Правилници за организација

Во прилог можете да ги преземете правилниците за внатрешната организација на Владата на Република Северна Македонија, како и самата систематизација на работните места.

    Правилници за внатрешна организација на Владата

    Правилници за систематизација на работните места