Azhurnohen protokollet për mbrojtje nga KOVID-19

Protokollet të cilat i përfshijnë masat dhe rekomandimet për mbrojtje dhe parandalim nga KOVID-19, në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut janë plotësuar dhe azhurnuar me ndryshimet e miratuara së fundmi me të cilat rregullohen më shumë sfera.

Protokollet e azhurnuara që dalin nga Plani i uljes dhe parandalimit të shpërndarjes së Koronavirusit mund të gjenden në faqen e internetit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut https://vlada.mk/protokoli-koronavirus.