61-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.03.2018 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (439.87 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид
2 План за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 01.01.2018 - 31.12.2018 година, со Предлог-одлука
3 Информација за Стратегија за заштита и благосостојба на животните и акциски план
4 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за состав на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни
5 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - меркантилна пченица и јачмен за сточна храна од стоковните резерви, заради обновување
6 Информација за потребата од обновување на определени количини на нафтени деривати од задолжителните резерви во тековната 2018 година
7 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија
8 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од шестта емисија по пат на приватна понуда, со Предлог-одлука
9 Информација во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно
10 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија, со Предлог-одлука
11 Годишен финансиски план и Програма за работа на Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2018 година, со Предлог-одлука
12 Предлог-решение за формирање на главен штаб за заштита и спасување кој раководи со активностите за заштита и спасување во Република Македонија
13 Информација за поддршка на проектот за рехабилитација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип
14 Предлог-закон за енергетика
15 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура
16 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ловство
17 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со услужен центар КО Горно Коњаре, општина Куманово, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено за изградба на објекти со основна класа на намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија (производство на градежни материјали, бетонски блокови, бетонски плочки за тротоари) КО Виница, општина Виница, со Предлог-одлука
20 Информација за назначување на раководител на Телото за управување со ИПАРД 2007-2013 и ИПАРД II, со Предлог-решенија
21 Информација за давање согласност за физичка делба на идеален дел од недвижен и движен имот - објекти од поранешен ЗППЗ „Кооперант“ - Радовиш, во Радовиш, с.Калуѓерица - Радовиш и с.Ракитец - Радовиш, сосопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии
22 Информација за натамошна либерализација на трговијата со земјоделско – прехранбени производи по Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
23 Информација за интересот за натамошна либерализација на трговијата со земјоделско прехранбени производи согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
24 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Тасино Чешмиче - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
25 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Холидеј Ин - Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
26 Информација во врска со предложениот Директен договор помеѓу Владата на Република Македонија и ПроКредит Банка АД Скопје за финансирање на малата хидроелектрична централа на концесионерот ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје
27 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Трница“ општина Студеничани и “Фабрика Кватро“ општина Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.44-1761/1 од 06.03.2018 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.46/18), со предлог – Решение
28 Информација за статусот на проектот „Изработка на проектни студии (Студија за изводливост, Оценка на влијание врз животната средина, Анализа на трошоци и добивки) и проектна документација за воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион
29 Информација за статусот на реализација на преостанатите барања и иницијативи на посетените компании во рамки на проектот “Учиме од бизнис заедницата“- сите пет циклуси на посети на компании, заклучно со 15.01.2018 год.
30 Информација за обесштетување на поплавените правни лица во Скопскиот регион
31 Предлог-методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија
32 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/1754 на Советот од 25 септември 2017 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија, со Предлог-одлука
33 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/1934 на Советот од 23 октомври 2017 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, со Предлог-одлука
34 Извештај од редовниот состанок на Мешовитата комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничната линија и граничните ознаки на македонско-бугарската државна граница, одржан во Скопје на 29 и 30 јануари 2018 година
35 Извештај за учество на припадници на Армијата на Република Македонија во мировната операција на Европската унија „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, ротација јуни-декември 2017 година
36 Извештај за учество на припадникот на Армијата на Република Македонија во мировната операција на Европската унија „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, ротација јуни-декември 2017 година
37 Информација за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област, со Предлог-одлука и Предлог-решение
38 Информација за донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите и донесување Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите
39 Информација за ослободување од учество (партиципација) при користење на здравствени услуги на децата до 18 години возраст, чии семејства се приматели на правото на социјална парична помош
40 Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
41 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија
42 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Казандол”, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран
