Павле Трајанов, Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија

Владата на Република Македонија на 41-та седница одржана на 06 декември 2017 година, за Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија, го именуваше Павле Трајанов.

 

Телефон за контакт: +389 (0) 2 3118 022, локал 166
Е-маил: Pavle.Trajanov@gs.gov.mk
Веб-страна: http://www.macefdrr.gov.mk

 

Павле Трајанов е роден на 25 декеври 1952 година во Д.Радеш, Радовиш. Завршил Правен факултет, положил правосуден испит, зборува англиски, српски, бугарски и руски јазик.

По завршувањето на Правниот факултет, во 1977 година се вработил во МВР, каде во текот на својата кариера бил и началник на Сектор за анализирање и истражување на безбедносни појави, потсекретар на Службата за јавна безбедност, помошник министер за оперативни работи, а кариерата ја завршил како министер за внатрешни работи (1998-1999 година).

Во 1989 година заедно со 7-мина припадници на МВР (т.н. „осумтемина“ од РСВР) ја најави демократската пролет во Македонија, залагајќи се за воведување на повеќепартиски систем, спротиставувајќи се на тоа Службата за државна безбедност и натаму да биде ударна тупаница на Сојузот на Комунистите и инструмент за елиминирање на политичките противници. Павле Трајанов, како дел од осумтемина во МВР активно се вклучува во надминување на деформациите на безбедносните служби, како и во реформирањето на МВР.

Павле Трајанов, како потсекретар за јавна безбедност има значаен придонес за осамостојувањето на Македонија (1991-1993 година) и во борбата против криминалот, корупцијата, посебно во борбата против организираниот криминал.

Во периодот 1991-1993 година, заедно со раководството и припадниците на МВР, го вклучува целокупниот безбедносен ситем за поддршка на идеите за самостојна Македонија.

Павле Трајанов ја иницира, организира и спроведува најризичната и најзначајната операција (во август 1991 година) за одземање на воената евиденција за резервниот состав од Републичкиот секретаријат за одбрана, со што спречува десетици илјади млади резервисти да бидат упатени на фронтови во Југославија.

Павле Трајанов го подготвува Договорот за дислокација на ЈНА од Македонија, го организира обезбедувањето на границите од страна на полицијата и силно се спротиставува на идеите и плановите на ЈНА, за воен удар во Македонија.

Во 1994 година, прв изјавува дека во Македонија има организиран криминал, во кој се вклучени носители на јавни функции, какo и министри од Владата на Република Македонија.

Во 1998-1999 година раководи со МВР (министер за внатрешни работи), при што се спротивставува на обидите за дестабилизација на Македонија и успешно се справува со безбедносната криза, екстремизамoт и тероризамот, врши темелна реорганизација на МВР со воведување на антитерористички центар, оддел за борба против организираниот криминал, емиграционо биро и др.

Во текот на 1999-та година, под негово раководство Македонија прифаќа над 500.000 бегалци од Косово, ја одржува стабилноста на државата и спречува конфликтот од Косово да се прелее во Македонија.

Во јануари 2000 година го иницира формирањето на нова политичка партија –Демократски сојуз.

На 19 март 2000 година, на Основачкото собрание на Демократскиот сојуз е избран запретседател на ДС.

Од 2006 до 2017 година е пратеник во Собранието на Република Македонија.

Павле Трајанов е почесен доктор на науки на Светската академија на науките за комплексна безбедност, пишувал колумни во „Дневник“, дал над 320 интервјуа, учествувал во повеќе дебати, одржал над 350 прес конференции и др.

Меѓу другите проекти кои ги изготвил и доставил до Собранието на Република Македонија, се вбројуваат и проектите за декриминализација „ДЕКРИ“ со кој се објавува „војна против организираниот криминал“, како и Стратегијата за фазно решавање на спорот наметнат од Република Грција околу името на нашата држава.

Предложил и повеќе закони до Собранието на РМ, меѓу кои и: за заштитени сведоци, за минимална плата, за ослободување од обврска на граѓаните да плаќаат топлинска енергија доколку не ја користат, за амнестија и др.

Павле Трајанов бил член или членува во следните Собраниски тела:

- Комисија за европски прашања, член

- Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член

- Комисија за одбрана и безбедност, член

- Комисија за уставни прашања, член

- Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член

- Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ- Република Македонија), заменик-член

- Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на државата Израел, претседател

- Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

- Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, член

- Комисија за надворешна политика, член

- Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член

- Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член.

Павле Трајанов е наградуван и одликуван, посетувал голем број на семинари, курсеви и специјалистички обуки, меѓу кои и на семинар организиран од Европскиот Центар за безбедносни студии „Џорџ Маршал“ во Германија и др.


The Government of the Republic of Macedonia, at its 41st Session held on December 6, 2017, appointed Pavle Trajanov as National Coordinator for Implementation of the National Platform for Disaster Risk Reduction.

Pavle Trajanov was born on December 25, 1952 in D. Radesh, Radovish. Graduated from the Faculty of Law, passed a bar exam, speaks English, Serbian, Bulgarian and Russian.

After graduating from the Faculty of Law, he was employed in the Ministry of Internal Affairs in 1977, where during his career he held the positions Head of the Sector for Security Analysis and Research, Under-Secretary of the Public Security Service, Assistant Minister of Operations Affairs, completing the career as Minister of Internal Affairs (1998-1999).

In 1989, along with seven members of the Ministry of Internal Affairs (the so-called "Eight" from the RSIA) announced the democratic spring in Macedonia, advocating the introduction of a multi-party system, opposing the State Security Service to continue drumming fist of the Union of the Communists and be an instrument for eliminating political opponents. Pavle Trajanov, as part of the Eight in the Ministry of Internal Affairs, was actively involved in overcoming the deformations of the security services, as well as in the reform of the MoIA.

Pavle Trajanov, as Under-Secretary for Public Security, has made a significant contribution to the independence of Macedonia (1991-1993) and the fight against crime, corruption, especially in the fight against organized crime.

In the period 1991-1993, together with the leadership and members of the Ministry of Internal Affairs, Trajanov included the entire security system in support of the ideas for independent Macedonia.

Pavle Trajanov initiated, organized and conducted the most risky and most significant operation (in August 1991) for the seizure of military records on the reserve force of the Republican Secretariat of Defence, thus preventing tens of thousands of young reservists from being sent to the fronts in Yugoslavia.

Pavle Trajanov prepared the Agreement on JNA Dislocation (JNA's Withdrawal) from Macedonia, organized the security of the borders by the police and strongly opposed the JNA's ideas and plans for a military coup in Macedonia.

In 1994, Trajanov was the first to state that there is organized crime in Macedonia, which includes holders of public office positions, as well as ministers from the Government of the Republic of Macedonia.

In 1998-1999, he headed the Ministry of Internal Affairs (Internal Affairs Minister), while opposing the attempts to destabilize Macedonia and successfully dealing with the security crisis, extremism and terrorism, carrying out a thorough reorganization of the Ministry of Internal Affairs with the introduction of a Counter Terrorism Centre, a Department for Fight against Organized Crime, Emigration Office, etc.

During 1999, under his leadership, Macedonia welcomed over 500,000 refugees from Kosovo, maintained the stability of the country, and prevented the Kosovo conflict from spilling over into Macedonia.

In January 2000 he initiated the formation of a new political party - a Democratic Union.

On March 19, 2000, at the Democratic Union's founding assembly, Trajanov was elected a DU Vice President.

From 2006 to 2017 he was an MP in the Assembly of the Republic of Macedonia.

Pavle Trajanov is Honorary Doctor of the World Academy of Sciences of Complex Security, columnist in “Dnevnik”, gave over 320 interviews, participated in several debates, held over 350 press conferences, and more.

Among the other projects that he has prepared and submitted to the Parliament of the Republic of Macedonia are the decriminalization projects "DECRI", which announce "war against the organized crime", as well as the Strategy for Phased Settlement of the Dispute imposed by the Republic of Greece over the name of the country.

Trajanov also proposed several laws to the Parliament of the Republic of Macedonia, including the Law on protected witnesses, for a minimum salary, for exemption of the citizens from the obligation to pay heat energy if they do not use it, for amnesty, etc.

Pavle Trajanov was a member of the following Assembly bodies:

- Committee on European Affairs, Member

- Committee for Supervision of the Implementation of Measures for Interception of Communications by the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Defence, Deputy-member

- Committee on Defence and Security, Member

- Committee on Constitutional Issues, Member

- Delegation of the Assembly of the Republic of Macedonia to the Parliamentary Assembly of the North Atlantic Treaty Organization, with the status of an accompanying delegation (PS NATO), Member

- Delegation of the Assembly of the Republic of Macedonia to the Parliamentary Committee for Stabilization and Association (Joint Parliamentary Committee EU-Republic of Macedonia), Deputy-Member

- Parliamentary Group of the Assembly of the Republic of Macedonia for Cooperation with the Parliament of the State of Israel, President

- Parliamentary Group of the Assembly of the Republic of Macedonia for Cooperation with the Parliament of the People's Republic of China, Member

- Inquiry Committee for Determining the Circumstances Surrounding the Death of the President of the Republic of Macedonia Boris Trajkovski, Member

- Foreign Policy Committee, Member

- Committee for Supervising the Work of the Security and Counter-Intelligence Directorate and the Intelligence Agency, Deputy Member

- Parliamentary Group of the Assembly of the Republic of Macedonia for Cooperation with the Parliament of the Swiss Confederation, Member

Pavle Trajanov was awarded and honoured,  attended a number of seminars, courses and specialist trainings, including a seminar organized by the European Centre for Security Studies "George Marshall" in Germany and others.