Trupi nacional koordinativ për zbatimin e Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Maqedonisë së VeriutShënimi i Ditës Ndërkombëtare
të personave me aftësi të kufizuara (3 dhjetor)
[02.12.2019]

Trupi nacional koordinativ për zbatimin e Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut është formuar me vendim të Qeverisë në seancën e mbajtur në 17 prill të vitit 2018 (Gazeta Zy. nr.69/2018 datë 19.4.2018).

Trupi nacional koordinativ përbëhet nga gjithsej 14 anëtarë dhe zëvendësit e tyre, përfaqësues të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ministri dhe organizata të personave me aftësi të kufizuara. 

 

 


Mbledhje koordinative e ministrave
15 nëntor 2019

Formimi i Trupit nacional koordinativ për zbatimin e Konventës së OKB-së për të drejtat e personave paraqet detyrim të shtetit në përputhje me nenin 33 të Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Si mekanizëm nacional për zbatimin e Konventës, kryen koordinim të ministrive dhe institucioneve nën kompetencën e tyre për aktivitetet që duhet të ndërmerren dhe  të respektojnë parimet dhe principet e Konventës së OKB-së. Gjithashtu, Trupi nacional koordinativ  bashkëpunon me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese.

Njëkohësisht, Trupi nacional koordinativ propozon dhe dorëzon mendime për aktet ligjore dhe nënligjore në përputhje me parimet e Konventës së OKB-së. Me fushëveprimin e tij, trupi kontribuon drejtpërdrejt në avancimin e të drejtave të njeriut të personave me aftësi të kufizuara.
 

Законска рамка:

  1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (EN)
  2. Konventa e KB -së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, 2006 (Maqedonisht)
  3. Ligji për Ratifikimin e Konventës për të drejtat e personave me invaliditet dhe protokolli fakultativ i Konventës për të Drejtat e Personave me Invaliditet, 2011
  4. Komentet e përgjithshme të Komitetit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara:
  5. Pikëpamjet përmbyllëse nga Raporti inicues i Komitetit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 2018
  6. Concluding observations on the Initial report of the Committee on the rights of Persons with Disabilities, 2018 (EN)

Dokumente

  1. Plani aksionar për vitin 2019 për zbatimin e Konventës
  2. Plani aksionar për vitin 2021 për zbatimin e Konventës
  3. Udhëzues për përshtatje përkatëse, 2014
  4. Interpretues i Konventës Ndërkombëtare të OKB -së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 2018

Raporte vjetore