Од 63-тата седница на Владата: МВР и инспекторатите се задолжени да вршат засилени контроли во подрачјата со поголем број новозаболени од коронавирус; Донесена е Уредба за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста

Владата на Република Северна Македонија на денешната 63-та седница во врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19 заклучи да се воведат засилени контроли и мониторинг во таргетирани подрачја на градот Скопје и општините во градот Скопје, потоа во околните скопски општини Арачиново, Студеничани, Илинден, Петровец и Зелениково, како и во општините Куманово, Липково, Штип и Карбинци, Тетово и тетовски општини Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Јегуновце, каде што е регистриран поголем број на новозаразени граѓани.
Согласно овој заклучок, предлогот за воведување рестриктивни мерки ќе биде повторно разгледан во Комисијата за заразни болести.

Во оваа насока, Владата ги задолжи Министерството за внатрешни работи, Инспекцискиот совет и Финансиската полиција да изготват посебни акциски планови за контрола и за спречување на отстапувањето на мерките за заштита, како и санкционирање на секое непридржување до донесените мерки.

Во врска со оваа точка, Владата заклучи Државниот здравствен и санитарен инспекторат во секое решение за изолација што ќе биде донесено да стои дека е задолжително инсталирање на апликацијата СтопКорона заради поголема прегледност и контрола со цел превенција на ширењето на коронавирусот. Секое прекршување на одредбите од решението за изолација ќе биде санкционирано со државен карантин.

Владата на денешната седница ја усвои информацијата за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19, како и за измените во одобрените списоци, и ја задолжи Развојната банка на Северна Македонија да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат критериумите. Од пристигнатите и обработени барања беа одобрени вкупно 738 барања во вкупен износ од 338,8 милиони денари.

На оваа седница е донесена Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти од областа на индустријата во пост КОВИД- 19 периодот, со која се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва од областа на индустријата со цел да се стабилизира и обнови нивната деловна активност вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на март 2020 година до декември 2021 година.

Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за угостителска дејност за време на вонредна состојба, со која се уредува начинот на работата на Комисија за категоризација на угостителските објекти.

Со уредбата со законска сила за дополнување на Уредба со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба, која беше денеска донесена, се создадени услови за непречено и континуирано извршување на активностите, целите и задачите на Комората со продолжување на мандатот на претседателот и членовите на Управниот одбор на Комората.

На денешната седница е донесена Уредба за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба.  

Уредбата определува дека доколку некое лице одбие да го прими решението за самоизолација, или дава лажни лични податоци и лажни податоци во врска со лицата со кои што имало контакт во изминатите денови, или не ја применува мерката строга изолација во домашни услови (домашна самоизолација), му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, во објекти определени од Владата на Република Северна Македонија, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надоместуваат од страна на тоа лице.

На предлог на Министерството за транспорт и врски Владата денеска ја дополни Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба, со која се задолжува закупецот да го врати во првобитна состојба градежното земјиште кое било предмет на краткотраен закуп предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација за плажа, а за кое временскиот рок за краткотраен закуп е истечен или договорот за краткотраен закуп е предвремено раскинат.

Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои информацијата за активностите на Европската Унија за справување со дезинформациите и ширењето на лажни вести поврзани со пандемијата на КОВИД-19. Од информацијата произлегуваат препораки со кои на земјите членки, како и на земјите кандидати за членство во Унијата, им се препорачува промовирање на проверени информации и веродостојна содржина со појдовен извор како што е Светската здравствена организација, како и спротивставување на измами поврзани со коронавирусот, унапредувањето на принципот на одговорност и одговорноста на онлајн платформите и детекција и анализа на дезинформациите, вклучувајќи и преземање на координирани кампањи за справување со дезинформациите и ширењето на лажни вести поврзани со пандемијата на КОВИД-19.

Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата