Пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно политиката на Владата за отворени податоци и транспаретно и отчетно работење, редовно и активно објавување информации од секојдневното работење на Владата, пристапете кон линкот -> Отворена Влада (vlada.mk/otvorena-vlada).

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Е-МАИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА

Канцеларија на Претседателот
на Владата

Стефанија Беламариќ stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 070 282 127 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Канцеларија на Претседателот
на Владата
Дејан Герасимовски dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 075 402 763 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Даниел Николов daniel.nikolov@gs.gov.mk 072/211-180 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Драгана Алекссовска dragana.spaseva@gs.gov.mk 072/304-717 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Служба за општи и заеднички
работи на Владата

Катерина Атанасовска katerina.atanasovska@sozr.gov.mk (02) 3149-700 Плоштад „Пресвета Богородица“ број 3

Секретаријат за законодавство

Даница Медаровска danica.medarovska@sz.gov.mk (02) 3228-203 ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, Скопје