Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен повик 9/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 10/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопje. Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 11/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 12/2023-Одлука и кратки биографии - ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица'' – Пробиштип Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 14/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 17/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за државни патишта Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен повик 18/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие Колекторски систем Влада на Република Северна Македонија 29.02.2024
Јавен оглас бр.06/2024 за именување на директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 01.02.2024
Shpallje publike nr. 06/2024 për emërimin e drejtorit të Agjencisë së Filmit  të Republikës së Maqedonisë së Veriut Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 01.02.2024
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2024 година   Влада на Република Северна Македонија 30.01.2024
Thirrje publike për mbështetje për shtypje dhe shpërndarje tëmediave të shtypit për vitin 2024 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 30.01.2024
Оглас бр.04/2024 за именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство  на Република Северна Македонија за подрачје Струга Влада на Република Северна Македонија 29.01.2024
Оглас бр.05/2024 за именување на еден државен правобранител во  Државното правобранителство  на Република Северна Македонија за подрачје Скопје Влада на Република Северна Македонија 29.01.2024
Записник од 89-та седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, одржана на 22 јануари 2024 година, со Ранг-листа на кандидати по објавени jавни повици бр.9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 14/2023, 17/2023 и 18/2023 Влада на Република Северна Македонија 24.01.2024
Известување за термин за одржување на интервју по објавени jавни повици бр.9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 14/2023, 17/2023 и 18/2023 Влада на Република Северна Македонија 22.01.2024
Јавен оглас бр.01/2024 за избор на директор на Државниот завод за индустриска сопственост Влада на Република Северна Македонија 19.01.2024
Shpallje publike nr.01/2024 për zgjedhjen e drejtorit të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 19.01.2024
Јавен оглас бр.02/2024 за избор на директор на Инспекторат за употреба на јазиците Влада на Република Северна Македонија 19.01.2024
Spallje publik nr. 02/2024 për emërimin e drejtorit të Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 19.01.2024
Јавен оглас бр.03/2024 за именување на директор на Управата за наменско производство Влада на Република Северна Македонија 19.01.2024