106-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.12.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (480.42 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип, со Предлог-одлука за давање согласност
2 Годишна сметка, финансиски извештаи, консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија, со Извештај на независниот ревизор и Предлог-одлуки
3 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година
4 Информација со список на станари кои живеат во становите на Друштвото и податоци за неплатени давачки
5 Предлог-одлука за давање согласност за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи (разна стока)
6 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи
7 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Крива Паланка
8 Предлог-одлука за престанок на правото на користење на недвижна ствар сопственост на Република Македонија и Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци без надомест
9 Предлог-програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
10 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
11 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје, со Предлог-oдлука (за површина под долгогодишни лозови насади од 877945 м2)
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко-рекреативен центар КО Дабница, општина Прилеп, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со донесување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Македонија, 2019 - 2023, со Предлог-стратегија и Акциски план
14 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Монтана - Крушево со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
15 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за Концесионерот ХЕЦ 277 ДОО Скопје дека за локацијата бр.277 Воденешница, Концесионерот ПЦЦ НЕВ дека за локацијата бр.123 Крива река и Концесионерот ЕЛТЕ Инженеринг ДОО Скопје за МХЕЦ 235 Коњарка
16 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Брвеница
17 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Боговиње
18 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Врапчиште
19 Информација за спроведување на мерките за реформи на поврзаноста т.н. меки мерки усвоени на Самитите на Западен Балкан 6 одржани во Виена на 27 август 2015 година и во Париз во јули 2016 година
20 Информација за 157-та Седница на Одборот на директори на Претпријатието за Нафотово Солун-Скопје - Вардакс АД, закажана за 4.12.2018 година
21 Информација за правосилност на одлука и две пресуди на Европскиот суд за човекови права во предметите Зекиров против Република Македонија (А.бр.16460/17), Љатифи против Република Македонија (А.бр.19017/16), Еуромак Метал ДОО против Република Македонија (А.бр.68039/14)
22 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на општината Ново Село и иницирање на постапка за распишување на избори за градоначалник на општина Ново Село, со Предлог-одлука
24 Информација во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на општина Дебар и иницирање на постапка за распишување на избори за градоначалник на општина Дебар, со Предлог-одлука
25 Информација за постапување по обраќањата на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други организации што имаат јавни овластувања, во јули, август и септември 2018 година.
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
28 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување на истите
29 Информација за потпишување на меморандум за соработка за обезбедување ефикасна и координирана соработка во спроведувањето на заедничка медиумска кампања за промовирање на стручнитe занимања и можностите за стручно образование во Македонија во периодот 2018-2021 година
30 Информација со Акциски план на Република Македонија за превенција и контрола на незаразни болести до 2025 година
31 Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019 година
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот факултет Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-10140/1)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-10140/1)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” Скопје
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот Универзитет во Тетово
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” - Скопје
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Битола
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” - Скопје
45 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
46 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина - андезит и гнајс на Друштво за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДОО Радовиш на локалитетот „Бучим“, општина Радовиш
47 Барање на Бахтије Мачани за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
48 Барање на Хамиде Мачани за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, по скратена постапка
50 Барање за давање на автентично толкување на член 8, став 7 и 9 од Законот за даноците на имот, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
51 Барање за давање на автентично толкување на член 134 став 3 од Законот за стечај, поднесено од градоначалникот на Општина Куманово
52 Барање за давање на автентично толкување на член 5-б став 2 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од градоначалникот на Општина Велес
53 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година
54 Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2017 година
55 Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.112/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015)
56 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2018 донесено на седницата одржана на 17 октомври 2018 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва
57 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот на сопствениците Спиркоски Горан и Ристески Милан од Прилеп од КП 857, заведени на ИЛ 562 за КО Небрегово
58 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.275 за КО Радишани на КП бр2784 викано место/улица „Радишани, ул. Скоевска бр. 31Б“
59 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.98 за КО Центар 1 на КП бр.5954
60 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36989 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10152 викано место/улица Одбранбен насип
61 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за заклучок за усна јавна продажба под И бр.790/17
62 Кадровски прашања /106/
63 Прашања и предлози /106/
64 Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република Македонија за 2017 година
65 Информација во однос на Нацрт планот за унапредување на велосипедскиот сообраќај 2018-2021
66 Информација со Предлог-мерки по Информацијата со Анализа на рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување“
67 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец октомври 2018 година
68 Информација за склучен Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија претставувана од Министерствотo за образование и наука и Швајцарија претставувана од Швајцарската Агенција за развој и соработка преку Амбасадата на Швајцарија во Република Mакедонија за реализација на проектот Образование за вработување во Македонија (Е4Е@mk) Фаза I
69 Заклучоци на Собранието на Република Македонија, донесени на Шеесет и четвртата седница, одржана на 3.12.2018 година, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија
70 Предлог-закон за изменување на Законот за платниот промет, по скратена постапка
71 Предлог-закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви, по скратена постапка
72 Предлог-закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договор за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци - втора фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова - КфВ и АД ЕЛЕМ, по скратена постапка
73 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
74 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за издавање на државна гаранција на обврските на ЕЛЕМ АД Скопје кои произлегуваат од договорот за долгорочен кредит за "Проектот за модернизација на ТЕЦ - Битола" од Стопанска банка АД - Скопје
75 Информација за потребата од издавање на овластување за потпишување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на СР Германија за финансиска соработка 2018 година (Програма енергетска ефикасност и обновливи енергии фаза IV компонента ветерен парк Богданци - втора фаза)
76 Предлог-програма за изменување на програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2018 година
77 Предлог-програма за изменување на програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2018 година
78 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година
79 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студенскиот стандард за 2018 година
80 Предлог-програма за изменување на програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година
81 Предлог-програма за изменување на Програмата Здравје за сите за 2018 година
82 Информација за набавка на лабораториски тестови за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија
83 Информација за исполнетост на условите на Друштвото за трговија, производство и услуги ХЕАЛТХ ЕНД МЕДИКАЛ СОЛУТИОНС ДОО увоз-извоз Гевгелија за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука