Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
09.04.2021

Врз основа на член 10 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015,  53/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија објавува

Ј А В Е Н  О Г Л А С
за именување директор и заменик на директорот на 
Државниот завод за индустриска сопственост

 1. Владата на Република Северна Македонија ќе именува директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.    
 2. За директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост може да бидe именуванo лицe кое ги исполнува следните услови:
  • е државјанин на Република Северна Македонија;
  • во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  • има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
  • да има минимум пет години работно искуство;
  • поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
   • ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
   • ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
   • ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
   • ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
   • БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
   • АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
 3. За директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост може да бидe именуванo лицe кое покрај условите наведени во точка 2 од огласот треба да ги исполнува и дополнителните критериуми кои се наведени во пријавата достапна на следниот линк:
 4. Со пријавата кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:
  • Пријава по оглас;
  • Кратка биографија;
  • Мотивациско писмо;
  • План и програма за идна работа;
  • Уверение за државјанство; 
  • Доказ дека во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  • Диплома за завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
  • Доказ дека има минимум пет години работно искуство;
  • Меѓународно  признат сертификат за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
   • ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
   • ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
   • ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
   • ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
   • БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
   • АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
 5. Документите од точка 4 треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до архивата на Владата на Република Северна Македонија или по пошта на адреса:

  Влада на Република Северна Македонија
  бул. „Илинден“ бр. 2,
  1000 Скопје
  со назнака: „За јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост“.
   

 6. Бараните документи не ги субституираат досегашните форми определени со Законите и подзаконските акти под надлежност на МИОА и посебните Закони кои ги определуваат општите и посебните услови за избор/именување.
 7. Бараните документи можат да бидат јавни (на web страна) на Институцијата за кандидатот/ката кои се избрани/именувани, а во функција на транспарентност и следење на исполнување на истите од страна на надзорните органи (Влада, Собрание, Надзорните Одбори и слични тела).
 8. Коефициентот за пресметување на плата: е утврден согласно Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020,  29/2020, 237/2020 и 245/2020).
 9. Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена, сметано од  денот на објавувањето на огласот во дневниот печат.
 10. Огласот ќе биде објавен и на веб страната на Владата на Република Северна Македонија. 
 11. Некомплетната документација и документацијата доставена по истек на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.