Записник од одржана седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија, во врска со спроведено Интервју со кандидатите кои ја поминаа административната селекција по објавениот Јавен повик бр.02/2023

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
10.10.2023

Записник од одржана седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија, во врска со спроведено Интервју со кандидатите кои ја поминаа административната селекција по објавениот Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7 (седум) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип