Христина Оџаклиеска - заменик-министерка за животна средина и просторно планирање

Христина Оџаклиеска во 2006 година дипломира на Интердисциплинарните студии по инженерство на животната средина на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје како инженер по заштита на животната средина.

Во 2011 година на Технолошко-металуршки факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се стекнува со звањето магистер на технички науки од областа инженерство на животната средина. 

Станува доктор на географски науки во 2017 година на Институтот по географија на Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Професионално е ангажирана како планер за заштита на животната средина и природното наследство во Агенцијата за планирање на просторот.

Од ноември 2017 година е член на Советот во Општина Кисела Вода.

Од септември 2020 година ја извршува функцијата заменик-министерка за животна средина и просторно планирање. 

Автор е на голем број студии и учесник е во домашни и меѓународни проекти од областа на заштитата на животната средина и природното наследство.

Има објавено повеќе научни трудови.

Учествува како предавач и истражувач во проекти и конференции од областа на просторното планирање, заштита на животната средина и природното наследство, стратегиска оцена на влијанието на планските документи врз животната средина и сл.

Учествува на семинари и обуки од сферата на креирање на јавни политики и учеството на жените во политиката.

Говори англиски јазик.