Национални координатори

Владата на Република Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

Национални координативни тела Именуван Биографија
Национален координатор за гранично управување 03.08.2017 Владимир Пивоваров
Заменик национален координатор за гранично управување 09.11.2010 Бајрам Берат
Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Македонија 05.06.2018 Спасе Додевски
Национален координатор за подготовка за членство на
Република Македонија во НАТО
28.11.2017 Стево Пендаровски
Национален координатор за имплементација на национална платформа за  намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија 05.12.2017 Павле Трајанов
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам 04.08.2017 Борче Петревски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам 04.08.2017 Џеладин Ајвази
Заменик национален координатор за борба против тероризам 04.08.2017 Златко Апостолоски

 

Национални стратегии:

1. Национална стратегија на Република Македонија за борба против тероризам (2018 - 2022) - [македонски] - Преземи

2. Национална стратегија на Република Македонија за спречување на насилен екстремизам (2018 - 2022) - [македонски] - Преземи

3. Национална стратегија на Република Македонија за борба против тероризам (2018 - 2022) - [shqipe] - Shkarko

4. Национална стратегија на Република Македонија за спречување на насилен екстремизам (2018 - 2022) - [shqipe] - Shkarko

5. Национална стратегија на Република Македонија за борба против тероризам (2018 - 2022) - [English] - Download

6. Национална стратегија на Република Македонија за спречување на насилен екстремизам (2018 - 2022) - [English] - Download