Министерство за транспорт и врски

 

Министерството за транспорт и врски ги врши работите што се однесуваат на:

  • патниот сообраќај и патната инфрастуктура;
  • железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура;
  • воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура;
  • внатрешната пловидба;
  • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
  • радиодифузијата и радиодифузната инфрастуктура;
  • поштенскиот сообраќај и поштенската инфрастуктура;
  • други видови на транспорт и инфраструктура која е неопходна за вршење транспорт (жичари и ски-лифтови и слично);
  • станбено-комуналните работи, соодветната инфраструктура, уредувањето на просторот и управувањето со градежното земјиште во сопственост на Републиката и
  • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Горан Сугарески

Адреса: Плоштад Црвена Скопска општина бр. 4, 1000 Скопје;

Tел/факс: 02/3123-292; 02/3126-228; 02/3145-497

Website: www.mtc.gov.mk
YouTube: www.youtube.com/channel/UC3IWnkiE_qKSAw8kVRaQ5Rw