Листа на министерства

За вршење на функциите на државната управа се основани следниве министерства:

Министерство за одбрана


Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на:

 • остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија;
 • планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето на Армијата на Република Северна Македонија и спроведувањето на утврдените планови;
 • организирањето и подготвувањето за одбрана и за цивилна заштита;
 • организирањето и спроведување на обуката за одбрана;
 • организирањето и подготвувањето на набљудување и известување, врски за раководење и криптозаштита;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Радмила Шекеринска

Адреса: „Орце Николов“ бр. 116, 1000 Скопје;
Tел: 02/3119-577, факс: 02/3227-835

Website: www.morm.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/modmacedonia
Twitter: www.twitter.com/MoDMacedonia
YouTube: www.youtube.com/user/MoDRMacedonia

 

Министерството за внатрешни работи


Министерството за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 • остварување на системот на државната и јавната безбедност;
 • пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;
 • државјанството и патните исправи за премин на државната граница;
 • движењето и престојот во граничниот појас;
 • контролата на преминување на државната граница, како и определени работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата;
 • престојот и движењето на странците;
 • производството, прометот, складирањето и заштитата од запаливи течности, гасови, експлозиви и други опасни материјали и превозот на овие материјали;
 • укажувањето на помош при елементарни непогоди и епидемии;
 • набавувањето, поседувањето, носењето и контролата на обележувањето на оружјето и муницијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Оливер Спасовски

Адреса: „Димче Мирчев“ бр.9, 1000 Скопје;
Tел: 02/3117-222, факс: 02/3112-468

Website: www.mvr.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/makedonskapolicija

 

Министерство за правда


Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на:

 • судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство;
 • државната управа;
 • кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци;
 • нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош;
 • наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи;
 • меѓународната правна помош;
 • извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци;
 • организацијата и управувањето со казнено-поправните и воспитно-поправните установи;
 • амнестијата и помилувањето;
 • судските вештачења, експертизи и супер-вештачења;
 • изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право;
 • кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната и управната постапка;
 • управниот надзор;
 • вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на државната управа и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Рената Дескоска

Адреса: „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 1000 Скопје;
Tел: 02/3117-277, факс: 02/3226-975

Website: www.pravda.gov.mk

 

Министерството за надворешни работи


Министерството за надворешни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 • надворешните работи и надворешната политика на Република Северна Македонија;
 • воспоставувањето, развивањето и координирањето на односите, претставувањето и афирмирањето на Република Северна Македонија на меѓународен план;
 • заштита на интересите, правата и имотот на Републиката и нејзините државјани и на домашните правни лица во странство;
 • координирањето и известувањето за политиката од надлежноста за која е основано;
 • грижата за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји;
 • организацијата и раководењето со дипломатските, конзуларните и други претставништва на Република Северна Македонија, како и организирање на системот на врски со нив;
 • склучувањето, ратификувањето и чувањето на меѓународните договори;
 • определувањето и одбележувањето на државната граница;
 • комуникацијата и соработката со странските дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави и мисии на меѓународни организации во Република Северна Македонија;
 • акредитацијата на амбасадори, приемот на акредитивни писма, издавањето привилегии и имунитети на странски дипломатски претставништва и претставништва на меѓународни владини организации и други работи во врска со именувањето и отповикувањето на амбасадори на Република Северна Македонија во странство;
 • собирањето, проучувањето и грижата за странската и домашната документација од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Никола Димитров

Адреса: „Филип Втори Македонски“ бр. 7, 1000 Скопје;
Tел: 02/3115-266; факс: 02/3115-790

Website: www.mfa.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MFAMacedonia
Twitter: www.twitter.com/mfa_macedonia
YouTube: www.youtube.com/channel/UC0FPq0Owd4HFw9jTyOmQWIw

 

Министерство за труд и социјална политика


Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на:

