Лица ангажирани од страна на Владата со авторски договори

Во прилог на линкот е табеларен приказ на лица ангажирани од страна на Владата на Република Северна Македонија со авторски договори.

Линк за преземање на списокот