117-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.01.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (524.92 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН” - Скопје за 2019 година  
2 Годишна инвестициона програма за 2019 година, со Финансиски план за 2019 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”JАСЕН”- Скопје, со Предлог-одлука 
3 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука 
4 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на Годишната сметка за 2018 година за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука​​​​​​​ 
5 Информација за Годишен ревизорски извештај за сметки и извод и Годишните ревизорски мислења за 2017 година согласно ИПА I и ИПА II на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош​​​​​​​ 
6 Програма за работа и Финансиски план на Агенција за енергетика на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлуки​​​​​​​ 
7 1. Н ацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината​​​​​​​: 
2. Нацрт-договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за трговија и услуги МАЛХОТРА КЕЈБЛС ЕВРОПА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
3. Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за трговија и услуги МАЛХОТРА КЕЈБЛС ЕВРОПА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
8  Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Илинден, со Предлог-одлука​​​​​​​ 
9 Тригодишна инвестициона програма на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за период од 1.01.2019 до 31.12.2021 година, со Предлог-одлука
10 Информација од Општина Ресен во врска со потребата од доделување на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на општина Ресен, а за потребите на: ОУ „Мите Богоевски“ - Ресен, ОУ „Гоце Делчев “ - Ресен, ОУ „Димитар Влахов“, с.Љубојно - Ресен и СОУ „Цар Самоил“ - Ресен, со Предлог-одлука​​​​​​​ 
11 Информација за состојбата со р.Лепенец и каналите во општина Ѓорче Петров, со дополнување кон материјалот​​​​​​​ 
12 Барање на согласност за долготраен закуп на градежно земјиште во вкупна површина од 259 м2, со Предлог-одлука​​​​​​​ 
13 Предлог-oдлука за давање согласност за давање долготраен закуп на градежно земјиште на КП бр.7512/4 м.в. Ракита КО Гевгелија, на ЕВН Македонија АД - Скопје​​​​​​​ 
14 Информација за утврдување на вредноста на бодот на платата за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухополовниот персонал и за помошно-техничките лица вработени во Дирекција за заштита и спасување, со Предлог-одлука​​​​​​​ 
15 Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година​​​​​​​ 
16 Предлог-одлука зa утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-1005/18, за подрачје Тетово​​​​​​​ 
17 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-723/18, за подрачје Тетово​​​​​​​ 
18 Деловен и финансиски извештај за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 на Здружение - Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово - Пласница - Корегиран​​​​​​​ 
19 Предлог-закон за услуги​​​​​​​ 
20 Предлог-закон за акцизите
21 Предлог-закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
22 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
23 Информација за можноста за обезбедување на техничка помош од Владата на СР Германија за проценка и утврдување на потребите за реконструкција на студентските домови во Република Македонија
24 Информација за потреба од набавка на 400 униформи за овластените службени лица во Шумска полиција
25 Информација за справување со привремено одземени предмети и средства од страна на овластените службени лица на Шумска полиција
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до ПСОВ-Кочани од село Мојанци до локација на ПСОВ-Кочани КО Мојанци, општина Кочани, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Умлена за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Умлена, општина Пехчево, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Ракотинци, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена А4-времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супрструктура - фотоволтаична централа КО Долани, Општина Штип, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20кв кабелски вод за поврзување на нова СТС 10 (20) кв Везе Шари 1, општина Прилеп, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на комплекс на градби со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура во ГП1-бензинска пумпна станица и течен нафтен гас со придружни објекти на автопат Тетово - Гостивар - А2(Е-65) КО Пирок вон г.р., Општина Боговиње, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори КО Паликура, општина Росоман, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација со намена А1-домување во станбени куќи КО Мислешево-вон. г.р., општина Струга, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни елктрани Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30)110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, општина Свети Николе и општина Штип, со Предлог-одлука
38 Извештај од Втората седница на Мешовитата комисија по Меморандумот за економска соработка меѓу министерствата за економија на Република Македонија и Словачката Република
39 Информација во врска со измена на Законот за трговските друштва заради доусогласување со најновото законодавство на Европската унија за прекугранично спојување со друштвата со ограничена одговорност согласно Препораката од Извештајот на Европската Комисија за Напредокот на Република Македонија од 2018 година
40 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Романтик Плаза - Стар Дојран, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
41 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Оаза - Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
42 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Истатов - Нов Дојран, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
43 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Романтик - Велес, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
