Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

 
Национални координатори
Биографија на национален координатор
Национален координатор за гранично управување
в.д. Заменик национален координатор за гранично управување    
Менфи Илјази
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
Златко Апостолоски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам
Национален координатор за трансплантација
Национанален координатор за имунизација на Република Северна Македонија Александра Грозданова
Национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија