Јавен повик за доделување на договор за универзален снабдувач со електрична енергија, број на оглас: 09-12895/1

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
12.01.2024

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА УНИВЕРЗАЛЕН СНАБДУВАЧ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Број на огласот: 09-12895/1, датум: 11.12.2023