102-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.11.2018 - 16:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (377.72 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Годишен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година, Финансиски извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година, Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година, Извештај на независниот ревизор и финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31.12.2017 година, со Предлог-одлуки
2 Ценовник за одстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН” - Скопје за сезона 2018/2019, со Предлог-одлука
3 Информација за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина варовник на локалитетот Ново Село, општина Дебарца за потребите на проект за изградба на автопатот А2, делница Кичево - Охрид
4 Информација за добивање на одобрение за спроведување постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка-Одржување на ESRI лиценци (во времетраење од 3 години)
5 Информација за запишување на правото на сопственост на недвижностите на Република Македонија во катастарот на недвижностите
6 Информација за извршен увид во МАКПЕТРОЛ ТЕМКО СКОПЈЕ со изготвен Записник (нацрт), со Предлог-одлуки
7 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и / или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 
8 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на правосилно одземени предмети и предмети одземени во управна постапка (вкупно 47 моторни возила и електрометар) на државни органи, единиците на локалната самоуправа и други и Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност
9 Информација за потребата од зголемување на бројот на Државните правобранители од страна на Државното правобранителство
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-381/18
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
12 Предлог-годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација во Република Македонија за 2018 година
13 Информација за продажба на недвижни ствари во Тетово сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во Тетово
14 Информација за продажба на недвижна ствар во Скопје сопственост на Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар во Скопје
15 Информација за рангот на Македонија според извештајот „Doing Business 2019“ на Светска банка со предлог заклучоци
16 Информација за реализираните активности во Проектот за Ревизија на индустриската политика на Република Македонија и усвојување на стратешкиот документ „Индустриска стратегија на Република Македонија 2018-2027“, со Акциски план
17 Информација во врска со Jавен повик и Тендерска документација за доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - глина на локалитетот „Прогун”, општина Неготино по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - глина на локалитетот „Прогун”, општина Неготино бр.44-5467/1 од 24.07.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2018)
18 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесиjа за детални геолошки истражувања на минерални суровини 6/2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/18), со Предлог-одлуки
19 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „Дупен Камен“ с.Беловодица, општина Прилеп
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Шатор - с.Трново, Битола со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште врз кое има изграден бесправен помошен објект и објект за примарна обработка на земјоделски производи со непосредна спогодба со ДПТУ „ЗЕЛЕНА КУЌА“ ДОО с. Горни Подлог Кочани, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Мислешево вон гр., општина Струга, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување КО Тетово вон-г.р., општина Тетово
25 Информација во врска со барањето за склучување на Директен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за финансирање на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Караниколос со реф.бр.80
26 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив, со Предлог-одлука
27 Информација за Предлог-одлука за преод во 2 фаза на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, согласно чл.5 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација
28 Информација за националниот извештај на Република Македонија за Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права на ОН
29 Информација за усвојување на Стандардни оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе
30 Извештаj за извршени преговори за текстот на Протоколот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешка Република за спроведување на Спогодбата за преземање на лица со незаконски престој
31 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Бекташиска заедница и други против РМ, А.бр.48044/10; 75722/12 и 25176/13, со Предлог-одлука
32 Информација за План за имплементација на Стратегискиот одбранбен преглед 2018
33 Информација за прогресот и реализацијата на проектот - проценка на влијанието на регулативата (ПВР), за периодот јануари-јуни 2018 година
34 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство
35 Информација за планирани активности за развој на работната сила во Република Македонија
36 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на локалитетот „Становец 2“, општина Кичево
37 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Кичево на локалитетот „Становец“, општина Кичево
38 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД - УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Виница на локалитетот „Градец“, општина Виница
39 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње Боговиње на локалитетот „с.Чегране - Гостивар“, општина Гостивар
40 Предлог-решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи
41 Барање на Анибал Енис Озкан за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
42 Барање на Хабил Красниќи и др. за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гази Баба (44-9678/1)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гази Баба (44-9716/1)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола 44-9680/1
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (44-9683/1)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (44-9707/1)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола 44-9713/1
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Штип
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Велес
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа 
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски” - Скопје
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид
64 Понуда од Нотар Анастасија Петреска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.69444 за КО Маџари на КП бр.87, Имотен лист бр.10008 за КО Маџари на КП бр. 86 и Имотен лист бр.10009 за КО Маџари на КП бр.бр.87
65 Известување од извршител Антонио Коштанов од Скопје, за заклучок за усна јавна продажба под И бр. 714/18 и Заклучок за усна јавна продажба под И бр. 714/18
66 Известување од извршител Даница Страчкова од Скопје, за заклучок за усна јавна продажба под И бр.243/17 и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност под И бр.243/17
67 Известување од извршител Даница Страчкова од Скопје, за заклучок за втора усна јавна продажба под И бр. 292/17 и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност под И бр. 292/17
68 Информација во врска со изградба на пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во oпштина Тетово
69 Информација за реализација на дадените препораки од Конечниот извештај на ДЗР за извршената ревизија на успешност - „Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита на шумите“ број 09-311/25 од 16.05.2018 година
70 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, за периодот X-XII 2017 година
71 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец август 2018 година
72 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец септември 2018 година
73 Барање за давање на автентично толкување на член 11 став 2 од Законот за денационализација, поднесено од пратеникот Снежана Калеска Ванчева
74 Информација во врска со постапката за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект - линиска инфраструктурна градба (Топловодна мрежа)
75 Информација во врска со исплата на средства по основ на стекнато право на степен на кариера на административните службеници во Министерството за економија
76 Информација за номинирање членови во Советот за јавно приватно партнерство
77 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј - Софија и од Народниот музеј Белград кои ќе бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“ во Националната установа Археолошки музеј на Македонија - Скопје со Предлог-одлука
78 Информација за настанатата ситуација со работењето на ДСД Доне Божинов Пробиштип