Одлука и кратки биографии на членовите на Одборот за контрола на ЈП Службен весник на РСМ

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
08.12.2023

 Одлука и кратки биографии на именуваните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие, а по објавениот Јавен повик бр.04/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 1 (еден) член на Управниот одбор- од редот на афирмирани и стручни лица и 2 (два) члена на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија , ц.о.-Скопје

Пропратни документи: