Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

 
Национални координатори
Биографија на национален координатор
Национален координатор за гранично управување
в.д. Заменик национален координатор за гранично управување    
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
Златко Апостолоски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам Златко Арсов
Национален координатор за здравство Магбуле Амети
Национален координатор за трансплантација
Национанален координатор за имунизација на Република Северна Македонија Александра Грозданова
Национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија
Владимир Симоновски
Национален координатор за регионална соработка и европски интеграции Нола Исмајлоска Старова
Национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка
Национален координатор за медијација д-р Јелисавета Георгиева Јовевска
Национален Координатор за Информатика и Енергетика Блерант Рамадани
Национален координатор за соработка со дијаспора Фатон Асани