Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

Национални координатори и координативни тела Именуван Биографија
Национален координатор за гранично управување 03.08.2017 Владимир Пивоваров
Заменик национален координатор за гранично управување 09.11.2010 Бајрам Берат
Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија 05.06.2018 Спасе Додевски
Национален координатор за имплементација на национална платформа за  намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија 05.12.2017 Павле Трајанов
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам 04.08.2017 Борче Петревски
Национален координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка 29.05.2018 Роберт Алаѓозовски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам 04.08.2017 Џеладин Ајвази
Заменик национален координатор за борба против тероризам 04.08.2017 Златко Апостолоски