“SHËNDETI IM” - Platformë e re digjitale për qasje të lehtë dhe pasqyrë në të dhënat personale shëndetësore

Në përputhje me politikat dhe përpjekjet për modernizimin e sektorit shëndetësor përmes digjitalizimit, Ministria e Shëndetësisë prezantoi ""Shëndeti Im– një aplikacion të ri celular që do t 'u lejojë të gjithë qytetarëve të kenë qasje të lehtë dhe pasqyrë për të dhënat personale shëndetësore.
Aplikacioni përfshin një qasje interaktive ndaj të dhënave shëndetësore të secilit përdorues dhe ofron një mundësi për të pasur një pasqyrë në analizat diagnostikuese, referimet për ekzaminime të specializuara, vaksinat dhe certifikatat e vaksinimit dhe shumë më tepër informacion në formën e një dosie shëndetësore personale. Në kuadër të kësaj zgjidhjeje digjitale do të sigurohet edhe informacion i detajuar për të gjitha shërbimet shëndetësore të ofruara. Qasja në aplikim do t 'i jepet çdo të rrituri me mundësinë për të inspektuar dhe si prind/kujdestar të dhënat për të miturit për të cilët ai është përgjegjës.
Në këtë mënyrë, çdo qytetar do të ketë mundësinë të inspektojë drejtpërdrejt të dhënat që lidhen me shëndetin personal.

Si ministri, ne punojmë dhe ndjekim trendet bashkëkohore në fushën e disponueshmërisë së të dhënave personale në lidhje me të dhënat shëndetësore të qytetarëve të vendit tonë. Kjo qasje rrit nivelin e transparencës dhe qasjes në të dhënat personale në lidhje me shëndetin, si për personin mjekësor ashtu edhe për pacientët”. – deklaroi Dr. Fatmir Mexhiti, Ministër i Shëndetësisë.

"Si një përmirësim në platformën ekzistuese dixhitale" Termini im ", ne kemi zhvilluar një modul me të cilin qytetarët do të kenë mundësinë të jenë të azhurnuar dhe të kenë pasqyrim të vazhdueshëm për të dhënat personale shëndetësore. Brenda aplikacionit, secili përdorues do të ketë mundësinë të ketë qasje në një gamë të gjerë të të dhënave personale shëndetësore dhe kështu të ketë pasqyrë maksimale në të dhënat e tyre shëndetësore ”..  – deklaroi Zhaklina Çagoroska, Koordinatore e Projektit “Shëndeti im ”, Ministria e Shëndetësisë.

Aplikacioni “Shëndeti Im” është zhvilluar për nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga kompanitë “Clicker” (dizajnimi i aplikacionit) dhe “Sorsix” (realizimi i aplikacionit).
Është gjithashtu falas për t 'u shkarkuar nga të gjithë qytetarët e interesuar të rritur të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është në dispozicion për sistemet operative “Android” ose “iOS”. 

Për të shkarkuar aplikacionin: [Google Play Store] / [Apple App Store]

 

Rreth "Shëndeti Im"

Me aplikacionin celular "Shëndeti Im", çdo qytetar do të ketë mundësinë për të patur pasqyrë në të dhënat për shëndetin e tij, të lidhura në mënyrë elektronike nga regjistri elektronik i shëndetit. Çdo qytetar që shkarkon aplikacionin do të jetë në gjendje të ketë qasje në dosien e tij elektronike shëndetësore duke krijuar një profil unik me një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Me regjistrimin dhe aktivizimin e profilit të përdoruesit, mundësohet qasja në kartelën (dosje) personal elektronik shëndetësor, ose në kartelën për personat për të cilët është i autorizuar Qytetari, gjë që lejon prindërit/kujdestarët të kenë qasje në regjistrat shëndetësor të të miturve për të cilët janë përgjegjës.

Përmes aplikacionit celular “Shëndeti im”, çdo qytetar do të ketë një pasqyrë në:
- Ekzaminime të realizuara tek mjeku amë;
 - Udhëzime për analiza të specializuara, diagnostikuese ose laboratorike (ekzaminime të mëparshme/arkiva dhe ekzaminime të planifikuara dhe ekzaminime të ardhshme / aktive);
 - Receta (akute dhe kronike), të disponueshme si arkiv dhe aktive (receta të vlefshme për të cilat pacienti nuk ka marrë ilaçin).
 - Statusi i vaksinës dhe certifikatat e vaksinimit, si dhe vërtetimet e izolimit

Brenda kuadrit të kësaj zgjidhjeje dixhitale, për secilën nga kategoritë e të dhënave të listuara, do të sigurohet gjithashtu informacion i detajuar për të gjitha shërbimet shëndetësore të kryera.