43 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с.Вруток, општина Гостивар на Друштвото за производство, трговија, услуги и инженеринг ЈЕФУТА-ИНЖЕНЕРИНГ-Фуат и Јетон експорт-импорт ДОО Гостивар
44 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот “Виничка Вада“, општина Кочани на Друштвото за производство, трговија и услуги ОРАНЖЕРИ- ДОБРА ДОО увоз - извос Кочани
45 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „RAMSTEIN AMBITION II 18“, во Сојузна Република Германија
46 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EFES 18“, во Република Турција
47 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JWA“, во Сојузна Република Германија
48 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MILEX 18“, во Кралство Шпанија
49 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN RESPONSE 18“, во Република Србија
50 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIKING 18“, во Кралство Шведска, Република Србија и Република Ирска
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица
52 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Тајван
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на АД македонска информативна агенција-Скопје во државна сопственост
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом ,,Доне Божинов” – Пробиштип
55 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје
56 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем
57 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем
58 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности
59 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги
60 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за градење
61 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловството
62 Иницијатива поднесена од адвокат Зоран Величковски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.2/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 266 став 1 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012, 187/2013, 129/2015, 154/2015, 192/2015. и 23/16)
63 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за купопродажба на недвижен имот во Битола со Имотен лист бр.95586 за КО Бирола 3 на КП бр.14545 викано место/улица „Ријечка“
64 Понуда од нотар Тодор Бошковски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101792 за КО Тетово на КП бр.12928
65 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.68968 за КО Маџари на КП бр.2207/6
66 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101705 за КО Бутел на КП бр.143
67 Понуда од нотар Веселинка Здравкова за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.838 за КО Буково на КП бр.355
68 Понуда од нотар Мексуд Максуд за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2258 за КО Ресен на КП бр.3566/1
69 Известување од извршител Антончо Коштанов од Скопје, за заклучокот за усна јавна продажба под И бр.2216/14
70 Известување од извршител Антончо Коштанов од Скопје, за заклучокот за усна јавна продажба под и бр.307/15
71 Предлог-одговор на пратеничко прашање од пратеникот Фросина Ташевска Ременски поставено на 36-тата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 22.02.2018 година, до Владата на Република Македонија
72 Предлог-одговор на пратеничко прашање од пратеникот Весел Мемеди поставено на 36-тата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 22.02.2018 година, до Владата на Република Македонија
73 Кадровски прашања /61/
74 Прашања и предлози /61/
75 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за период октомври-декември 2017 година
76 Тримесечен финансиски извештај, за јули-септември 2017 година, на ЈП "Агро-берза" Скопје
77 Тримесечен финансиски извештај, октомври-декември 2017 година, на ЈП „Агро-Берза“ Скопје
78 Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура Скопје, за период X - XII 2017 година
79 Тримесечен извештај за работата на М-НАВ АД Скопје за април-јуни 2017 година
80 Тримесечен извештај за работата на М-НАВ А.Д. СКОПЈЕ јули - септември 2017 година
81 План и програма на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2018 година
82 Информација за решавање на проблем со свлечишта на локалниот пат “Крива Паланка - с. Станци“ и локалниот пат “с. Станци - м.в.Станечка Кривина - м.в. Метоф - с. Дренак“ 
83 Извештај за извршувањето на потставките 412110 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Македонија за периодот 01 Јануари до 31 Декември 2017 година
84 Информација за одобрување на средства од Програмата ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2014-2020
85 Информацијата за реализирани активности во 2017 година од Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2017-2018 година
86 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
87 Предлог-закон за изменување и доплнување на Законот за лековите и медицинските средства
88 Информација за започнување на Проектот за изградба на комплекс Универзитетски клинички центар на локација во општина Карпош
89 Предлог-одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Кочани и Општа болница Кочани во Јавна здравствена установа Општа болница Кочани со проширена дејност
90 Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт
91 Информација за одржување на „Дигиталниот самит за Западен Балкан 2018“ во Скопје, со Предлог-агенда
92 Информација за изменување и престанок на Одлуки за давање на трајно користење на движни ствари на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
93 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
94 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „WOODROW WILSON“ - с. Долно Седларце, Општина Брвеница
95 Информација за потпишување на билатерална спогодба помеѓу Република Србија и Република Македонија за ИПА II Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Србија и Република Македонија за период 2016-2020