Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Thirrje publike për realizimin e Programit për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2021 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 14.04.2021
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2021 година Влада на Република Северна Македонија 14.04.2021
Јавен оглас за именување директор на Државниот управен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 09.04.2021
Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост Влада на Република Северна Македонија 09.04.2021
Јавен оглас за именување на претседател и член на Инспекцискиот совет Влада на Република Северна Македонија 09.04.2021
Thirrje Publike për zgjedhjen e 16 anëtarëve të Këshillit për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit civil nga radhët e shoqatave dhe fondacioneve Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 05.04.2021
Јавен повик за избор на 16 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија 05.04.2021
Јавен оглас за именување претседател и четири члена на Регулаторната комисија за домување Влада на Република Северна Македонија 18.03.2021
Shpallje për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 17.03.2021
Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации Влада на Република Северна Македонија 17.03.2021
Јавен оглас за именување на два члена на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 02.03.2021
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово Влада на Република Северна Македонија 01.03.2021
Јавен оглас за вработување на (1) извршител за пополнување на посебнo работнo местo во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси Влада на Република Северна Македонија 23.02.2021
Јавен оглас за именување на заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Влада на Република Северна Македонија 22.02.2021
Јавен оглас за именување заменик-директор на Управата за јавни приходи Влада на Република Северна Македонија 22.02.2021
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес Влада на Република Северна Македонија 22.02.2021
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово Влада на Република Северна Македонија 07.01.2021
Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за остварување за правата на заедниците Влада на Република Северна Македонија 04.01.2021
Јавен повик за издавање на грантови на центри за странски јазици Влада на Република Северна Македонија 28.12.2020
Јавен повик за издавање на грантови на едукативни центри за децa Влада на Република Северна Македонија 28.12.2020