Заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија

Страната е во создавање.