118-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.02.2019 - 12:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.05 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на ветеринарната политика и безбедност на храната
2 Информација за Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо, со Предлог-одлука
3 Информација за состојбата со болеста инфективна анемија кај копитари (за период 01.05.2018 до 28.12.2018 година)
4 Иформација за статутсот на ДП Адиент Сеатинг ДООЕЛ Штип, корисник на ТИРЗ “Штип”, согласно Договорот за доделување на државна помош склучен со Владата на Република Македонија
5 Информацијата во врска со Предлог-тарифа за изменување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, со Предлог-одлука
6 Информација за Годишна програма за работа со Финансиски план за 2019 година, со Предлог-одлуки
7 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство
8 Предлог-одлука за давање во закуп на објекти од траен карактер (Царинска управа)
9 Предлог-одлуки за давање во закуп објекти од траен карактер на граничен премин Ќафасан со непосредна спогодба (Царинска управа)
10 Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје”, со предлог-одлуки и изјави
11 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на правосилно одземени предмети и предмети одземени во управна постапка (вкупно 47 моторни возила и електрометар) на државни органи, единиците на локалната самоуправа и други и Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност
13 Барање за давање на градежно земјиште под долготраен закуп по пат на непосредна спогодба за КП бр.404/1 на м.в. Брод, запишана во Имотен лист бр.5 на КО Зубово, со Предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба за објект од јавен интерес на КП 1350/3 КО Горно Соње (44-7351/1), со Предлог-одлука
15 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП-NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за изградба на МХЕ на река „Габровска” со реф.бр. 103 во Општина Теарце
16 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање користење на дел од недвижна ствар
17 Статут на Институтот за духовно културно наследство на Албанците-Скопје, со Предлог-одлука
18 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Kатастарот на недвижности У.Бр.723/17 (недвижни ствари – објекти – спортски игралишта – тениски терени кои се наоѓаат на КП 5106/4 за КО Центар 1, викано место „ПАРК” во Скопје)
19 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг
20 Предлог-закон за тутун, производи од тутун и сродни производи
21 Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
22 Предлог-уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
23 Предлог-уредба за мерките за подршка на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија
24 Предлог-програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година
25 Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок на локалитетот “с.Нераште” општина Теарце, со Предлог-одлуки
26 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – минерална вода на локалитетот “Прашник” општина Кавадарци, со Предлог – одлука
27 Информација за потреба од донесување на Национална програма за железничка инфраструктура за период од 2019 до 2021 година, со Предлог-Национална програма
28 Информација за изменување на Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” и за изменување на Одлуката за утврдување на средствата за ангажирање на консултант согласно Финансискиот Договор по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води, со Предлог-одлуки
29 Информација за изготвување Закон за донирање на вишокот на храна
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на НН/ЕЕ подземен вод за напојување со придружен објект-базна станица за мобилна телефонија БТС Пеком КО Пехчево, Општина Пехчево, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Сопиште-вон град, општина Сопиште, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МXEЦ на Лисечка Река-Речица 1 КО Лисец-вон г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена 82 КО Бозовце-вон г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 –времено сместување КО Горно Соње, општина Сопиште, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30)110кв, со приклучен далекувод од 2х110кв, општина Свети Николе и општина Штип, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка “ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука (45-629/1)
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка “ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука (45-630/1)
38 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка “ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука (45-631/1)
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка “ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог -одлука (45-632/1)
40 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка “ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука (45-633/1)
41 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Мирче Клечароски с.Мороишта Струга, со Предлог-одлука
42 Информација со мерки за подобрување на деловното окружување согласно препораките на извештајот „Doing Business 2019” на Светска банка
43 Предлог за покренување на постапка за ратификација на Амандманот од Доха кон Протоколот од Кјото на Рамковната Конвенција на ООН за климатски промени
44 Информација за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем на Република Македонија (HEMOS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR), со предлог Одлука
45 Предлог-закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
46 Информација за потребата од потпишување на Договор за користење на софтвер за воздушно набљудување (MASE) меѓу Република Македонија и Агенцијата на НАТО за комуникации и информации
47 Информација за Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје и Акционен план 2017-2021 (РЕВИДИРАНА ВЕРЗИЈА)
48 Информација за потреба од надминување на состојбата со одлагање на рочиштата - претресите заради не доведување на обвинетите од страна на Казнено поправните установи
49 Информација за правосилност на една одлука и две пресуди на Европскиот суд за човекови права против Република Македонија: Радовиќ против Република Македонија (А.бр.11640/16), Црква на Вистински Православни Христијани и Ивановски против Република Македонија (А.бр.35700/11) и Ставропигијален манастир „Св.Јован Златоуст” против Република Македонија (А.бр.52849/09), со Предлог-одлука
50 Информација во врска со предлог спогодба за вонсудско решавање на спорот помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија и „Макпетрол”АД Скопје, доставена од страна на „Макпетрол” АД Скопје
51 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на недвижност во сопственост на Република Македонија, на трајно користење, без надомест, на Министерство за финансии, со Предлог-одлука
52 Предлог-програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година
53 Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација , на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри, со Предлог-одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2019 година
