Муамет Хоџа - Портпарол на Владата на Република Македонија

Дипломирал на Правниот Факултет „Јустинијан први„ при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, отсек правни науки, а во моментов е магистрант на Правен  Факултет  при Државниот Универзитет во Тетово.

Во 2000 година, ја започнува својата професионална кариера како новинар а подоцна и како уредник во Албанската редакција на Радио Скопје. Муамет Хоџа работеше и како дописник од Македонија за дневниот весник „Бота Сот” – во Приштина и Радио Телевизија 21 во Приштина.

Во 2002 година Хоџа работеше како новинар - уредник на дневниот весник на албански и македонски јазик „Глобал“.

Потоа во 2003 година беше избран за портпарол на Координативното тело за доброволно  собирање на нелегалното оружје, формирано за спроведување на Законот за доброволно собирање на нелегалното оружје усвоен од Собранието на Република Македонија.

Во 2008 година се вработува во кабинетот на вицепремиерот за спроведување на Рамковниот договор, а од 2009 година раководи со Секторот за односи со јавност во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Во 2010 година Муамет Хоџа е именуван како портпарол на Владата на Република Македонија.

Инаку, Муамет Хоџа ги има положено Правосудниот и Нотарскиот испит, а во текот на својата професионална кариера учествувал на многу бројни семинари и обуки од областите на новинарството, односи со јавност и правните науки.


Muamet Hoxha - zëdhënës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i emëruar më 03.04.2018

Diplomoi në Fakultetin Juridik “Justiniani i parë” pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, në drejtimin e shekcave juridike, ndërsa aktualisht është në studime postdiplomike në Fakultetin Juridik pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës.

Në vitin 2002 Hoxha, karrierën e tij profesionale e fillon si gazetar dhe më vonë redaktor në Redaksin në Gjuhën Shqipe në Radio Shkup - Radio Televizioni i Maqedonisë. Muamet Hoxha ponuoi si korrespondent nga Maqedonia për gazetën e përditshme “BOTA SOT” në Prishtinë dhe Radio Televizionin 21 në Prishtinë.

Në vitin 2002 Hoxha ishte gazetar-redaktor i gazetës në gjuhën shqipe dhe maqedonase “Global”.

Më pas në vitin 2003 ishte i angazhuar si zëdhënës i trupit koordinues për grumbullimin vullnetarë të armëve jolegale, organ i themeluar për zbatimin e Ligjit për mbledhjen vullnetare të armëve jolegale të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Në vitin 2008 Hoxha punësohet në kabinetin e zëvendëskryeministrit i angazhuar për zbatimin e Marrëveshjesë së Ohrit, ndërsa prej vitit 2009 udhëheq me Sektorin  për marrëdhënie me publikun në Sekretariatin për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit.

Në vitin 2010 Muamet Hoxha u emërua si zëdhënës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Mes të tjerash, Muamet Hoxha ka kaluar provimin e jurispodencës dhe noterisë, ndërsa në kuadër të karierës së tij profesionale ka ndjekur trajnime dhe seminare nga sfera e gazetarisë, marrëdhënieve me opinioinin e shkencave juridike.


Muamet Hoxha graduated from the Faculty of Law "Justinian’s Primus" at the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, Department of Law, and is currently a master graduate at the Faculty of Law at the State University in Tetovo.

In 2000, he started his professional career as a journalist and later as an editor in the Albanian Radio-Skopje editorial office. Muamet Hoxha also worked as a Macedonian correspondent for the daily “Bota Sot” in Pristina and Radio Television 21 in Pristina.

In 2002, Hoxha worked as a journalist - editor of the daily newspaper “Global”, both in Albanian and Macedonian language.

In 2003, he was elected as a spokesperson for the Coordinating body for disarmament, or voluntary collection of illegal weapons, established to implement the Law on voluntary collection of illegal weapons adopted by the Parliament of the Republic of Macedonia.

In 2008 he was employed in the Deputy Prime Minister's Office for implementation of the Framework Agreement, and since 2009 he had been managing the Public Relations Sector of the Secretariat for Implementation of the Framework Agreement.

In 2010 Muamet Hoxha was appointed as a spokesperson of the Government of the Republic of Macedonia.

Additionally, Muamet Hoxha has passed the Judicial and Notary exam, and during his professional career he participated in numerous seminars and trainings in the field of journalism, public relations and legal sciences.