Џеладин Ајвази, Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам

Телефон за контакт: +389(0)2 3213-940, локал 278
Е-маил: xheladin.ajvazi@gs.gov.mk

 

Џеладин Ајвази роден е на 5 март 1979 година во Куманово. Основно и средно образование завршил во Куманово, а дипломирал во 2007 година на Факултетот за англиски јазик и книжевност при „Државниот Универзитет во Тетово“.

Од 2003 до 2004 година бил професор по англиски јазик во СОУ „Перо Наков“ - Куманово, а од 2004 до 2007 година бил вработен во Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија како помошник контролор, од каде во 2007 година повторно се вратил на поранешната професија.

Со Одлука на Владата на Република Македонија на 04.08.2017 година именуван е за заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам.


Xheladin Ajvazi, Deputy National Coordinator for Countering Violent Extremism

Xheladin Ajvazi was born on 5 March 1979 in Kumanovo. He finished elementary and high school in Kumanovo and graduated in 2007 at the Faculty of English Language and Literature at the State University in Tetovo.

In the period 2003 to 2004 Ajvazi was a teacher in the High School “Pero Nakov” - Kumanovo, and from 2004 to 2007 he was employed at the Civil Aviation Authority of the Republic of Macedonia as an Assistant Controller, from which position he returned to his former profession in 2007.

On 04.08.2017, with a Government Decision, Xheladin Ajvazi was appointed Deputy National Coordinator for Countering Violent Extremism.