54 Информација за Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година и Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година
55 Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за реконструкција на детска градинка во Општина Лозово
56 Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изградба на детска градинка во Општина Брвеница
57 Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изградба на детска градинка во Општина Босилово
58 Информација за поднесените иницијативи за предлог локации за изградба на Универзитетски клинички центар во Скопје, методологија и матрица од евалуација, со Извештај на Работната група
59 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема – Ендоскопски столбови за абдоминална хирургија и Сетови за видео интубација за анестезија за потребите на ЈЗУ во Република Македонија
60 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ во Република Македонија
61 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци
62 Предлог-одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија
63 Предлог-одлука за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот
64 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување (бр.44-8302/1 „Службен весник на Република Македонија” бр.172/18)
65 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување (бр. 44-10194/1 „Службен весник на Република Македонија” бр.221/18)
66 Предлог-одлука за продажба на движни ствари
67 Предлог-одлука за формирање на Меѓуресорска работна група за извршување на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
68 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка”, во Исламската Република Авганистан (7 штабни старешини)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Крива Паланка
70 Барање на Ахмет Ал-Карболи за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
71 Барање на Ќибариќ Иван за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
72 Барање на Ќибариќ Анка за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
73 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавните здравствени установи: Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје, Клиничка болница ,,Д-р. Трифун Пановски” – Битола, Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Општа болница Велес, Општа болница со проширена дејност – Гевгелија, Општа болница со проширена дејност – Кавадарци, Општа болница Куманово, Општа болница Охрид, Општа болница Струмица, Психијатриска болница Скопје – Скопје, Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје и Институт за јавно здравје на Република Македонија
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Крушево
75 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01 јули до 31 декември 2018 година
76 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.133/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 став 1 од Правилникот за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок („Службен весник на РМ” бр.197/2017) донесен од Министерот за финансии.
77 Информација за состојбата и инклузијата на Ромите по спроведување на Декадата на Ромите, со Извештај од истражувањето „Инклузија на Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите” - тековна состојба и предизвици
78 Статут на Европски Универзитет-РМ (пречистен текст)
79 Понуда од Нотар Оливера Пешиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.156 за КО ГИД Оризари на КП бр.983 место викано Железница
80 Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2565 за КО Чаир на КП бр.3004
81 Понуда од Нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.45062 за КО Трубарево на КП бр286-2 и КП 286-3 место викано Јуриа
82 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за втора усна јавна продажба на недвижност врз основа на член 179 став 1 и 182 став 1 од Законот за извршување, доставени под И бр.813/18
83 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за прва усна јавна продажба под И бр.328/2011 и Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање
84 Известување од Извршител Антончо Коштанов, именуван за подрачјето на Основните судови Скопје 1 и Скопје 2 за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на чл.179 став 1, член181 став 1 и член182 став1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.714/18 ; и Известување под и бр.714/18, Заклучок за огласување за продажба за неважечка, под И бр.714/18 и Заклучокот за втор усна јавна продажба (на недвижноста запишана во имотен лист бр.2272 за КО Глувобразда) под и бр.714/18
85 Кадровски прашања /118/
86 Прашања и предлози /118/
87 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 01.07.2018 година до 31.12018 година согласно Нацрт-записникот од Педесет и петтата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 20.02.2018 година
88 Информација за прогресот на активностите сврзани со ажурирање на геодетска подлога во функција на изработка на Државна урбанистичка планска документација за Технолошко индустриска развојна зона Липково, КО Никуштак, општина Липково
89 Информација за потпишан Договор за научна и техничка соработка помеѓу Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија и Генералниот директорат за здравствена заштита на животните и ветеринарно медицински препарати и Генералниот директорат за хигиена, безбедност на храна и исхрана при Министерство за здравство на Република Италија од областа на ветеринарното јавно здравство
90 Известување во врска со потпишаниот Договор за стручна и научна соработка меѓу Државниот архив на Република Македонија и Народниот музеј во Врање
91 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2018 година
92 Информација за набавка на четири нови електрични локомотиви, за период 01.01-31.12.2018 година
93 Информација за статус на реализација на програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамки на Инструментот за претпристапна помош за период јануари-јуни 2018 година
94 Информација за статус на реализација на програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамки на Инструментот на претпристапна помош за период јули -декември 2018 година
95 Информација со компаративна анализа на законодавството со кое се регулира заштитата од штетните ефекти од употребата на тутун и тутунски производи во земјите од Европската Унија и преглед на извршени инспекциски надзори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат
96 Информација во врска со реализацијата на Проектот – Реконструкција, адаптација и санација на НУ Албански Театар-Скопје
97 Информација за надзор над функционалноста на АКМИС по судовите
98 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2019 година
99 Предлог-одлука за признавање на претседателот на Националното собрание на Боливарската Република Венецуела, Хуан Гуаидо за преоден претседател на државата до спроведувањето на нови претседателски избори
100 Предлог-одлука за отворање Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун
101 Предлог-одлука за отворање амбасада на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Атина