83-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.06.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (606.2 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Седумдесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 јуни 2021 година
Пред точка Национална Програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) - Ревизија 2021 - 2025
Пред точка Информација за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.7. – 31.12.2021 година
1 Записник од Четириесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 28 јуни 2021 година
2 Записник од Четириесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 28 јуни 2021 година
3 Информација за добивање на согласност за доделување на времено користење на недвижни ствари на АД „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, со Предлог-одлука
4 Информација за добивање согласност за доделување на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
5 Информација за потребата од донесување на Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија предвидено со урбанистички план за изградба од јавен интерес- Е2 - комунална супраструктура БС -бензинска станица со придружно услужни објекти по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука
6 Информација за 175-та седница на Одборот на директори на Претпријатието за Нафтовод Солун - Скопје -Вардакс АД, закажана за 05.07.2021 година
7 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Бутел (02-3960/1)
8 Предлог-одлука за субвенционирање на каматата која произлегува од Финансискиот договор, КОВИД-19 одговор на Северна Македонија – РБСМ наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и средно пазарно-капитализирани претпријатија, склучен меѓу Европската инвестициона банка и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, како и пресметаната камата од страна на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
9 Предлог на закон за измена и дополнување на законот за основање на државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
10 Информација за Проектот „Родова еднаквост во спортот“
11 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп)
12 Барање за добивање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање, и уништување на отпад (НУ Центар за Култура Трајко Прокопиев Куманово)
13 Извештај за спроведена проценка на ризикот од финансирање на тероризам за непрофитните организации во Република Северна Македонија
14 Извештај за реализацијата на судскиот буџет за 2020 година
15 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад (Основен суд Штип)
16 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост – Скопје
17 Информација во врска со одржувањето на редовното Генерално собрание на акционери на Претпријатието за нафтовод Солун – Скопје - Вардакс АД за 2020 година, закажанo за 5 јули 2021 година
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Миа’с Фаворите, Маврово и Ростуше, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Таи Гроуп, Маврово и Ростуше, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Апартменс & Роомс Венеција, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Радика и Резорт, Маврово и Ростуше, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Уникат 2017, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
23 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Маврово, Маврово и Ростуше, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
24 Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги Клепа Планинска Винарија ДООЕЛ извоз-увоз Скачинци Градско, со Предлог-одлука
25 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Николче Стојанов с. Карбинци Штип, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги Агро Кожувчанка ДООЕЛ, Кавадарци со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Ќојлија, Општина Петровец, со Предлог-одлука
28 Информација за изнајмување на облак (cloud) платформа за хостирање на системите на Министерството за информатичко општество и администрација
29 Информација за констатирани проблеми поврзани со извршување на работните задачи на редовното физичко обезбедување на објектот на Друштвото за производство на производи со посебна намена ,,11-ти Октомври” - Еурокомпозит АД Прилеп oд страна на Министерството за внатрешни работи
30 Информација за постапување на обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јануари-март 2021 година
31 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/2130 на Советот од 17 декември 2020 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија
32 Предлог-одлука за зголемување на придонес и испраќање на дополнителни 21 (дваесет и еден) припадник од Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
33 Предлог-одлука за утврдување на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.1/1 KO Мралино – Општина Илинден)
34 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (книги)
36 Иницијатива поднесена од адвокат Златко Јолески од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.60/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 став 17 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019 и 14/2020).
37 Понуда од нотар Стевица Јанева од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр,1291 за КО Костурино на КП бр.3788 викано место/улица Село
38 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1705 за КО Бардовци на КП бр. 675 за викано место/улица Бозелки
39 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1067 за КО Усје на КП бр.1143 викано место/улица батинско лозје
40 Понуда од нотар Елизабета Стојаноска од Прилеп, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 5218, за КО Варош, на КП бр. 2012/1, Викано место/улица Тополка и Имотен лист бр. 7173, за КО Варош, на КП бр. 2013/1 Викано место/улица Тополка
41 Информација за можностите за обезбедување на простории, сместувачки капацитети за странски терористички борци - повратници и членови на нивните семејства
42 Информација за обезбедување на соодветни опремени простории, во зоната на граничната контрола, со цел постапување во случај на пристигнување на странски терористички борци – повратници и членови на нивните семејства за обезбедување на првичен институционален третман
43 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за мај 2021 година
44 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за прв квартал 2021 година
45 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за четврти квартал 2020 година
46 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
47 Информација со предлог за продолжување на лиценците за работа на угостителските објекти ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор
48 Предлог на закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на КОВИД-19, по скратена постапка
49 Предлог-уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2022 година
50 Информација со компаративна анализа на увозни давачки при набавка на електрични и хибридни возила, споредени со увозни давачки при набавка на возила со дизел или бензински погонски мотори
51 Информација за предлог промена во режимот на транзитирање низ резерватот Јасен
52 Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Естрадни уметници
53 Предлог текст на Меморандум за разбирање меѓу Република Бугарија, Република Албанија и Република Северна Македонија за соработка во промовирање на оджлива инфраструктура на Kоридор VIII
54 Извештаj за извршени преговори за текстот на Протоколот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција за спроведување на Спогодбата за преземање на лица кои престојуваат без дозвола
55 Информација за одобрување на ревизија на Анекс I од Договорот за основање на Транспортна заедница
56 Предлог на Анекс на Договорот за концесија склучен помеѓу Република Северна Македонија