 • работните односи, вработувањето и вработеноста;
 • пензиско-инвалидското осигурување;
 • заштитата на работниците при работењето;
 • материјалното обезбедување на привремено невработените;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика;
 • хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој;
 • правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница;
 • односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето;
 • унапредувањето на рамноправноста на половите;
 • заштитата на децата и малолетните лица;
 • заштитата на младината и жените;
 • заштитата на лицата со пречки во развојот;
 • заштитата на цивилните инвалиди од војната и на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба;
 • заштитата на борците од Антифашистичката војна и од сите национално ослободителни војни на Македонија, на воените инвалиди, на прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои немаат можности за материјална и социјална егзистенција;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Мила Царовска

Адреса: „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје;
Tел: 02 / 3 106 212, факс: 02 / 3 220 408

Website: www.mtsp.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MTSPmk
YouTube: www.youtube.com/channel/UCOEQiLjcWvnQAIgjpGSWt_w

 

Министерство за финансии


Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на:

 • системот на финансирање;
 • трезорскиот систем;
 • царинскиот систем;
 • даночниот систем и даночната политика;
 • системот на девизното работење;
 • системот на банките и штедилниците и други финансиски институции;
 • системот на сметководството, ревизијата и платниот промет;
 • заемите и кредитите;
 • макроекономската политика и политиката за развој на националната економија;
 • подготвувањето проекција на платниот биланс;
 • подготвувањето и следењето на макроекономските биланси;
 • осигурувањето на имот и лица;
 • игрите на среќа;
 • изготвувањето и извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија и на завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Драган Тевдовски

Адреса: „Даме Груев“ бр. 12, 1000 Скопје;
Tел: 02 3255-300, факс: 02 3255-721

Website: www.finance.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MinistryOfFinanceRM/
YouTube: www.youtube.com/channel/UC6F6kmjLW2JrNu14sOzEIbQ/

 

Министерство за образование и наука


Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:

 • воспитанието и образованието од сите видови и степени;
 • организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката;
 • воспитанието и образованието на децата на нашите работници на привремена работа и престој во странство;
 • верификацијата на струките и профилите во образованието;
 • ученичкиот и студентскиот стандард;
 • технолошкиот развој, информатиката и техничката култура;
 • информациониот систем;
 • меѓународната научно-техничка соработка;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Арбер Адеми

Адреса: „Св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје;
Tел: 02/3117-896, факс: 02/3118-414

Website: www.mon.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/obrazovanieinauka

 

Министерство за економија


Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика;
 • следењето на економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на производството, трговијата, туризмот, угостителството и занаетчиството;
 • преземањето мерки против монополската положба и монополското однесување;
 • следењето на тековните материјални биланси и снабдувањето на граѓаните со основните прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка и на претпријатијата со суровини и репроматеријали;
 • системот и политиката на цени на производи и услуги;
 • подготвувањето програма за глобален материјален развој на човечките ресурси;
 • индустриската сопственост;
 • заштитата на потрошувачите;
 • малите и средните претпријатија и задругарството;
 • следењето на меѓународните стопански движења, како и нивното влијание врз економските односи на Република Северна Македонија;
 • надворешно-трговското работење;
 • геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини;
 • енергетиката;
 • примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди;
 • метрологијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Крешник Бектеши

Адреса: „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје
Tел: 02/3084-470, 02/3084-471, факс: 02/3084-472

Website: www.economy.gov.mk

 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на:

 • земјоделството, шумарството и водостопанството;
 • користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства;
 • ловот и риболовот;
 • заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници;
 • следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите;
 • хидромелиоративните системи;
 • хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита;
 • проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Љупчо Николовски

Адреса: „Ленинова“ бр. 2, 1000 Скопје;
Tел: 02/3134-477, факс: 02/3239-429

Website: www.mzsv.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MinistryOfAgricultureForestryAndWaterEconomyRM

 

Министерство за транспорт и врски


Министерството за транспорт и врски ги врши работите што се однесуваат на:

 • патниот сообраќај и патната инфрастуктура;
 • железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура;
 • воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура;
 • внатрешната пловидба;
 • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
 • радиодифузијата и радиодифузната инфрастуктура;
 • поштенскиот сообраќај и поштенската инфрастуктура;
 • други видови на транспорт и инфраструктура која е неопходна за вршење транспорт (жичари и ски-лифтови и слично);
 • станбено-комуналните работи, соодветната инфраструктура, уредувањето на просторот и управувањето со градежното земјиште во сопственост на Републиката и
 • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Горан Сугарески

Адреса: „Даме Груев“ бр. 6, 1000 Скопје;
Tел/факс: 02/3123-292; 02/3126-228; 02/3145-497

Website: www.mtc.gov.mk
YouTube: www.youtube.com/channel/UC3IWnkiE_qKSAw8kVRaQ5Rw

 

Министерство за здравство


Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на:

 • здравствената заштита и здравственото осигурување на населението;
 • загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;
 • организацијата и развојот на здравството;
 • следењето на здравствената состојба на населението;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења, бучавата, загаденоста на воздухот, водата и земјиштето;
 • прехранбените производи и предмети за општа употреба;
 • хигиено-епидемиолошката состојба;
 • лековите, помошните лековити средства, медицинските помагала, медицинската опрема, санитетските уреди и материјали;
 • отровите и опојните дроги;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Венко Филипче

Адреса: „50 дивизија“ бр. 14, 1000 Скопје;
Tел: 02/3147-147, факс: 02/3113-014

Website: www.zdravstvo.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/zdravstvomk
Twitter: www.twitter.com/ZdravstvoMK

 

Министерство за култура


Министерството за култура ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето, анализирањето и предлагањето акти и мерки за развој и унапредување на културата;
 • организацијата, финансирањето и развојот на мрежата на националните установи и финансирањето на програми и проекти од национален интерес во оваа област;
 • заштитата на културното богатство;
 • издавачката, музичката, сценско-уметничката, филмската, галериската, библиотечната, архивската, музејската и кинотечната дејност, дејноста на домовите на културата и дејноста за посредување во културата;
 • заштитата на авторското право и сродните права;
 • споменичкото одбележување на настани и истакнати личности од национален интерес;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Асаф Адеми

Ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.61, 1000 Скопје;
Tел: 02/3240-555; 02/3240-500, факс: 02/3226-920

Website: www.kultura.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/Ministerstvo.za.kultura

 

Министерство за локална самоуправа


Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето на развојот и предлагањето мерки за унапредување на локалната самоуправа;
 • следењето на состојбата за територијалната поделба и развивање стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа;
 • предлагањето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја;
 • остварувањето и користењето на средствата наменети за стопански недоволно развиените подрачја;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Сухејл Фазлиу

Адреса: „св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје;
Tел: 02/3253-921, факс: 02/3253-920

Website: www.mls.gov.mk
YouTube: www.youtube.com/channel/UCr57M1HOZd1BRVHRrZIybnA

 

Министерство за животна средина и просторно планирање


Министерството за животна средина и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето на состојбата на животната средина;
 • заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување;
 • заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области;
 • реставрацијата на загадените делови од животната средина;
 • предлагањето мерки за третман на цврст отпад;
 • просторното планирање;
 • просторниот информативен систем;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Садула Дураки

Адреса: Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3, 1000 Скопје
Телефон: 02/3251 403; 02/3225 237 

Website: www.moepp.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MacedoniaMOEPP
Twitter: www.twitter.com/MOEPPMKD
YouTube: www.youtube.com/channel/UCClb47KE53BCaWwXnkz85_Q

 

Министерство за информатичко општество и администрација


Министерството за информатичко општество и администрација ги врши работите што се однесуваат на:

 • развојот и промоцијата на информатичкото општество;
 • креирањето и водењето на регистар на информационите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа;
 • интегрираната информатичка и комуникациска мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и размена на информациите, безбедносните аспекти и развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања;
 • следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди;
 • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
 • радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура;
 • законското уредување на прашањата во врска со администрацијата;
 • надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници;
 • развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници;
 • класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници;
 • водењето Регистар за државните и јавните службеници;
 • подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката;
 • развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси;
 • реформата во јавната администрација;
 • остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност и
 • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Дамјан Манчевски

Адреса: „св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје
Тел: 02/3200-870, Факс: 02/3221-883

Website: www.mioa.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/mioarm

.