44 Информација за проект за „Изработка на проектна документација за велосипедски патеки во одбрани градови во Македонија“
45 Информација за започнување на повеќегодишна јавна набавка на работи за изградба на водоводна мрежа за делот од Индустриска зона Визбегово, општина Бутел
46 Информација за можноста за вклучување на Република Македонија во Глобална пилот - Програма на Обединетите нации за наука, технологија и иновации во процесот на имплементација на Целите за одржлив развој
47 Информација со Преддоговор за пренесување право на градење и уредување на меѓусебните права и обврски за градба на Друштво за градежништво, трговија и услуги ПРАГМАТИКА ДООЕЛ, Гостивар
48 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Македонската Влада за соработка во борбата против криминалот
49 Информација за преземени активности за воспоставување и редовно користење на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупцијата
50 Информација за набавка на сервиси за обезбедување на континуитет на постоечките сервиси за Еуродомен TAP ID NO.333 во периодот од декември 2018 - јуни 2020 година (TESTA-ng) и барање за одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
52 Предлог-закон за прекинување на бременоста
53 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2019 година
54 Информација за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции, со Предлог-одлука
55 Информација за реализација на изградбата на Објект со скулптурална композиција, Скопје
56 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје за изградба на Трафостаница на ГПбр. 3.14 во Општина Аеродром
57 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - руди на олово и цинк на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица на Рудник САСА ДОО Македонска Каменица
58 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - туларска глина на Акционерско друштво ОРАНЖЕРИИ с.Хамзали Босилово на локалитетот „Петрино - Болно“ општина Ресен
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица (47 м2)
60 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица (89 м2 и 49 м2)
61 Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа Завод за превенција лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања Отешево Ресен
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа „Затвор Прилеп” - Прилеп
63 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на здруженија на граѓани на Република Македонија (14 предлог-одлуки)
64 Годишна програма за работа и развој на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година и Годишен финансиски план на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година
65 Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител НП бр.688/18 од 24.12.2018 година, во врска со доставување на список од Министерството за финансии за сите моментно функционални комисии за одлучување по барања за денационализација формирани од министерот за финансии, заедно со персоналниот состав на истите
66 Посебен извештај за непочитување и неспроведување на Барањето на Народниот правобранител во врска претставката на Данило Мојсов од Скопје
67 Иницијатива поднесена од Здружението за здравствена, образовна и социјална помош САСЕД Скопје, застапувани од м-р Нуредин Исејновски, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.130/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 33 став 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
68 Понуда од нотар Љиљана Трпковска од Тетово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101524 за КО Тетово за КО Тетово на КП 5360 викано место/улица „Град Тетово“
69 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.98 за КО Центар 1 на КП бр.5954
70 Понуда од Нотар Александра Петровска Ангеловска за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.28297 за КО Битола и Имотен лист бр.96116 за КО Битола 3 на КП бр.11756
71 Известување од извршител Игор Ромевски од Скопје за налог за извршување врз недвижност под И бр.2449/18
72 Правилник со критериуми за отстапување на одземени предмети - возила со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот
73 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец декември 2018 година
74 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со постапката за одобрување на извоз во Европска Унија на месо и производи од месо (говедско, свинско, живинско) производи од живина и производи од риба
75 Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Aрачиново, Битола, Босилово, Гази Баба, Гевгелија, Градско, Долнени, Кичево, Крушево, Могила, Прилеп, Пробиштип, Радовиш и Струмица
76 Информација за извршени инспекциски надзори во државните институции во 2018 година за примена на Законот за заштита од пушење
77 Информација со предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното опкружување и ќе се подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување во наредниот извештај „Doing Business“ на Светска Банка“
78 Информација во врска со Шеснаесеттиот состанок на Министерскиот совет на Eнергетската заедница одржан на 29-ти ноември 2018 година во Скопје, Република Македонија
79 Информација со Меморандум за разбирање помеѓу Британскиот совет и Министерството за образование и наука на Република Македонија (за Програмата „Училишта на 21 век во Западен Балкан“)
80 Информација за прогресот и реализацијата на проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во системите на државните институции
81 Информација со Годишен извештај за работата на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост за 2018 година
82 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, по скратена постапка
83 Предлог-закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, по скратена постапка
84 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
85 Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2019 година, со Предлог-одлука
86 Информација за потребата од давање на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука, со Предлог-одлука