Податоци за матрица за информирање на граѓани

ПОДАТОЦИ ЗА МАТРИЦА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИ:

1 - Постапка за медиумска промоција

Владата на Република Македонија, периодично реализира кампањи за информирање на граѓаните со важноста и значењето на конкретните политики и мерки за нивно спроведување и презентирање.

Реализацијата на одредена кампања се спроведува на конкурентна основа согласно Законот за јавни набавки.

Методот е транспарентен и отворен преку Оглас за набавка на услуги за идејни решенија и соодветна медиумска покриеност.

Набавката на услугите е делива на повеќе сегменти кои главно се однесуваат на подготовка и изработка на одделни идејни решенија, како и подготовка и реализација на медиа план.

Медиа планот како посебен сегмент во целата постапка треба да овозможи соодветна медиумска реализација на идејните решенија, при што согласно законската регулатива се избира маркетинг агенција која ги исполнила критериумите по огласот.

2 – Методологија за распределување на емитувања по медиуми

Избраниот медиа план содржи разработена медиумска временска и содржинска покриеност и емитувања по медиуми, на тв и радио спотовите по национални, регионални и локални, телевизиски и радио медиуми, за надворешно -out door и внатрешно-in door запознавање.

Избраната маркетинг агенција, предлогот за распределба на емитувања, го базира на податоци добиени од официјални провајдери на услуги од ТАМ (Television Audience Measurement) на територијата  на Република Македонија, за гледаност и рејтинзи на медиуми. (при тоа, се зема во предвид структурата на гледачи,  читатели, целни групи и форми на рекламирање)

При изборот на медиумите се води сметка за соодветна застапеност на националните, регионалните и локални тв и радио медиуми кои емитуваат програмски содржини  на македонски јазик, како и на јазици на немозински заедници.

3 – Кампањи кои се спроведуваат во период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

Кампањи кои се спроведени со отоворени постапки согласно ЗЈН во 2013-2014 , а за кои заклучно со 30,06,2014 НЕ Е ЗАПОЧНАТА медиумска реализација:

1. Осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата  улога, учество и однесување во сообраќајот

2. Осмислување и реализација на кампања за запознавање и информирање на граѓаните за реформата на јавната администрација во Република Македонија

 

2014- (период 01,01-30,06,2014)

КАМПАЊА 1:   Серијалот „Истражи ја Македонија “,

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на  спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL: 23 , TV KANAL 5: 44; TV TELMA : 38, TV ALFA: 52, TV ALSAT-M: 27 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 33  , TV 24 VESTI: 60, SKY NET: 125; TV SUTEL: 125, TV EDO: 186, TV SONCE: 139, TV SPEKTRA: 88, TV PROTEL: 125, TV ZLATEN KANAL: 1149,TV NTV: 1149,TV ORBIS: 125,TV INTEL: 139, TV ERA: 88, TV IRIS: 186, TV SVET: 125, TV EMI: 125, TV KOBRA: 139, TV ZDRAVKIN: 139, TV KANAL 21: 125, TV KRT: 125, TV HANA: 88, TV NOVA-Kumanovo: 139, TV KTV: 139, TV TIKVESIJA: 1149, TV VTV : 1149, TV  MENADA: 1149, TV KOHA: 88,TV KISS: 186, TV TERA: 139, TV VIZIJA:186,TV MORIS:125, TV BOEM: 1149, TV NOVA-Gevgelija: 139, TV KOCANI:125, TV D1-DELCEVO: 1149, TV TRANSPED: 125,TV KALTRINA: 88, TV ZUPA: 1149,TV BTR:186 ,TV STAR: 186, TV FESTA: 88 , TV TVM: 125, TV ANISA: 98, TV USKANA: 88 , TV GURA: 88, TV KANAL 8: 98, TV ART KANAL: 88 , TV SKOPJE: 880, TV MTM: 98,

 

КАМПАЊА 2:„Осмислкување и реализација на кампања за информирање и запознавање на граѓаните за нивните права кои се овозможуваат со реформите во функционирањето на судскиот систем во Република Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL:16 , TV KANAL 5: 32; TV TELMA : 21, TV ALFA:  47, TV ALSAT-M: 38 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 46 , SKY NET: 63; TV SUTEL: 63, TV EDO: 104, TV SONCE: 63, TV SPEKTRA: 63,TV PROTEL: 63, TV ZLATEN KANAL: 1039,TV NTV: 1039,TV ORBIS: 63, TV INTEL: 63 , TV ERA: 62, TV IRIS: 104, TV SVET: 63, TV EMI: 63, TV KOBRA: 63, TV ZDRAVKIN: 63, TV KANAL 21: 63, TV KRT: 63, TV HANA: 63, TV NOVA-Kumanovo: 63, TV KTV: 63, TV TIKVESIJA: 1039, TV VTV : 1039, TV  MENADA: 1039, TV KOHA: 63,TV KISS: 104, TV TERA: 63, TV VIZIJA: 104, TV MORIS: 63, TV BOEM: 1039, TV NOVA-Gevgelija: 63, TV KOCANI: 63, TV D1-DELCEVO: 1039, TV TRANSPED: 63,TV KALTRINA: 63, TV ZUPA: 1039, TV BTR: 104 ,TV STAR: 104, TV FESTA: 63 , TV TVM: 63,  TV ANISA: 63, TV USKANA: 63 , TV GURA: 63, TV KANAL 8: 63, TV ART KANAL: 63 , TV SKOPJE: 417, TV MTM: 63

 

КАМПАЊА 3:„Осмислување и реализација на кампања за информирање и запознавање на граѓаните со придобивките од реформите во јавната администрација“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL:16 , TV KANAL 5: 32; TV TELMA : 21, TV ALFA:  47, TV ALSAT-M: 38 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 46 , SKY NET: 63; TV SUTEL: 63, TV EDO: 104, TV SONCE: 63, TV SPEKTRA: 63,TV PROTEL: 63, TV ZLATEN KANAL: 1039,TV NTV: 1039,TV ORBIS: 63, TV INTEL: 63 , TV ERA: 62, TV IRIS: 104, TV SVET: 63, TV EMI: 63, TV KOBRA: 63, TV ZDRAVKIN: 63, TV KANAL 21: 63, TV KRT: 63, TV HANA: 63, TV NOVA-Kumanovo: 63, TV KTV: 63, TV TIKVESIJA: 1039, TV VTV : 1039, TV  MENADA: 1039, TV KOHA: 63,TV KISS: 104, TV TERA: 63, TV VIZIJA: 104, TV MORIS: 63, TV BOEM: 1039, TV NOVA-Gevgelija: 63, TV KOCANI: 63, TV D1-DELCEVO: 1039, TV TRANSPED: 63,TV KALTRINA: 63, TV ZUPA: 1039, TV BTR: 104 ,TV STAR: 104, TV FESTA: 63 , TV TVM: 63,  TV ANISA: 63, TV USKANA: 63 , TV GURA: 63, TV KANAL 8: 63, TV ART KANAL: 63 , TV SKOPJE: 417, TV MTM: 63

 

КАМПАЊА 4: „Осмислување и реализација за сеопфатно информирање на граѓаните и здравствените работници, за можностите кои им се на располагање со преземањето активни мерки и имплементацијата на владини политики во здравствениот систем во земјата“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL: 43 , TV KANAL 5: 117; TV TELMA : 91, TV ALFA:  74, TV ALSAT-M: 64 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 83, SKY NET: 22; TV SUTEL: 22, TV EDO: 22, TV SONCE: 22, TV SPEKTRA: 13,TV PROTEL: 22, TV ZLATEN KANAL: 208, TV NTV: 208, TV ORBIS: 22, TV INTEL: 22 , TV ERA: 22,, TV IRIS: 22, TV SVET: 22, TV EMI: 22, TV KOBRA: 22, TV ZDRAVKIN: 22, TV KANAL 21: 22, TV KRT: 22, TV HANA:13, TV NOVA-Kumanovo: 22, TV KTV: 22, TV TIKVESIJA:208, TV VTV : 208, TV  MENADA: 208, TV KOHA: 13,TV KISS: 22, TV TERA: 22, TV VIZIJA:22,TV MORIS: 22, TV BOEM: 208, TV NOVA-Gevgelija: 22, TV KOCANI:22, TV D1-DELCEVO: 208, TV TRANSPED: 22,TV KALTRINA: 13, TV ZUPA: 208,TV BTR:43 ,TV STAR: 22, TV FESTA: 13  , TV TVM: 22, TV ANISA: 13, TV USKANA: 13, TV GURA: 13, TV KANAL 8: 22, TV ART KANAL: 13, TV SKOPJE: 130, TV MTM: 9,

 

КАМПАЊА 5:„Осмислување и реализација на кампања за навремено и соодветно информирање на граѓаните, училишната и студентска популација, за можностите кои се на  располагање со имплементирањето на активните  мерки и владини политики во областа на образованието.

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL: 51 , TV KANAL 5: 69;  TV ALFA: 129  , TV ALSAT-M: 78 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 83, SKY NET: 40; TV SUTEL: 40, TV EDO: 40, TV SONCE: 40, TV SPEKTRA: 24, TV PROTEL: 40, TV ZLATEN KANAL: 210, TV NTV: 210, TV ORBIS: 40, TV INTEL: 40 , TV ERA: 40, TV IRIS: 40, TV SVET: 40, TV EMI: 40, TV KOBRA: 40, TV ZDRAVKIN: 40, TV KANAL 21: 40, TV KRT: 40, TV HANA: 24, TV NOVA-Kumanovo: 40, TV KTV: 40, TV TIKVESIJA: 210, TV VTV : 210, TV  MENADA: 210, TV KOHA: 24, TV KISS: 40, TV TERA: 40, TV VIZIJA: 40, TV MORIS: 40, TV BOEM: 210, TV NOVA-Gevgelija: 40, TV KOCANI: 40, TV D1-DELCEVO: 210, TV TRANSPED: 40, TV KALTRINA: 24, TV ZUPA: 210, TV BTR: 40 ,TV STAR: 40, TV FESTA: 24  , TV TVM: 40, TV ANISA: 24, TV USKANA: 24, TV GURA: 24, TV KANAL 8: 40, TV ART KANAL: 24, TV SKOPJE: 210, TV MTM: 16,

 

КАМПАЊА 6: „Осмислување и реализација на кампања за сеопфатно и навремено информирање за можностите кои се на располагање на граѓаните и стопанските субјекти, а кои произлегуваат од спроведувањето на активните мерки и владини политики за поддршка на земјоделскиот сектор во државата,

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL: 42 , TV KANAL 5: 90;  TV TELMA: 39; TV ALFA: 82, TV ALSAT-M: 54 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 69, SKY NET: 93; TV SUTEL: 93, TV EDO: 93, TV SONCE: 93, TV SPEKTRA: 56, TV PROTEL: 93, TV ZLATEN KANAL: 210, TV NTV: 210, TV ORBIS: 93, TV INTEL: 93 , TV ERA: 93, TV IRIS: 93, TV SVET: 93, TV EMI: 93, TV KOBRA: 93, TV ZDRAVKIN: 93, TV KANAL 21: 93, TV KRT: 93, TV HANA: 56, TV NOVA-Kumanovo: 93, TV KTV: 93, TV TIKVESIJA: 210, TV VTV : 210, TV  MENADA: 210, TV KOHA: 56, TV KISS: 93, TV TERA: 93, TV VIZIJA: 93, TV MORIS: 93, TV BOEM: 210, TV NOVA-Gevgelija: 93, TV KOCANI: 93, TV D1-DELCEVO: 210, TV TRANSPED: 93, TV KALTRINA: 56, TV ZUPA: 210, TV BTR: 93 ,TV STAR: 93, TV FESTA: 56  , TV TVM: 93, TV ANISA: 56, TV USKANA: 56, TV GURA: 56, TV KANAL 8: 93, TV ART KANAL: 56, TV SKOPJE: 210, TV MTM: 37,

 

КАМПАЊА 7: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на позитивните искуства и практики во областа на туризмот како и позитивните навики на граѓаните со цел привлекување и задржување на туристите во земјава“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL: 9 , TV KANAL 5: 25; TV TELMA : 22, TV ALFA:  42, TV ALSAT-M: 19;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 33 , TV 24 VESTI: 68, SKY NET: 40; TV SUTEL: 55, TV EDO: 55, TV SONCE: 55, TV SPEKTRA: 44, TV PROTEL: 55, TV ZLATEN KANAL: 143, TV NTV: 121, TV ORBIS: 55,TV INTEL: 55 , TV ERA: 44, TV IRIS:143, TV SVET: 55, TV EMI: 55, TV KOBRA: 22, TV ZDRAVKIN: 55, TV KANAL 21: 55, TV KRT: 102, TV HANA:44, TV NOVA-Kumanovo: 55, TV KTV: 66, TV TIKVESIJA: 143, TV VTV : 143, TV  MENADA: 143, TV KOHA: 44,TV KISS: 55, TV TERA: 33, TV VIZIJA: 55, TV MORIS: 55, TV BOEM: 110, TV NOVA-Gevgelija: 55, TV KOCANI: 143, TV D1-DELCEVO: 143, TV TRANSPED: 55,TV KALTRINA: 44, TV ZUPA: 143,TV BTR:55 ,TV STAR: 55, TV FESTA: 44, TV TVM: 55, TV BOEM: 110 , TV ANISA: 44, TV USKANA: 44 , TV GURA: 44, TV KANAL 8: 55, TV ART KANAL: 44 , TV SKOPJE: 12, TV MTM: 55,

 

4 -  Преглед на средства за кампањи

 

2012 -  реализирани  6.615.609 евра

2013 -  реализирани 7.244.950 евра

2014 -  реализирани (1 семестар) 3.985.500 евра

 

НАПОМЕНА: Наведените средства (за 2012, 2013 и 2014 година) покрај исплати за медиумска реализација на кампањите и за одделни соопштенија за информирање на граѓаните во врска со економски и други тековни политики и мерки кои ги спроведува  владата, опфаќаат  и исплати по однос на дизајнирање и продукција на идејни решенија, за ТВ и радио спотови, за билборди и мега лајти, адаптација на принтови и огласи.

 

5 -  Преглед на емитувања по медиуми

 

2012:

КАМПАЊА 1: .„Осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓаните за поттикнување на иновативниот дух и креативната мисла во Република Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL:119 , TV KANAL 5: 279; TV TELMA : 241, TV ALFA:  485, TV ALSAT-M: 89 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 485 , SKY NET: 260 TV ERA: 392 , ;TV AB KANAL: 260 ;TV SUTEL: 260, TV EDO: 260, TV SONCE: 260, TV SPEKTRA: 260,TV PROTEL: 260, TV ZLATEN KANAL: 260,TV NTV: 260,TV ORBIS: 260,TV INTEL: 260 ,TV IRIS:260, TV SVET: 260, TV EMI: 260, TV KOBRA: 26, TV ZDRAVKIN: 260, TV KANAL 21: 260, TV KRT: 260, TV HANA:260, TV NOVA-Kumanovo: 260, TV KTV: 260, TV TIKVESIJA:260, TV VTV : 260, TV  MENADA: 260, TV KOHA: 260,TV KISS: 260, TV TERA: 260, TV VIZIJA:260,TV MORIS:  260, TV BOEM: 260, TV NOVA-Gevgelija: 260 TV KOCANI:260, TV D1-DELCEVO: 260, TV TRANSPED: 260, TV KALTRINA: 260, TV ZUPA: 260,TV BTR:260 ,TV GURA: 260, TV ART: 260, TV ART : 260, TV USKANA: 260, TV AMAZON: 130, TV TVM: 260,

 В) Радио станици:

-ANTENA 5:228 ;CITY RADIO: 228; BUBA MARA: 228; SPORTSKO RADIO: 365;

 Г) Печатени медиуми/весници/:

  -DNEVNIK: 9, VEST: 9, UTRINSKI VESNIK: 6, VECER: 7, NOVA MAKEDONIJA: 9, KOHA:  2,  KAPITAL: 3,  

  ZURNAL: 6,

 

КАМПАЊА 2: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на позитивните искуства и практики во туризмот и позитивните навики на ѓраѓаните за привлекување и задржување на туристи“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL: 160 , TV KANAL 5: 190,TV TELMA: 185, TV ALFA: 232,  TV ALSAT M:94 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 250 , SKY NET: 1.200 ; TV ERA: 425,  TV AB KANAL: 1.200 ; TV SUTEL: 1.200, TV EDO: 1.200, TV SONCE: 1.200, TV INTEL: 1.200, TV IRIS: 1.200, TV SVET: 1.200, TV ZDRAVKIN: 1.200, TV KANAL 21: 1.200, TV ART: 1.200, TV HANA: 500, TV NOVA-Kumanovo: 1.200, TV KRT : 1.200,  TV KTV: 1.200, TV TIKVESIJA: 1.200, TV VTV : 1.200, TV MENADA: 1.200,  TV KISS: 1.200, TV ORBIS: 1.200, TV TERA: 1.200, TV VIZIJA: 1.200, TV  NTV: 1.200, TV MORIS: 1.200, TV TVM: 1.200, TV BOEM: 1.200, TV GURA: 500, TV NOVA-Gevgelija: 1.200, TV KOCANI: 1.200, TV TRANSPED:  1.200, TV PROTEL: 1.200, TV ZLATEN KANAL: 1.200,TV KALTRINA: 500, TV ZUPA: 500, TV SPEKTRA: 500 , TV BTR: 1.000,TV KOHA: 500, TV EMI: 1030, TV KOBRA: 1030, TV D1 DELCEVO: 1030, TV ANISA: 500, TV USKANA: 500, TV AMAZON: 500

В) Радио станици:

-ANTENA 5: 155 ; METROPOLIS: 155; BUBA MARA: 155; SPORTSKO RADIO: 248;

Г) Печатени медиуми/весници/:

-DNEVNIK: 9, VEST: 9,UTRINSKI VESNIK:  4, VECER: 9, NOVA MAKEDONIJA: 8, KOHA:  4, ZURNAL 3,

 

КАМПАЊА 3: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на вредностите од  меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот “

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:60 , TV KANAL 5: 175; TV TELMA : 137, TV ALFA:  445 , TV ALSAT-M: 135 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 256 , SKY NET: 140 ;TV ERA; 279, TV SUTEL: 140, TV EDO: 140, TV SONCE: 140, TV SPEKTRA: 140,TV PROTEL: 140, TV ZLATEN KANAL: 140,TV NTV: 140,TV ORBIS: 140,TV INTEL: 140 , TV IRIS:140, TV SVET: 140, TV EMI: 140, TV KOBRA: 140, TV ZDRAVKIN: 140, TV KANAL 21: 140, TV KRT: 140, TV HANA:140, TV NOVA-Kumanovo: 140, TV KTV: 140, TV TIKVESIJA:140, TV VTV : 140, TV  MENADA:140, TV KOHA: 140,TV KISS: 140, TV TERA: 140, TV VIZIJA:140,TV MORIS:  140, TV BOEM: 140, TV NOVA-Gevgelija: 140,  TV KOCANI:140, TV D1-DELCEVO: 140, TV TRANSPED: 140,TV KALTRINA: 140, TV ZUPA: 140,TV BTR:140, TV FESTA:140, TV TVM: 140, TV GURA:140,

 В) Радио станици:

- ANTENA 5: 155 ;METROPOLIS : 138, BUBA MARA: 186; SPORTSKO RADIO: 234;

 Г) Печатени медиуми/весници/:

 -DNEVNIK: 13, VEST: 14, UTRINSKI VESNIK: 11 VECER: 15, NOVA MAKEDONIJA: 10 , KOHA: 7, 

 

КАМПАЊА 4: „Истражи ја Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:106, TV KANAL 5: 215; TV TELMA : 417, TV ALFA:  626 , TV ALSAT-M: 94 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 600 , SKY NET: 260 ;TV ERA; 162, TV AB KANAL: 260, ,TV PROTEL: 260, ,TV NTV: 260,  TV ORBIS: 260, TV INTEL: 260 , TV IRIS: 260, TV SVET: 260, TV EMI: 260, TV KOBRA: 260, TV ZDRAVKIN: 260, TV KANAL 21: 260, TV KRT: 260,  TV NOVA-Kumanovo: 260, TV KTV: 260, TV TIKVESIJA :260, TV VTV : 260, TV  MENADA:260, TV KISS: 260, TV TERA: 260, TV VIZIJA:260, TV MORIS:  260, TV BOEM: 260, TV NOVA-Gevgelija: 260,  TV KOCANI: 260, TV D1-DELCEVO: 260, TV TRANSPED: 260 , TV TVM: 260, TV KALTRINA: 162, TV SPEKTRA: 162, TV ZUPA: 162, TV GURA: 162, TV ART: 162, TV USKANA:162, TV SONCE: 260,TV EDO: 260, TV BTR: 260, TV SUTEL: 260, TV HANA: 162, TV KOHA: 162

 В) Радио станици:

- ANTENA 5: 130 ;METROPOLIS : 130, CITY RADIO: 170; KANAL 77: 60, SPORTSKO RADIO: 190; 

  SPORTSKO RADIO KANAL 4: 190, RADIO RAVEL: 130, RADIO FORTUNA: 165, RADIOT VATI: 80,

  RADIO FAMA : 500,

 Г) Печатени медиуми/весници/:

 -DNEVNIK: 20, VEST: 23, VECER: 20, NOVA MAKEDONIJA: 13 ,TEA MODERNA: 9, UBAVINA I   

ZDRAVJE: 3, SVET: 9, KAPITAL : 9, KOMPLETNA: 3, FOKUS: 9, FORUM : 9, LIFE MAGAZIN: 3, UNIQUE: 3

 

КАМПАЊА 5: „Осмислување и реализација на кампања за поттикнување и развој на претприемачкиот дух на граѓаните на Република Македонија, подобрување на претприемничката клима и јакнење на иновативниот систем“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:60 , TV KANAL 5: 123; TV TELMA : 317, TV ALFA:  557 , TV ALSAT-M: 64 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 550 , SKY NET: 260 ;TV ERA; 155, TV AB KANAL: 260, ,TV PROTEL: 120, ,TV NTV:120 , TV ORBIS: 120,TV INTEL: 120 , TV IRIS:120, TV SVET: 120, TV EMI: 120, TV KOBRA: 120, TV ZDRAVKIN: 120, TV KANAL 21: 120, TV KRT: 120,  TV NOVA-Kumanovo: 120, TV KTV: 120, TV TIKVESIJA:120, TV VTV : 120, TV  MENADA:120, TV KISS: 120, TV TERA: 120, TV VIZIJA: 120, TV MORIS:  120, TV BOEM: 12, TV NOVA-Gevgelija: 120,  TV KOCANI: 120, TV D1-DELCEVO: 120, TV TRANSPED: 120 , TV HANA: 120, TV KALTRINA: 120, TV SPEKTRA: 120, TV ZUPA: 120, TV TVM: 120,

 

КАМПАЊА 6: „Осмислување и реализација на кампања за сеопфатно информирање на граѓаните за можностите за остварување подобра здравствена заштита, за новонабавената медицинска опрема, процесот на реконструкција, реновирање и изградба на болниците и јавните здравствени установи како и новиот концепт за протоколите и движењето на пациентите во системот на јавното здравство“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:21, TV KANAL 5: 41; TV TELMA : 40, TV ALFA:  96 , TV ALSAT-M: 38 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 45 , SKY NET: 78 ;TV ERA; 78, TV AB KANAL: 40, ,TV PROTEL: 78, ,TV NTV: 78, TV ORBIS: 78,TV INTEL: 78 , TV IRIS:78, TV SVET: 78, TV EMI: 78, TV KOBRA: 78, TV ZDRAVKIN: 78, TV KANAL 21: 78, TV KRT: 78,  TV NOVA-Kumanovo: 78, TV KTV: 78, TV TIKVESIJA:78, TV VTV : 78, TV  MENADA:78, TV KISS: 78, TV TERA: 78, TV VIZIJA:78, TV MORIS:  78, TV BOEM: 78, TV NOVA-Gevgelija: 78,  TV KOCANI: 78, TV D1-DELCEVO: 78, TV TRANSPED: 78 , TV TVM: 78,TV ZUPA: 78, TV SPEKTRA:78, TV KALTRINA: 78,TV ORBIS: 78, TV NTV:78, TV SONCE: 78, TV HANA:78, TV KOHA:78,

 

КАМПАЊА 7: „Осмислување и реализација на кампања за сеопфатно информирање на граѓаните за можноста од субвенционирање на зедмјоделството, искористување на средствата од европските фондови-ИПАРД програма, распределба на земјоделско земјиште во државна сопственост и инвестирање во откупно дистрибутивни центри и нови винарски визби, во функција на подобрување на квалитетот и конкурентноста на земјоделското производство“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:31 , TV KANAL 5: 54; TV TELMA : 84, TV ALFA:  279 , TV ALSAT-M: 45 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 130 , SKY NET: 620 ;TV ERA; 416, TV AB KANAL: 130, ,TV PROTEL: 620, ,TV NTV: 620, TV ORBIS: 620,TV INTEL: 620 , TV IRIS:620, TV SVET: 620, TV EMI: 620, TV KOBRA: 620, TV ZDRAVKIN: 620, TV KANAL 21: 620, TV KRT: 620,  TV NOVA-Kumanovo: 620, TV KTV: 620, TV TIKVESIJA:620, TV VTV : 620, TV  MENADA:620 TV KISS: 620, TV TERA: 620, TV VIZIJA: 620, TV MORIS: 620, TV BOEM: 620, TV NOVA-Gevgelija: 620,  TV KOCANI:620, TV D1-DELCEVO: 620, TV TRANSPED: 620 , TV SONCE: 130, TV KOHA: 416, TV HANA: 416, TV KALTRINA: 416, TV ART KANAL: 416, TV GURA: 416, TV SPEKTRA: 620, TV ZUPA: 620,

 

КАМПАЊА 8: „Осмислување и реализација на кампања за информирање и објаснување на штетните последици од абортусот по здравјето“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL: 25 , TV KANAL 5: 68; TV TELMA : 90, TV ALFA:  166 , TV ALSAT M: 44,

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 170 , SKY NET: 90 ;TV ERA; 19, ,TV PROTEL: 90, ,TV NTV: 90, TV ORBIS: 90,TV INTEL: 90 , TV IRIS:90, TV SVET: 90, TV EMI: 90, TV KOBRA: 90, TV ZDRAVKIN: 90, TV KANAL 21: 90, TV KRT: 90,  TV NOVA-Kumanovo: 90, TV KTV: 90, TV TIKVESIJA:90, TV VTV : 90, TV  MENADA:90, TV KISS: 90, TV TERA: 90, TV VIZIJA:90, TV MORIS:  90, TV BOEM: 90, TV NOVA-Gevgelija: 90,  TV KOCANI: 90, TV D1-DELCEVO: 90, TV TRANSPED: 90 , TV TVM: 90,TV SONCE: 90, TV ZUPA: 19, TV SPEKTRA: 19, TV KALTRINA: 19, TV HANA: 19, TV KOHA: 19,

 

2013:

КАМПАЊА 1: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на основните семејни вредности“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:56 , TV KANAL 5: 94; TV TELMA : 43, TV ALFA:  878,

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 208 , SKY NET: 116 ;TV SUTEL: 116, TV EDO: 46, TV BTR: 46,TV SONCE: 116,TV PROTEL: 116, TV ZLATEN KANAL: 252,TV NTV: 232,TV ORBIS: 116,TV INTEL: 116 , TV IRIS: 116, TV STAR: 116,TV SVET: 116, TV EMI:116,, TV KOBRA: 116, TV ZDRAVKIN: 116, TV KANAL 21: 116, TV KRT: 116, TV NOVA - Kumanovo : 116, TV KTV: 116, TV TIKVESIJA:116, TV VTV : 164, TV  MENADA: 232, TV KISS: 116, TV TERA: 116, TV VIZIJA: 116, TV MORIS:  97,  TV BOEM: 232, TV NOVA-Gevgelija : 116, TV KOCANI:116, TV D1-DELCEVO: 232,  TV TRANSPED: 116 ,TV STAR: 116,, TV ZUPA: 232, TV TVM; 116 ,

 В) Радио станици:

-ANTENA 5: 26 ; ROS METROPOLIS: 26, BUBA MARA: 26; SPORTSKO RADIO: 26;

 Г) Печатени медиуми/весници/:

  -DNEVNIK: 13, UTRINSKI VESNIK: 7, VECER: 12, NOVA MAKEDONIJA: 10, KOHA:  5,REPUBLIKA: 8

 

КАМПАЊА 2: „Осмислување и реализација на кампања за сеопфатно информирање на граѓаните и здравствените работници, за можностите кои им се на располагање со преземањето активни мерки и имплементацијата на владини политики во здравствениот систем во земјата“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL: 59, TV KANAL 5: 165,  TV TELMA : 102, TV ALFA:  148, TV ALSAT-M: 73 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

TV NASA TV: 102, TV SKY NET: 38 ;TV ERA: 38, TV SUTEL: 38, TV SONCE: 38, TV SPEKTRA: 38, TV ZLATEN KANAL: 115, TV NTV: 115, TV ORBIS: 38, TV INTEL: 38 ,  TV IRIS: 115, TV SVET: 38, TV EMI: 38, TV KOBRA: 38, TV ZDRAVKIN: 115, TV KANAL 21: 38  TV HANA: 38, TV NOVA-Kumanovo: 38, TV KTV: 115, TV VTV : 115, TV KOHA: 38,TV KISS: 115, TV TERA: 38, TV VIZIJA: 115, TV BOEM: 115, TV GURA : 38,TV NOVA-Gevgelija: 38, TV KOCANI: 38 TTV PROTEL: 38,TV KALTRINA: 38, TV ZUPA: 115 TV BTR:38 ,TV D1 DELCEVO: 115, TV ART: 38, TV MTM: 38, TV KANAL 8 : 38 , TV ANISA 38: TV USKANA: 38, TV TVM: 38, TV MORISS: 38, TV MENADA: 115, TV FESTA: 38, TV EDO: 38, TV TIKVESIJA: 115, TV TRANSPED: 38,

 В) Радио станици:

-ANTENA 5:210 ; ROS METROPOLIS: 210, CITY RADIO: 228; BUBA MARA: 211; SPORTSKO RADIO: 210; RADIO VAT: 210, PLUS FORTE: 210, RADIO 160: 210, SUPER: 210, DI JEY: 210, EXPRES: 210, HOLIDEJ : 210, CE DE : 210

 Г) Печатени медиуми/весници/:

-DNEVNIK: 14, VEST:18, UTRINSKI VESNIK:6, VECER: 6, NOVA MAKEDONIJA: 5, KOHA:4,REPUBLIKA: 2

 

КАМПАЊА 3: „Осмислување и реализација на кампања за сеопфатно и навремено информирање за можностите кои се на располагање на граѓаните и стопанските субјекти, а кои произлегуваат од спроведувањето на активните мерки и владини политики за  поддршка на земјоделскиот сектор во државата“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:44 , TV KANAL 5: 126; TV TELMA : 60, TV ALFA:  92, TV ALSAT-M: 43 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

TV NASA TV: 117, TV SKY NET: 53 ;TV ERA: 144, TV SUTEL: 53, TV SONCE: 53., TV SPEKTRA: 53, TV ZLATEN KANAL: 130, TV NTV: 130, TV ORBIS: 53, TV INTEL: 53 ,  TV IRIS: 130, TV SVET: 353 TV EMI: 53, TV KOBRA: 53, TV ZDRAVKIN: 130, TV KANAL 21: 53  TV HANA: 53, TV NOVA-Kumanovo: 53 TV KTV: 130, TV VTV : 130, TV KOHA: 53,TV KISS: 130, TV TERA: 53, TV VIZIJA: 130, TV BOEM: 130, TV GURA : 53,TV NOVA-Gevgelija: 53, TV KOCANI: 53 TTV PROTEL: 53,TV KALTRINA: 53, TV ZUPA: 130 TV BTR:53 ,TV D1 DELCEVO: 130, TV ART: 53, TV MTM: 53, TV KANAL 8 : 53 , TV ANISA 53: TV USKANA: 53, TV TVM: 53, TV MORISS: 53, TV MENADA: 130, TV FESTA: 53, TV EDO: 53, TV TIKVESIJA: 130, TV TRANSPED: 53,

В) Радио станици:

-ANTENA 5: 132 ; ROS METROPOLIS: 132, CITY RADIO: 138; BUBA MARA: 186; SPORTSKO

 RADIO: 138;

 Г) Печатени медиуми/весници/:

 -DNEVNIK: 9, UTRINSKI VESNIK: 3, VECER: 11, NOVA MAKEDONIJA: 7, KOHA:  2, REPUBLIKA: 4,  

   REPUBLIKA (nedelen) :10

 

КАМПАЊА 4: „Осмислување и реализација на кампања за навремено и соодветно информирање

на граѓаните, училишната и студентска популација, за можностите кои се на располагање со имплементирањето на активните мерки и владини политики во областа на образованието“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови

 А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL: 33 , TV KANAL 5: 84 ,TV ALFA: 93, TV TELMA: 24,  TV ALSAT M:42 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV:59 , SKY NET: 162 ; TV ERA: 43, TV MTM: 100, TV SUTEL: 162, TV EDO: 224, TV SONCE: 100, TV INTEL: 286, TV IRIS: 193, TV STAR: 193, TV IRIS: 193, TV SVET: 224, TV EMI : 286, TV KOBRA: 100, TV ZDRAVKIN: 193, TV KANAL 21>224, TV KRT: 193, TV HANA: 69,TV FESTA: 318, TV NOVA-Kumanovo: 173, TV TIKVESIJA: 162, TV KATV: 224, TV VTV: 348, TV MENADA: 162, TV KOHA: 69, TV KISS: 162, TV ORBIS: 193, TV TERA: 100, TV VIZIJA:100, TV NTV : 317, TV MORIS: 348, TV TVM: 69, TV BOEM: 379, TV ANISA: 349, TV USKANA: 193 TV GURA: 193, TV NOVA-Gevgelija: 255, TV KANAL 8: 131, TV KOCANI: 224, TV TRANSPED: 224, TV ZLATEN KANAL: 410, TV PROTEL: 193. TV ART: 193, TV KALTRINA: 193, TV SPEKTRA: 193, TV ZUPA: 441, TV D1 DELCEVO: 224, TV BTR: 379,

В) Радио станици:

-ANTENA 5: 132 ; ROS METROPOLIS: 132; CITY RADIO: 132,BUBA MARA: 186; SPORTSKO RADIO: 186;

Г) Печатени медиуми/весници/:

-DNEVNIK: 9, UTRINSKI VESNIK:  3, VECER: 11, NOVA MAKEDONIJA: 7, KOHA:  2, REPUBLIKA: 12,

 

КАМПАЊА 5: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на вредностите од  меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот “

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:21 , TV KANAL 5: 77; TV TELMA : 31, TV ALFA:  311, TV ALSAT-M: 39 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 256 , SKY NET: 140 ;TV ERA; 79, TV SUTEL: 140, TV EDO: 140, TV SONCE: 140, TV SPEKTRA: 140,TV PROTEL: 140, TV ZLATEN KANAL: 140,TV NTV: 140,TV ORBIS: 140,TV INTEL: 140 , TV IRIS:140, TV SVET: 140, TV EMI: 140, TV KOBRA: 140, TV ZDRAVKIN: 140, TV KANAL 21: 140, TV KRT: 140, TV HANA:140, TV NOVA-Kumanovo: 140, TV KTV: 140, TV TIKVESIJA:140, TV VTV : 140, TV  MENADA:140, TV KOHA: 140,TV KISS: 140, TV TERA: 140, TV VIZIJA:140,TV MORIS:  140, TV BOEM: 140, TV NOVA-Gevgelija: 140,  TV KOCANI:140, TV D1-DELCEVO: 140, TV TRANSPED: 140,TV KALTRINA: 140, TV ZUPA: 140,TV BTR:140, TV FESTA:140, TV TVM: 140, TV GURA:140,

 

КАМПАЊА 6: „Осмислкување и реализација на кампања за информирање и запознавање на граѓаните за нивните права кои се овозможуваат со реформите во функционирањето на судскиот систем во Република Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:51 , TV KANAL 5: 73; TV TELMA : 79, TV ALFA:  199, TV ALSAT-M: 50 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 50 , SKY NET: 80 ;TV ERA; 150 TV SUTEL: 150, TV EDO: 150, TV SONCE: 80, TV SPEKTRA: 80,TV PROTEL: 80, TV ZLATEN KANAL: 80,TV NTV: 80, TV ORBIS: 80, TV INTEL: 80 , TV IRIS:80, TV SVET: 80, TV EMI: 80, TV KOBRA: 80, TV ZDRAVKIN: 80, TV KANAL 21: 80, TV KRT: 80, TV HANA:80, TV NOVA-Kumanovo: 80, TV KTV: 80, TV TIKVESIJA:80, TV VTV : 80, TV  MENADA:80, TV KOHA: 80,TV KISS: 80, TV TERA: 80, TV VIZIJA:80,TV MORIS:  80, TV BOEM: 80, TV NOVA-Gevgelija: 80,  TV KOCANI:80, TV D1-DELCEVO: 80, TV TRANSPED: 80,TV KALTRINA: 80, TV ZUPA: 80,TV BTR:150, TV TVM: 80, TV GURA:80, TV STAR: 80, TV ANISA : 80, TV USKANA:80,

 

КАМПАЊА 7: „Истаржи ја Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:102, TV KANAL 5: 142; TV TELMA : 80, TV ALFA:  739 , TV ALSAT-M: 42 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 60 , SKY NET: 450;TV ERA; 353, ,TV PROTEL: 450, ,TV NTV: 450,  TV ORBIS: 450, TV INTEL: 450 , TV IRIS: 450, TV SVET: 450, TV EMI: 450, TV KOBRA: 450, TV ZDRAVKIN: 450, TV KANAL 21: 450, TV KRT: 450,  TV NOVA-Kumanovo: 450, TV KTV: 430, TV TIKVESIJA :450, TV VTV : 450, TV  MENADA:450, TV KISS: 430, TV TERA: 430, TV VIZIJA:430, TV MORIS:  430, TV BOEM: 450, TV NOVA-Gevgelija: 430,  TV KOCANI: 430, TV D1-DELCEVO: 450, TV TRANSPED: 430 , TV TVM: 430, TV KALTRINA: 200, TV SPEKTRA: 250, TV ZUPA: 450, TV GURA: 200, TV ART: 162, TV USKANA:200, TV SONCE: 430,TV EDO: 450, TV BTR: 250, TV SUTEL: 250, TV HANA: 250, TV KOHA: 250, TV FESTA: 250, TV KANAL 8: 250, TV ANISA: 250,

 

КАМПАЊА 8: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на реформите во јавната администрација “

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:107 , TV KANAL 5: 173; TV TELMA : 201, TV ALFA:  365, TV ALSAT-M: 82 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 85 , SKY NET: 118 ;TV ERA; 118 TV SUTEL: 118, TV EDO: 118, TV SONCE: 118, TV SPEKTRA: 118,TV PROTEL: 118, TV ZLATEN KANAL: 230,TV NTV: 230, TV ORBIS: 118, TV INTEL: 118 , TV IRIS:200, TV SVET: 118, TV EMI: 118, TV KOBRA: 200, TV ZDRAVKIN: 118, TV KANAL 21: 118, TV KRT: 118, TV HANA:118, TV NOVA-Kumanovo: 118, TV KTV: 200, TV TIKVESIJA:230, TV VTV : 230, TV  MENADA:230, TV KOHA: 118,TV KISS: 200, TV TERA: 118, TV VIZIJA:200,TV MORIS:  118, TV BOEM: 230, TV NOVA-Gevgelija: 118,  TV KOCANI:118, TV D1-DELCEVO: 230, TV TRANSPED: 118,TV KALTRINA: 118, TV ZUPA: 230,TV BTR:118, TV TVM: 118, TV GURA:118, TV STAR: 200, TV ANISA : 118, TV USKANA:118, TV KOCANI: 118, TV FESTA: 118,

