Предлог-одлука
42 Предлог-одлука за давање согласност на Решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса претежно во катастарската Општина Дабјани Општина Долнени
43 Информација за давање на согласност за склучување на Анекс договори за користење-концесија на дивечот во ловиштата согласно Законот за дополнување на Законот за ловството „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.283/21
44 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на удели во Друштвото за производство, трговија и услуги Бистрица ДОО с.Мајден Кавадарци
45 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „Ма гаминг“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Никола Вапцаров“ бр.7, Скопје
46 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Делчево
47 Предлог-решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
48 Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука
49 Барање на Ана Опачиќ, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Законот за државјанство
50 Информацијата за изменување на Решението за формирање на Советот за реформа на јавната администрација
51 Предлог-програма за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкрентност за 2022 година
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија - Скопје
53 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
54 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
55 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2022 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје
56 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2022 година на Факултет за Исламски науки - Скопје
57 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
58 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка
59 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка
60 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ( прва фаза )
61 Иницијатива поднесена од Иван Лотески од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.2/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019)
62 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.70483 за КО Маџари на КП бр.311 на Викано место/улица Жан Хорес
63 Понудата од нотар Васил Кузманоски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103563, за КО Охрид 4, на КП бр.3912, Викано место/улица „Град“
64 Понуда од нотар Христина Стаменкова од Свети Николе, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.300, за КО Мечкуевци, на КП бр.1414, Викано место/улица Минтеви Ливади
65 Понуда од нотар Христина Стаменкова од Свети Николе, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.274, за КО Мечкуевци, на КП бр.1977, Викано место/улица Смрково
66 Понуда од нотар Ванчо Андоновски Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.40723 за КО Центар 1 на КП бр.13112 на Викано место/улица Бл.Деспотов
67 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5147, за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, на КП бр.4343, Викано место/улица П.Гиновски
68 Известување од извршител Васко Блажевски од Скопје под И.бр.1809/18 за Налог за извршување врз недвижен имот-земјоделско земјиште запишан во Имотен лист број 401 КО Г Коњари
69 Кадровски прашања 
70 Прашања и прелози 
71 Информација за реализација на Националната програма „2021 – година во чест на Блаже Конески“ со која Република Северна Македонија го одбележа големиот јубилеј - 100 години од раѓањето на македонскиот лингвист и великан
72 Извештај за работата на Советот за македонски јазик (јануари – јули 2021 година)
73 Финансиски план со табеларни параметри согласно урнеците за финансиско управување за користење средства за 2022 година кои произлегуваат од Буџетот и други материјални закони
74 Информација со статистички податоци за цела 2021 година (по месеци) за тоа колку барања за издавање на потврди за пријави -одјави за вработување на странци во тој период се доставени до Агенцијата за вработување на Република Севена Македонија, по колку од нив е постапено и во кој рок
75 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
76 Информација во врска со спроведено оценување на Комисијата за оценување и анализа на резултатите добиени од спроведеното мерење на квалитет согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите
77 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Министерството за правда (сметка на основен буџет 631, сметка на основен буџет 631 и депозитна сметка 696)
78 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност "Управување со јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија"
79 Извештај за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2021 година (Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество)
80 Извештај за работа на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2021 година
81 Информација за реализација на Програма за заштита на природата за 2021 година
82 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец јануари 2022 година
83 Информација за известување на Владата на Република Северна Македонија за донесување на Решение за одобрување на ловење на дивеч под заштита и превземени мерки од Агенцијата за храна и ветринарство (АХВ) во однос на појавата на Африканска чума кај свињите
84 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување бесправна сеча на шуми во период од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година
85 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јули-декември 2021 година
86 Информација за напредокот во спроведување на проектот Регионален портал на деловни регистри на југоисточна Европа – Бифидекс
87 Извештај за распределба на средства по Одлука на Влада бр.40-12854/1 од 21 декември 2021 година
88 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката 2014/145/ЗНБП на Советот од 17 март 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата на Советот (ЕУ) 269/2014 од 17 март 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
89 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/267 на Советот од 23 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/261 од 23 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
90 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно oдлуката (ЗНБП) 2022/354 на Советот од 2 март 2022 година за изменување на oдлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/353 од 2 март 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина
91 Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
92 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Cold Response 22 “ во Кралство Норвешка,со Предлог Одлука
93 Информација за сместувачките капацитети на државните органи за подготовка на активности за евентуална бегалска криза предизвикана од воените дејствија во Украина
94 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/265 на Советот од 23 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина, регулативата на Советот (ЕУ) 2022/259 од 23 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) 269/2014 и регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/260 од 23 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
95 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/331 на Советот од 25 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина и регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/332 од 25 февруари 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина
96 Предлог Уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
97 Предлог Деловник за изменување на деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија
98 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/241 на Советот од 21 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/236 од 21 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
99 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/337 на Советот од 28 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои ја поткопуваат или се закануваат на територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата на Советот за спроведување (ЕУ) 2022/336 од 28 февруари 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои ја поткопуваат или се закануваат на територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
100 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/329 на Советот од 25 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата на Советот (ЕУ) 2022/330 од 25 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
101 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
102 Информација за номинации за членови и заменици членови на работни групи формирани заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон, со предлог - решенија
103 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности 03-567/1 (КП број 2233/1 КО Струга)
104 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Државното правобранителство на Република Северна Македонија 03-178/1
105 Предлог-одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
106 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок
107 Информација за потребата од временско продолжување на Проектот за итно справување со КОВИД-19