113-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2018 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (126.85 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програма за изменување и дополнување на годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за ТИРЗ за 2018 година, со Предлог-одлука за давање согласност
2 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за класификација на површински води
3 Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, со Предлог-одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање на субвенциониран станбен кредит во 2019 година
4 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2019 година
5 Предлог-програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година
6 Предлог-програма за остварување на социјалната заштита за 2019 година
7 Предлог-програма за субвенциoнирање на потрошувачката на енергија за 2019 година
8 Предлог-програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2019 година
9 Информација за Проектот ,,Вклучување на децата Роми во предучилишно образование“
10 Кадровски прашања /113/
11 Прашања и предлози /113/
12 Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2019 година
13 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.66/18)
14 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан (излезена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/18)
15 Предлог-закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси
16 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
17 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
18 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
19 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми на 2018 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје