Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен оглас Бр. 01/2023 за именување на директор на Државниот завод за статистика Влада на Република Северна Македонија 08.02.2023
Јавен оглас бр.02/2023 за именување на директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 08.02.2023
Shpallje publike Nr. 01/2023 për emërimin e drejtorit të Entit Shtetëror të Statistikës Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 08.02.2023
Јавен оглас бр.02/2023 за именување на директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 08.02.2023
Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Прилеп Влада на Република Северна Македонија 06.02.2023
Shpalljes për emërimin e avokatit të shtetit në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për rajonin e Prilepit Qeveria të Republikës së Maqedonisë së Veriut 06.02.2023
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31.01.2023
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of the Republic of North Macedonia 31.01.2023
Јавен оглас бр.14/2022 за именување директор на Педагошката служба Влада на Република Северна Македонија 30.12.2022
Shpallje publike nr. 14/2022 për emërimin e drejtorit të Shërbimit Pedagogjik Влада на Република Северна Македонија 30.12.2022
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2022 година Владата на Република Северна Македонија 20.12.2022
Тhirrje publike për mbështetje për botim dhe shpërndarje të medieve të shtypit për vitin 2022 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 20.12.2022
ЈАВЕН ОГЛАС бр.10/2022 за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција Владата на Република Северна Македонија 15.11.2022
ЈАВЕН ОГЛАС бр.11/2022 за именување на директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство Владата на Република Северна Македонија објавува 15.11.2022
ЈАВЕН ОГЛАС бр.12/2022 за именување на директор на Државниот инспекторат за труд Владата на Република Северна Македонија објавува 15.11.2022
ЈАВЕН ОГЛАС бр.13/2022 за именување директор на Државниот инспекторат  за локална самоуправа Владата на Република Северна Македонија 15.11.2022
THIRRJE PUBLIKE nr. 10/2022 për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Inspektimit Teknik Владата на Република Северна Македонија 15.11.2022
THIRRJE PUBLIKE nr. 11/2022 për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Pylltarisë dhe Gjuetisë Владата на Република Северна Македонија објавува 15.11.2022
THIRRJE PUBLIKE nr. 12/2022 për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Punës Владата на Република Северна Македонија објавува 15.11.2022
THIRRJE PUBLIKE nr. 13/2022 për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Vetëqeverisjes Lokale Владата на Република Северна Македонија 15.11.2022