Роберт Алаѓозовски, Министер за култура

Роберт Алаѓозовски е министер за култура во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил:  
Фејсбук страна: www.facebook.com/ministerzakultura
Твитер профил: www.twitter.com/RobAlag

 

Роден е во 1973 година во Струмица. Дипломирал и магистрирал на Катедрата за Општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет во Скопје.

Aлаѓозовски е основач и главен уредник во издавачката куќа „Готен“, како и Претседател и проектен директор во Здружението на граѓани „Есперанца“ - Светски културен центар.

Член е на Друштвото на независни писатели на Македонија.

Во 2006 година, Алаѓозовски се стекнува со „Европска диплома по културен проектен менаџмент“ што ја доделува фондацијата „Марсел Хиктер“ од Брисел, Во периодот од 2005 до 2014 година бил  Претседател на Европската мрежа на менаџери во културата „Оракл“ со седиште во Брисел.

Од 2008 е член на педагошкиот тим на „Европската диплома по културен проектен менаџмент“ со седиште во Брисел. 

Од богатото искуство, главно во областа на културата, кај Алаѓозовски може да се забележи и неговото учество во уредувачкиот одбор на слисанието „Сараевски тетратки“, како и поозицијата проектен координатор во Независниот културен центар „Точка“ и во „Контрапункт“, во периодот од  2002 до 2007 година.

Работел како уредник во издавачките куќи, „Темплум„ и „Магор“. Има објавено преку 200 критики, рецензии, статии, научни текстови, во разни списанија во земјата и регионот.

Соработувал на културни проекти и манифестации со многу институции и здруженија на граѓани.

Има објавено шест книги, и добитник е на наградата „Прозни мајстори“ на издавачката куќа „Феникс“ и на фондацијата „Македонија Презент“.


Robert Alagjozovski - Minister of Culture in the Government of the Republic of Macedonia.

Robert Alagjozovski was born in 1973 in Strumica. He graduated and received his Master's degree at the Department of General and Comparative Literature at the Faculty of Philology in Skopje.

Alagjozovski is the founder and Editor-in-Chief of the Publishing House "Goten", and President and Project Director at the "Esperanza" Citizens' Association - World Cultural Center.

Member of the Society of Independent Writers of Macedonia.

In 2006, Alagjozovski acquired the "European Diploma in Cultural Project Management" awarded by the Marcel Hikter Foundation from Brussels. In the period 2005 to 2014, he was President of the "Oracle" Network of European Culture Managers based in Brussels.

Since 2008, he has been a member of the pedagogical team of the "European Diploma in Cultural Project Management" based in Brussels.

As part of the rich experience, mainly in the field of culture, Alagjozovski was a member of the editorial board of the "Sarajevo Notebooks" magazine, and project coordinator at the Independent Cultural Center "Tochka" and "Kontrapunkt", in the period 2002-2007.

Worked as an editor in the publishing houses Templum and Magor. Has published over 200 critics, reviews, articles, scientific texts, in various magazines in the country and the region.

Collaborated with many institutions and citizen associations on various cultural projects and events.

Alagjozovski has published six books and won the "Perfect Masters" award of the "Phoenix" publishing house and the "Macedonia Present" Foundation.