Министерство за економија

 

Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика;
 • следењето на економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на производството, трговијата, туризмот, угостителството и занаетчиството;
 • преземањето мерки против монополската положба и монополското однесување;
 • следењето на тековните материјални биланси и снабдувањето на граѓаните со основните прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка и на претпријатијата со суровини и репроматеријали;
 • системот и политиката на цени на производи и услуги;
 • подготвувањето програма за глобален материјален развој на човечките ресурси;
 • индустриската сопственост;
 • заштитата на потрошувачите;
 • малите и средните претпријатија и задругарството;
 • следењето на меѓународните стопански движења, како и нивното влијание врз економските односи на Република Македонија;
 • надворешно-трговското работење;
 • геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини;
 • енергетиката;
 • примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди;
 • метрологијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Крешник Бектеши

Адреса: „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје (зграда на БЕТОН А.Д.)
Tел: 02/3084-470, 02/3084-471, факс: 02/3084-472

Website: www.economy.gov.mk