99-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.08.2021 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (963.8 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Осумдесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јуни 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Осумдесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 август 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Деведесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 август 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Деведесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 август 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Деведесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 август 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Деведесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 август 2021 година
1 Записник од Четириесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 16 август 2021 година, со Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена и Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 17.08.2021 година
2 Годишен извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје за 2020 година, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето во периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија, со Извештај на независен ревизор и предлог - одлуки
4 Информација за проблемите со кои се соочува Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со барање финансиска помош
5 Годишен финансиски извештај, Годишна сметка и Предлог - одлука за покривање на загубата по годишната сметка на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година со Извештај од Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за резултатите од контролата над управувањето со АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година
6 Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2020 година, со Предлог - одлуки
7 Предлог на Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021-2024), со Акциски план
8 Барање на мислење за постапување и примена на Законот за градежно земјиште
9 Предлог - одлуки за давање на согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 27 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
10 Информација за потребата од донесување на закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид, заради склучување Анекс бр.5 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид, со Предлог на закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево - Охрид
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни претпријатија
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат
13 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина -дијабаз на локалитетот “Вирови“ с.Подлес општина Градско, со Предлог – решение
14 Информација за изработка на урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на регионална депонија за Полошки регион- Русино, О. Гостивар
15 Предлог на одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија
16 Предлог на закон за Академија за судии и јавни обвинители
17 Информација за прогресот на активностите на меѓуресорската работна група задолжена за изнаоѓање на законско решение за надминување на слабостите во системите за управување со кризи и заштита и спасување во Република Северна Македонија
18 Информација за одржувањето на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 6 октомври 2020 година
19 Барање за давање на автентично толкување на член 14 став (2) точка 3 подточка г од Законот за данокот за додадена вредност („Службен весник на Република Македонија" број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 9/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18, („Службен весник на Република С. Македонија" број 96/19, 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 и 163/21), поднесено од пратениците Владо Мисајлоски и Бојан Стојаноски
20 Барање од нотар Васко Паскали од Охрид, за потврдување/солемнизација на Договор за залог на недвижен имот со Имотен лист бр. 90701, за КО Охрид 4, на КП бр. 5985, Викано место/улица Горица, со кој треба да се обезбеди побарување на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје односно недвижниот имот да се заложи во корист на Комерцијална банка АД Скопје
21 Известување од извршител Снежана Андрееска од Скопје Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 20.8.2021 година доставено под И.бр.19/20 доставено 3.8.2021 година
22 Информација за преземените активности на РЕК Осломеј за водоснабдувањето од ЈПВ Студенчица
23 Информација за состојбата со 10 билборд табли по Коридорот 10
24 Правилник за посебните барања за безбедност на пластичните материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната, со Предлог - одлука
25 Информација за усвојување на Акциски план за имплементација на Национална платформа за намалување на ризици од катастрофи Република Северна Македонија 2022-2024 година, со Акциски план
26 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија 5то продолжение
27 Годишниот извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2020
28 Извештајот од Третата седница на македонско – украинска меѓувладина комисија за следење на Договорот за трговска и економска соработка меѓу Македонската Влада и Украинската Влада
29 Информација за исплатување на депонираните девизни штедни влогови на државјани на Република Србија и Косово кои штеделе во банки со седиште на територијата на Република Северна Македонија и филијали на банки на територијата на Република Северна Македонија чие седиште било во бившите републики на СФРЈ
30 Информација во врска со Иницијативата за приклучување на Република Северна Македонија во Алпско југоисточен главен мрежен коридор, како и Иницијативата за воспоставување на Железнички товарен коридор за поврзување на Унгарија, Република Србија, Република Северна Македонија и Република Грција
31 Информација за потребата од издавање на контролни маркици за одбележување на брашното
32 Информација за поништени одлуки на Владата за давање на дивеч под концесија во ловиштата бр.5 „Тажево“ и бр.2 „Копришница“ од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки
33 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Кореја и Владата на Република Северна Македонија за заемно укинување на обврската за поседување визи на носителите на дипломатските и службени пасоши , со нацрт - текст на Спогодбата на корејски, македонски и англиски јазик
34 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Маурициус за условите за заемни патувања на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Маурициус, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
35 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државната заедница Доминика за условите за заемни патувања на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Државната заедница Доминика, со усогласен текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
36 Информација за формирање на Комитет за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
37 Информација за извршените и планираните активности во однос на претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година
38 Информација за програмата и приоритетите на Словенечкото претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија
39 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Saber Junction 21" во Сојузна Република Германија, со Предлог - одлука
40 Информација за завршен преглед на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата - втор циклус (за главите II „Превентивни мерки“ и V „Наплата на имотот“)
41 Информација за имплементација на ИПА 2013 Проект”Набавка на опрема за институциите од областа на правосудството и внатрешни работи“ Лот 1 – Набавка на ИКТ опрема и опрема за интероперабилност
42 Информација за студенти кои се стипендирани од страна на Република Северна Македонија за студии во странство и ги завршиле студиите, во периодот од 2017 до 2020 година
43 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување, (за период јануари-јуни 2021)
44 Информација за исплата на пензии, за август 2021 година
45 Иницијатива поднесена од Олгица Трајковска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.8/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уставниот закон за спроведување на амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019)
46 Иницијатива поднесена од судски службеници - стручни соработници во судовите на Република Северна Македонија, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.82/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители, Законот за судовите и Законот за јавното обвинителство.
47 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 1470, за КО Чаир, на КП бр. 373, Викано место/улица А.Турунџев
48 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.68655 за КО Маџари на КП бр.1046/4 за викано место/улица П.Наков, со дополнување на Понудата
49 Известување од извршител Гордана Џутеска за Понуда за користење право на првенствено купување на имот каде како сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист бр.94643 за КО Охрид 2
50 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на тема ,,Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID-19, за период од 1 март 2020 година до 30 ноември 2020 година (40-6640)
51 Конечен извештај за извршена ревизија на информациски системи како ревизија на успешност на тема „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“
52 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти во Општина Охрид
53 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај, подговено од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
54 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2019 година на Управата за заштита на културно наследство (Сметка на основен буџет 603-10)
55 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, за период 1 април - 30 јуни 2021 година
56 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје, во период од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
57 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје, за втор квартал 2021 година
58 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период април - јуни 2021 година
59 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица Пробиштип, за периодот од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
60 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, (април- јуни 2021 година)
61 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за период 1 април - 30 јуни 2021 година
62 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот април-јуни 2021 година
63 Информација во врска со Одлука за давање на користење на недвижен имот-деловен простор сопственост на АД ЕСМ - Скопје на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје УО бр.02-2665/206/4 од 17.06.2021 година, донесена од Управниот одбор на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и Договор за давање на правото на користење на недвижни ствари арх.бр.03-2880/1 од 30.06.2021 година склучен помеѓу Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, како Давател на стварта и Друштво за туризам,угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, како Корисник на стварта
64 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари – јуни 2021 година
65 Полугодишен извештај за работа на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија, за период јануари-јуни 2021 година
66 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Ковид 1 кредитната линија
67 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија
68 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
69 Извештај за работа на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2020 година
70 Ревизорски извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија и Годишна сметка, за 2020 година
71 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во Договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура, за период јануари - јуни 2021 година
72 Годишен извештај за развојот на системот на финансирање на општините за 2019 година и Полугодишен извештај за развојот на системот на финансирање на општините за 2020 година
73 Годишен извештај за работењето на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам на Република Северна Македонија за 2020 година
74 Информација за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија, за периодот јануари-јуни 2021 година
75 Извештај за спроведување на Националната стратегија за борба против измама и заштита на финансиските интереси на Европската унија 2019-2022
76 Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија, во периодот јануари - јуни 2021 година
77 Информација во врска со постапките по тужбените барања за надоместок на штета предизвикана од дивеч под трајна или привремена заштита со која беше задолжено Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
78 Информација за статусот на реализација на средствата од програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамките на Инструментот за претпристапна помош, ИПА втора компонента - прекугранична соработка, за период јануари – јуни 2020 година
79 Информација за статус на реализација на средствата од програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамките на Инструментот за претпристапна помош, ИПА втора компонента - прекугранична соработка, за период јули - декември 2020 година
80 Информација во врска со Годишниот извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во Република Северна Македонија за 2020 година, со Годишен извештај
81 Акциски план за спроведување на препораките на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за култура (сметка на основен буџет 63710 и сметка на основен буџет 63712)
82 Информација за дополна на Информацијата во врска со правата и обврските на договорните страни од Спогодбата за регулирање на меѓусебните односи помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје