Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен оглас за избор на директор на Центарот за управување со кризи Влада на Република Северна Македонија 30.07.2021
Јавен оглас за именување директор на Фондот за осигурување на депозити Влада на Република Северна Македонија 30.07.2021
Јавен оглас за избор на заменик директор на Државниот испитен центар Влада на Република Северна Македонија 30.07.2021
Јавен Оглас за именување на член на Инспекцискиот совет Влада на Република Северна Македонија 21.07.2021
Јавен Повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2021 година Влада на Република Северна Македонија 09.07.2021
Thirrje Publike për realizimin e Programit për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2021 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 09.07.2021
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2021 година Влада на Република Северна Македонија 07.06.2021
Thirrje publike për realizimin e Programit për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2021 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 07.06.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани фотографски студија и фитнес центри Влада на Република Северна Македонија 01.06.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare për studiot fotografike dhe qendrat e fitnesit të regjistruara Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 01.06.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби Влада на Република Северна Македонија 30.05.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare për restorantet e regjistruara dhe të kategorizuara për dasma Влада на Република Северна Македонија 30.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за туристички водичи Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за компании - оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për këndet e lojërave të regjistruara dhe pushimoret private për fëmijë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për kompanitë-operatorët nga industria për organizimin e ngjarjeve, agjencitë që organizojnë ngjarje e të tjerë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021