161-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.10.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (528.59 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов  
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција  
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ  
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО  
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор  
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции  
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните  
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците  
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година  
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион  
1 Предлог-одлука за давање согласност на Спогодбата за статусна промена присоединување помеѓу Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга) (Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје)  
2 Информацијата за донесување Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука  
3 Информација за реализација на договор за признавање и плаќање на долг склучен помеѓу Град Скопје и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
4 Информација за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот пазарен инспекторат, со Предлог-одлука  
5 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад. Предлагач: ЈЗУ Институт по белодробни заболување кај децата КОЗЛЕ  
6 Предлог-одлуки за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на доброволни противпожарни друштва  
7 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општински противпожарен сојуз Кичево  
8 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на доброволно противпожарно друштво „Перо Чичо“ - Куманово  
9 Одлукa за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со Барање од друштвото во врска со препораката од точка 1 од Извадокот од Нацрт-записникот од 158. Седница на Владата на Република Северна Македонија бр.45-7752/1 од 08.10.2019 година  
10 Барање на користење недвижна ствар - деловен простор  
11 Предлог-одлука за престанок на важност на одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на Локална урбанистичко планска документација за градби со основна класа на намена А-1 домување во станбени куќи на КП бр.1174/161, КП бр.1668/70, КП бр.1173/2, КП бр.1173/3, КП бр.1173/4 , дел од КП бр.1730 и дел од КП бр.1667/1 за КО Здуње, с.Здуње, Општина Македонски Брод.  
12 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за изградба на Автопат - делница Кичево - Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка  
13 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Дојран  
14 Предлог на основи за водење преговори за склучување Спогодба за воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, со предлог ставови на кои ќе се придржува македонската страна  
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Софилари. општина Штип, со Предлог-одлука  
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда. општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука  
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, општина Куманово, со Предлог-одлука  
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон г.р., општина Новаци, со Предлог-одлука  
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Трново вон гр. општина Битола со Предлог-одлука  
20 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга со Предлог Решение  
21 Информација во врска со барањето за пренос на удели во Друштвото за производство на електрична енергија “Биор Енерги” ДОО експорт импорт Тетово, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Речица 1, МХЕЦ Речица 2  
22 Информација за донесување на предлог-Уредба за работењето на операторот на организиран пазар на електрична енергија  
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи  
24 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за странци  
25 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола  
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир  
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари  
28 Предлог-закон за изменување на Законот за приватно обезбедување  
29 Предлог-закон за изменување на Законот за личното име  
30 Предлог на закон за изменување на Законот за личната карта  
31 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето  
32 Предлог-закон за изменување на Законот за следење на комуникациите  
33 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност  
34 Предлог-закон за изменување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните  
35 Предлог-закон за изменување на Законот за државјанството на Република Македонија  
36 Предлог-закон за изменување на Законот за патните исправи на граѓаните на Република Македонија  
37 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материи  
38 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови  
39 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за полиција  
40 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата  
41 Предлог-закон за изменување на Законот за јавните собири  
42 Информација за напредок на имплементирање на Стратегискиот Одбранбен Преглед 2018  
43 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Билески против Северна Македонија (А.бр.78392/14), со Предлог-одлука  
44 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права за случајот Џенифер Џеладин против Република Северна Македонија, А.бр.43440/15, со Предлог-одлука  
45 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во случајот Реџепи против Република Северна Македонија, А.бр.16632/15, со Предлог-одлука  
46 Информација по извадок од Нацрт записникот од Сто триесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 14 мај 2019 година, Бр: 45-2956/1 (Управа за водење на матичните книги)  
47 Предлог-деловник за изменување и дополнувaње на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија  
48 Информација со Предлог-решение за измена на решението за назначување на членови на националниот одбор за македонска рамка за квалификации  
49 Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за деца - центар за ран детски развој „Мара Бубамара Скопје” во Скопје, со Предлог-одлука  
50 Информација за текот и реализацијата на активностите и сумираните статистички податоци за Е-обуката за родова еднаквост  
51 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Охрид  
52 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кавадарци  
53 Предлог-одлука за начинот и постапката при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти  
54 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - риолит на Друштвото за трговија, производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, општина Струмица  
55 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Центар  
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за разузнавање (1.950 метри бодликава жица)  
57 Предлог-одлука за давање одобрение за основање на математичко - информатичка гимназија во Скопје  
58 онуда од нотар Махир Зибери од Скопје за Продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2676 за КО ГИД Оризари на КП бр.983 викано место/улица Железница  
59 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за Продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.10195 за КО Илинден на КП бр.1037 викано место/улица Село  
60 Кадровски прашања /161/  
61 Прашања и предлози /161/  
62 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јули до 30-ти септември 2019 година  
63 Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт A.Д. - Скопје за период 01.04. - 30.06.2019 година  
64 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година  
65 Информација за статус на реализација на програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамки на Инструментот за претпристапна помош за период јануари-јуни 2019 година  
66 Информација за предлог насоки за буџетирање одговорно кон Ромите  
67 Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Роми 2014-2020, односно националните акциски планови за периодот април - јуни 2019 година  
68 Информација за воведување на нов модул во Мултиплатформскиот систем за колаборација за Е-седница на Владата со презентација за неговата примена  
69 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, по скратена постапка  
70 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Србија за 2018 година од Акциската програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија - Република Србија за 2018, 2019 и 2020 година CRIS 2018/041-422, во рамки на ИПА 2  
71 Информација за одржување на четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 22 мај 2019 година во Скопје  
72 Информација за подготовка на шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија, што ќе се одржи на 13 ноември 2019 година во Брисел  
73 Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од Министерството за одбрана во органите на државната и локалната власт и во други државни органи за 2020 година  
74 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Берово  
75 Информација за преземање итни мерки за обезбедување и заштита на Аквадуктот во Скопје  
76 Информација во врска со понудата на Секретаријатот на енергетската заедница за вклучување на Центарот за решавање и преговарање на спорови во случајот со решавање на сопственичките удели во ГАМА АД Скопје  
77 Информација во врска со спроведена постапка за избор на најповолна понуда за воспоставување на Јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (САР) со Предлог-одлука за избор на приватен партнер.  
78 Информација за покачување на платите на вработените во Јавните научни установи во Република Северна Македонија за 25% и за исплата на минат труд почнувајќи со исплата на платата од октомври 2019 година