Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен повик за обуки за напредни ИТ вештини Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен повик за обуки за напредни ИТ вештини со кофинансирање Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен повик за воведни обуки за ИТ вештини (on-line) Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен оглас за вработување на извршител на определено време за пополнување на посебно работно место во Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија Влада на Република Северна Македонија 24.10.2019
Јавен оглас за избор на претседател и еден професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување Влада на Република Северна Македонија 22.10.2019