Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово Влада на Република Северна Македонија 07.01.2021
Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за остварување за правата на заедниците Влада на Република Северна Македонија 04.01.2021
Јавен повик за издавање на грантови на центри за странски јазици Влада на Република Северна Македонија 28.12.2020
Јавен повик за издавање на грантови на едукативни центри за децa Влада на Република Северна Македонија 28.12.2020
Јавен Повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2020 година Влада на Република Северна Македонија 10.12.2020
Јавен Оглас Број – 03/2020 за вработување на (1) извршител за пополнување на посебнo работнo местo во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси Влада на Република Северна Македонија 09.12.2020
Јавен Повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година Влада на Република Северна Македонија 07.12.2020
Јавен Оглас за именување директор на Државниот просветен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 04.12.2020
Јавен Оглас за именување директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување директор на Казнено-поправна установа Идризово со отворено одделение во Велес  Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување директор на Управата за извршување на санкции Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика Влада на Република Северна Македонија 26.11.2020
Јaвен Повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година Влада на Република Северна Македонија 17.11.2020
Јавен Оглас за именување 3 (три) неизвршни членови на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 13.11.2020
Јавен Оглас за именување директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 12.11.2020
Jавен Оглас за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Влада на Република Северна Македонија 12.11.2020
Jавен Оглас за именување директор на Управата за јавни приходи Влада на Република Северна Македонија 11.11.2020
Јавен Оглас за вработување на (3) извршители за пополнување на посебни работни места во Кабинетот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија заради извршување на работни задачи на посебни советници Генерален Секретаријат - Влада на Република Северна Македонија 06.11.2020
Јавен Оглас за именување заменик на директорот на Управата за финансиска полиција Влада на Репблика Северна Македонија 05.11.2020
Oдлука за распишување оглас за именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес Влада на Република Северна Македонија 27.10.2020