Јавни огласи

Shpallje / Thirrje Огласувач Рок
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of North Macedonia 31.01.2022
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31.01.2022
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби Влада на Република Северна Македонија 30.05.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare për restorantet e regjistruara dhe të kategorizuara për dasma Влада на Република Северна Македонија 30.05.2021
Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare të agjecive turistike të licencuara Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për dhënien e mbështetjes financiare për kryerësit e licencuar të veprimtarive hoteliere kabare, klub nate, disko klub dhe disko klub me sipërfaqe të hapur; Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për udhëzuesit turistik Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për artistët e estradës Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për kompanitë-operatorët nga industria për organizimin e ngjarjeve, agjencitë që organizojnë ngjarje e të tjerë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Thirrje publike për ndarjen e mbështetjes financiare për këndet e lojërave të regjistruara dhe pushimoret private për fëmijë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 25.05.2021
Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за компании - оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за туристички водичи Влада на Република Северна Македонија 25.05.2021
Јавен оглас за именување директор на KПУ Затвор Скопје Влада на Република Северна Македонија 19.05.2021