115 седница на Владата на Република Македонија

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 115 седница со повеќе точки на дневниот ред од својата Програма за работа и од интерес на граѓаните.

На предлог на Агенција за млади и спорт владата ќе ја разгледа Предлог-програмата за развој на спорт и млади за 2019 година, како и Предлог-програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.

На седницата владата ќе се произнесе за Годишната програма со Финансиски план за 2019 година, на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука, како и Годишната програма за работење на Агенција за планирање на просторот во 2019 година.

На дневниот ред на денешната седница Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе ја презентира Предлог-програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година, а Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Финансискиот и Годишниот план за работа на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2019 година.

На денешната седница на Владата на РМ, на дневен ред се и информациите за Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места, на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Министерството за животна средина и просторно планирање на оваа седница ќе ги презентира Предлог-годишната програма за заштита на природата за 2019 година, Предлог-програмата за унапредување на животната средина за 2019 година, и Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на Просторен план на Република Македонија за 2019 година.

На оваа седница владата ќе се произнесе и за Предлог-програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, на Министерство за економија, како и Информацијата во врска со донесување на Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година, со Предлог-програма, и Предлог-програма за развој на туризмот на Република Македонија за 2019 година.

На денешната седница на Владата на Република Македонија, Министерството за правда денеска ќе го презентира Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Календар Влада: 
Вторник, Јануари 15, 2019 - 00:00 to 23:45