Јавен оглас за избор на директор на Државниот испитен центар

Институција која огласува: 
Влада на Република Македонија
Рок на пријавување: 
22.11.2018

Врз основа на член 9 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016 и 64/2018),

Владата на Република Македонија објавува
Јавен оглас за избор на директор на Државниот испитен центар

1) Владата на Република Македонија на предлог од министерот за образование и наука ќе именува директор на Државниот испитен центар, за време од пет години.

2) За директор на Државниот испитен центар може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
- Да е државјанин на Република Македонија.
- Во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.
- Има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование.
- Има минимум шест години работно искуство во воспитно–образовната дејност или во орган на државната управа надлежен за работите на образованието.
- Поседува еден од следниве меѓународно призна ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2)

3) Со пријавата кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:
- Уверение за државјанство.
- Доказ дека во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.
- Диплома/уверение дека има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование.
- Доказ дека има минимум шест години работно искуство во воспитно–образовната дејност или во орган на државната управа надлежен за работите на образованието.
- Меѓународно признат сертификат или уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од 5 години и тоа ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2).

4) Документите од точка 3) треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до Архивата на Владата на Република Македонија или по пошта на адреса: Влада на Република Македонија бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За јавен оглас за избор на директор на Државниот испитен центар“.

5) Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот во дневните весници, односно заклучно со 22 ноември 2018 година

6) Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање
нема да биде разгледувана.

Пропратни документи: