МЖСПП: Рестартирање на автоматската мониторинг станица Битола 2, за мерење PM10 и PM2.5 честички

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира јавноста дека од 14.11.2018 година инструментот за симултано мерење на суспендирани честички со големина до 10 микрометри и до 2.5 микрометри (PM10/PM2.5) во Автоматската мониторинг станица Битола 2 е инсталиран и ставен во работен режим. По неопходниот период за стабилизација на инструментот и негово тестирање, од најмалку 24 часа, од 15.11.2018 година истиот е ставен во оперативен режим и со тоа податоците од извршените мерења се достапни и на веб порталот за квалитет на амбиентен воздух при МЖСПП, односно на http://air.moepp.gov.mk. 

Во изминатиот период мерењата на PM10/PM2.5 од мерното место Битола 2 беа оневозможени поради комплексен дефект на инструментот во гарантен рок и истиот мораше да се испрати до неговиот производител. По извршеното сервисирање и калибрација истиот е вратен назад на мерното место.