Стратешко планирање

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2019 година - Преземи

Стратешки план на Генералниот секретаријат за периодот 2019 - 2021 година - Преземи

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за периодот 2019-2021 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија.

 


Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2019 година.

Одлукaта за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2019


Стратешки план на Генералниот секретаријат за периодот 2018 - 2020 година - Преземи