162-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.11.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (570.98 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за Платформата за работа на делегацијата на Република Северна Македонија на 40. сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во Париз, Франција, со Предлог-платформа
1  1. Нацрт-одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината; 2. Нацрт-Анекс Договор бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје заведен кај закуподавачот под број 09-817/1 од 23.05.2019 година; 3. Нацрт-Одлука за давање на согласност на Анекс Договор бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје заведен кај закуподавачот под број 09-817/1 од 23.05.2019 година
2 1. Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и 2. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
3 Барање за донесување на одлука за отстапување на 600.000 литри Еуродизел БС гориво, 500.000 килограми мазут М-1 и 20.000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство) од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на доброволно противпожарно друштво „ДОЈРАН“
5 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна Здравствена Установа Општа болница Велес
6 Предлог-програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година
7 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за мониторинг на безбедност на храната во Република Северна Македонија за 2019 година
8 Информација за донесување на Програма за изменување и дополнување на Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година, со Предлог-програма
9 Барање согласност за дополнување на листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Дојран
10 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки
11 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година
12 Информација со Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Присад, општина Прилеп, со Предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Караорман, општина Штип, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на државен пат A4 делница Штип - Радовиш КО Ново Село Штип, КО Ново Село, КО Лесковица, КО Суво Грло, КО Лакавица, КО Селце, КО Долани, КО Драгоево, КО Софилари, КО Радовиш-вон г.р., КО Ињево-вон г.р., КО Прналија, КО Тополница и КО Дамјан, со Предлог-одлука
16 Информација за привремено давање на дивечот во ловиштата „Главовица“ во ловен реон Кочани и „Каменица“ во ловен реон Делчево, на одгледување и заштита на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми„ - Скопје, со Предлог-одлуки
17 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ БЕЏЕТ Барије Исламоска с.Канатларци, Прилеп, со Предлог-одлука
18 Информација за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за закуп со непосредна спогодба со Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на управување на Државното ловиште „Трубарево“ - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Шумарски факултет - Скопје, со Предлог-решение
20 Информација за координација на активностите за изработка на Среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Северна Македонија и усвојување на „Среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Северна Македонија 2019-2023“ со Акциски план
21 „Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, општина Пехчево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/19), со Предлог-решение
22 Информација со Предлог-одлука за измена и дополна на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема Река 2” слив на голема река
23 Информација за депонирање на комунален отпад од општините Крива Паланка и Општина Кратово, на депонијата „Краста” во Општина Куманово до изградбата и пуштањето во употреба на претоварната станица во општина Ранковце и за покривање на дополнителните трошоци за оваа активност од националниот буџет
24 Информација за правосилност на пресуда на Европскиот суд за човекови права за случајот Анастасов против Република Северна Македонија, А.бр.46082/14, со Предлог-одлука
25 Информација за учество на Република Северна Македонија во EuroHPC JU организацијата
26 Информација за подготовка на четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 26 и 27 ноември 2019 година во Скопје
27 Предлог-програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2019 година
28 Информација за прогресот на активностите за јавна набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
29 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, транспорт и услуги ГРЕЕЕНГО 2018 ДОО увоз-извоз с. Драслајца-Струга за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
30 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ПХАРМА ЕУ ЛЛЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола - Подружница ПХАРМА ЕУ ЛЛЦ Прилеп за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
31 Информација за воведување на сеопфатно сексуално образование во основното образование
32 Информација за интервентно згрижување на бездомни лица затекнати на локација под Кале во објекти на установи за социјална заштита
33 Информација во врска со изготвувањето на Предлог-националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот, со текст на Национална стратегија и Акциски план за спроведување за 2020-2022 година
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерствотo за внатрешни работи
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движните ствари на Јавната Установа Зоолошка градина на град Скопје
37 Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани
40 Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2018 годинa
41 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.124/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2015)
42 Иницијатива поднесена од Ѓорѓи Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.128/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 174 ставови 8 и 9 и член 176 став 3 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018)
43 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.134/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 алинеја 4 од Законот за просветната инспекција
44 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.127/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 229 став 1 во делот „на лиценца“, член 229 став 8 во делот „ставот (1) на“ и на член 231 став 16 во делот „за користење и располагање со стварите на државните органи“ од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 37/2016, 20/2019, 101/2019, 153/2019 и 180/2019)