 

КАМПАЊА 9: „Осмислување и реализација на кампања за промовирање на позитивните искуства и практики во областа на туризмот како и позитивните навики на граѓаните со цел привлекување и задржување на туристите во земјава“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL:42 , TV KANAL 5: 141; TV TELMA : 40, TV ALFA:  916, TV ALSAT-M:43

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV:100 , TV ERA : 120, TV SKY NET: 120; TV SUTEL: 120, TV EDO: 120, TV SONCE: 120, TV SPEKTRA: 120,TV PROTEL: 120, TV ZLATEN KANAL: 150,TV NTV: 150,TV ORBIS: 120,TV INTEL: 120 , TV IRIS:120, TV SVET: 120, TV EMI: 120, TV KOBRA: 120, TV ZDRAVKIN: 120, TV KANAL 21: 120, TV KRT: 120, TV HANA:120, TV NOVA-Kumanovo: 120, TV KTV: 120, TV TIKVESIJA:120,  TV VTV : 150, TV  MENADA: 150, TV KOHA: 120,TV KISS: 120, TV TERA: 120, TV VIZIJA:120,TV MORIS:  120, TV BOEM: 150, TV NOVA-Gevgelija: 120, TV KOCANI:120, TV D1-DELCEVO: 150, TV TRANSPED: 120,TV KALTRINA: 120, TV ZUPA: 150,TV BTR:120 ,TV STAR:120, TV FESTA: 120 , TV TVM:120, , TV ANISA:,120, TV USKANA: 120, TV GURA:120, TV KANAL 8: 120,

 

КАМПАЊА 10: .„Осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓаните за поттикнување на иновативниот дух и креативната мисла во Република Македонија“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални ТВ медиуми:

-TV SITEL:144 , TV KANAL 5: 167; TV TELMA : 107 TV ALFA:  804, TV ALSAT-M: 64 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 120 , SKY NET: 95,  TV ERA: 95  ;TV SUTEL: 95, TV EDO: 95, TV SONCE: 95, TV SPEKTRA: 95,TV PROTEL: 95, TV ZLATEN KANAL: 120,TV NTV: 120,TV ORBIS: 95,TV INTEL: 95 ,TV IRIS:95, TV SVET: 95, TV EMI: 95, TV KOBRA: 120, TV ZDRAVKIN: 95, TV KANAL 21: 95, TV KRT: 95, TV HANA:95, TV NOVA-Kumanovo: 95, TV KTV: 95, TV TIKVESIJA:120, TV VTV : 120, TV  MENADA: 120 TV KOHA: 95,TV KISS: 95, TV TERA: 95, TV VIZIJA:120, TV MORIS:  95, TV BOEM: 120, TV NOVA-Gevgelija: 95 TV KOCANI:95, TV D1-DELCEVO: 95, TV TRANSPED: 95, TV KALTRINA: 95, TV ZUPA: 120, TV BTR:95 ,TV GURA: 95, , TV USKANA: 95, TV TVM: 95,TV KANAL 8: 95, TV FESTA: 95, TV STАR: 95,

 

КАМПАЊА 11: „Осмислување и реализација на кампања за поттикнување и развој на претприемачкиот дух на граѓаните на Република Македонија, подобрување на претприемничката клима и јакнење на иновативниот систем“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL:51 , TV KANAL 5: 105; TV TELMA : 149, TV ALFA:  452 , TV ALSAT-M: 51 ;

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 120 , SKY NET: 95,  TV ERA: 59  ;TV SUTEL: 95, TV EDO: 95, TV SONCE: 95, TV SPEKTRA: 95,TV PROTEL: 95, TV ZLATEN KANAL: 120,TV NTV: 120,TV ORBIS: 95,TV INTEL: 95 ,TV IRIS:95, TV SVET: 95, TV EMI: 95, TV KOBRA: 120, TV ZDRAVKIN: 95, TV KANAL 21: 95, TV KRT: 95, TV HANA:95, TV NOVA-Kumanovo: 95, TV KTV: 95, TV TIKVESIJA:120, TV VTV : 120, TV  MENADA: 120 TV KOHA: 95,TV KISS: 95, TV TERA: 95, TV VIZIJA:120, TV MORIS:  95, TV BOEM: 120, TV NOVA-Gevgelija: 95 TV KOCANI:95, TV D1-DELCEVO: 95, TV TRANSPED: 95, TV KALTRINA: 95, TV ZUPA: 120, TV BTR:95 ,TV GURA: 95, , TV USKANA: 95, TV TVM: 95,TV KANAL 8: 95, TV FESTA: 95, TV STAR: 95,

 

КАМПАЊА 12: „Осмислување и реализација на кампања за информирање и објаснување на штетните последици од абортусот по здравјето“

-медиуми каде се емитувала со број на емитувања/инсертирања на спотови :

А) Национални Тв медиуми:

-TV SITEL: 82 , TV KANAL 5: 199; TV TELMA : 1, TV ALFA:  298 ,

Б) Регионални и локални Тв медиуми:

-NASA TV: 180 , SKY NET: 100 ;,TV PROTEL: 100, ,TV NTV: 100, TV ORBIS: 100,TV INTEL: 100 , TV IRIS:100, TV SVET: 100, TV EMI: 10, TV KOBRA: 100, TV ZDRAVKIN: 100, TV KANAL 21: 100, TV KRT: 100,  TV NOVA-Kumanovo: 100, TV KTV: 100, TV TIKVESIJA:100, TV VTV : 100, TV  MENADA:100, TV KISS: 100, TV TERA: 100, TV VIZIJA:100, TV MORIS:  100, TV BOEM: 100, TV NOVA-Gevgelija: 100,  TV KOCANI: 100, TV D1-DELCEVO: 100, TV TRANSPED: 100 , TV TVM: 100,TV SONCE: 100, TV STAR: 100,