Ministry of transport and connections

Website: 
Email: 
info@mtc.gov.mk, kabient.minister@mtc.gov.mk
Phone: 
02 3145 497
Adress: 
„Црвена Скопска Општина“ број 4, Скопје

Министерството за транспорт и врски ги врши работите што се однесуваат на:

  • патниот сообраќај и патната инфрастуктура;
  • железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура;
  • воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура;
  • внатрешната пловидба;
  • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
  • радиодифузијата и радиодифузната инфрастуктура;
  • поштенскиот сообраќај и поштенската инфрастуктура;
  • други видови на транспорт и инфраструктура која е неопходна за вршење транспорт (жичари и ски-лифтови и слично);
  • станбено-комуналните работи, соодветната инфраструктура, уредувањето на просторот и управувањето со градежното земјиште во сопственост на Републиката и
  • врши и други работи утврдени со закон.