45 Понуда од Нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр111593 за КО Центар 1 на КП бр.10912 викано место М.Т. Гологанов, Имотен лист бр.111583 КО Центар 1 на КП 10913 викано место И.Р. Лола, Имотен лист бр.111594 КО Центар 1 на КП бр.10903 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111589 КО Центар 1 на КП 10904 викано место М.Т. Гологанов, Имотен лист бр.111584 КО центар на КП бр.10902 викани место М.Т. Гологанов
46 Понуда од нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111601 за КО Центар 1 на КП бр.10916/1 и КП бр.10916/3 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111602 за КО Центар 1 на КП бр. 10918/1 и КП бр. 10918/3, викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111604 за КО Центар 1 на КП бр. 10939, викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111599 за КО Цнетар 1 на КП бр. 10922/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111587 за КО Центар 1 на КП бр. 10914/2, КП бр. 10914/6, КП бр. 10914/7 и КП бр. 10914/8 викано мсто И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111600 за КО Центар 1 на КП бр. 10923/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111592 за КО Центар 1 на КП бр. 10911/9 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111590 за КО Центар 1 на КП бр. 10941/2, КП бр. 10941/4 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111596 за КО Центар 1 на КП бр. 10917/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111586 за КО Центар 1 на КП бр. 10901/6 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111579 за КО Центар 1 на КП бр. 10914/5 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111583 за КО Центар 1 на КП бр. 10913/16, КП бр. 10913/25, КП бр.10913/26 и КП бр. 10913/30 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111591 за КО Центар 1 на КП бр. 10915/3 и КП бр. 10915/5 викано место И.Р.Лола и Имотен лист бр. 111581 за КО Центар 1 на КП бр. 10915/2
47 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.531 за КО Трубарево на КП бр.322 викано место/улица Шамак Чукур и имотен лист бр.45296 за КО Трубарево на КП бр.323 викано место/улица Шамак Чукар
48  Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1150 за КО Драчево 2 на КП бр.10661 викано место/улица викано место/улица Драчево
49 Информација за прифаќање на организирањето и спроведувањето на НАТО ЕАРДЦЦ вежба во Република Северна Македонија
50 Информација за опфатот, содржина и структура, како и процесот на изработка на „Процена на загрозеност на безбедноста на Република Северна Македонија од сите ризици и опасности“ во рамки на Системот за управување со кризи
51 Кадровски прашања /162/
52 Прашања и предлози /162/
53 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во Агенција за планирање на просторот
54 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период април - јуни 2019 година
55 Извештај за реализација на Програмата за 2018 година на Национална установа Конзерваторски центар - Скопје и Известување за текот и степенот на реализација на Програмата за 2019 година на Национална установа Конзерваторски центар - Скопје (Предлагач: Национална установа Конзерваторски центар - Скопје)
56 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица Пробиштип за периодот од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година
57 Тримесечен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес, за период Јули-Септември 2019 година
58 Информација за воведување на информациски систем за управување со енергијата -ЕМИС за период до 30.09.2019 година
59 Информација за набавка на четири нови електрични локомотиви, за период до 30.09.2019 година
60 Информација за реконструкција на железничка пруга Ногаевци-Неготино, за период до 30.09.2019 година
61 Информација за изградба на пруга Куманово-Бељаковце, за период до 30.09.2019 година
62 Информација за изградба на пруга Бељаковце-Крива Паланка, за период до 30.09.2019 година
63  Информација за набавка и инсталација на опрема за европски систем за контрола на возовите ETCS по должината на Коридорот 10 и набавка и инсталација на опрема за глобален систем за мобилна комуникација во железницата GSMR по должина на Коридорот 10, за период до 30.09.2019
64 Информација за напредокот на проектот Изградба на железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, за период до 30.09.2019 година
65  Годишен извештај во врска со реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2018 година
66 Информација за спроведување на Националната Стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023, со Акциски план
67 Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија
68 Информација за можноста за вршење на периодични здравствени прегледи од страна на здравствени работници ангажирани од Министерство за здравство на корисниците во Дневните центри за деца и лица со пречки во развојот
69 Информација од Четвртиот состанок на меѓувладината Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија
70 Информација за одобрување на финансиски средства на Општина Ѓорче Петров од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, со предлог Одлука
71 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во општина Чаир, Скопје
72 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на детска градинка во Општина Лозово
73 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Куманово
74 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Брвеница
75 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Босилово
76 Предлог-програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година
77 Барање за давање на автентично толкување на членот 104 став (2) точка 3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 101/19, 153/19 и 180/19), поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
78 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
79 Информација за задолжување на Република Северна Македонија на домашниот финансиски пазар за рефинансирање на дел од долгорочен кредит кој доспева во јануари 2020 година
80 Информација за подготовки на Четвртиот министерски форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа (17+1), во Скопје од 24 до 26 ноември 2019 година
81 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија