Отворени податоци

Портал за отворени податоци на Владата на Република Северна Македонија - data.gov.mk

Отворени податоци во форма на машински читливи податочни сетови:

  1. Отворена табела за податоците од Алатката за отчетност [CSV]