70-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.05.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (569.83 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Геолошки завод на Република Македонија
2 Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Државен завод за ревизија
3 Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
4 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ
5 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат
6 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија
7 Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на производите
8 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите
9 Предлог-закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
10 Информацијата за формирање на ново Координативно тело за надзор на пазарот со Предлог-решение
11 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини - песок и чакал и минерална вода на локалитетите „Долно Поле“ с.Прибачево, општина Кочани, „Орловец“ општина Куманово и „Самаци“ општина Брвеница, со Предлог-одлука
12 Информација во врска со одржување Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 30.05.2018 година
13 Информација во врска со одржување Собрание на акционери на ГА-МА АД Скопје, закажано за 05.06.2018 година
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Рибарци, општина Росоман, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Горни Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура, КО Горни Подлог, општина Кочани, со Предлог-одлука
16 Информација за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за локалитет база Оризари за изградба на стопански комплекс (Г-производство, дистрибуција и сервиси), КО Оризари, општина Кочани, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Мишко Пупалевски ул.1 бр.14, Ресен со Предлог-одлука
18 Информација за степенот на реализација на активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – ревизија 2017 година, предвидени за реализација заклучно со последниот квартал од 2017 година
19 Информација за потребата од склучување на повеќегодишни договори за набавка на инжинериски машини и неборбени моторни возила за потребите на Армијата на Република Македонија, со барање на согласност за склучување на повеќегодишни договори
20 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија Фарма медика канабис ДОО Валандово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
21 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2018 година, со предлог одлука
22 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина, на Друштвото за градежништво и инженеринг Тотал инженеринг ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Раковец“, општина Чашка
23 Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти од развој на села 2018 година
24 Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти од развој на плански региони 2018 година
25 Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на специфични развојни потреби за 2018 година
26 Предлог-закон за изменување на Законот за акцизите
27 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2017 година
28 Иницијатива поднесена од адвокат Бобан Богдановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.31/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2011)
29 Иницијатива поднесена од Народна банка на Република Македонија, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.39/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 2 и член 27 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и на членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014)
30 Иницијатива поднесена од Здружението за заштита на граѓанските права „НО ПАСАРАН“- Скопје, Здружението на граѓани на текстилната, кожарската и чевларската индустрија „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“ - Штип и Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија - Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.33/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 32 став 4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
31 Иницијатива поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.32/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 5 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010)
32 Иницијатива поднесена од Милорад Јовчевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.37/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 158/2011, 185/2011, 64/2012, 188/2014, 104/2015, 153/2015, 192/2015 и 30/2016)
33 Иницијатива поднесена од адвокат Поповски Ристо од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.40/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016)
34 Иницијатива поднесена од Горан Костадиновиќ од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.35/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 1 во дел: „а кои оствариле право на паричен надоместок по 1 јануари 1995 година“ и членот 2 став 1 алинеја 5 во делот: „кое остварило право на паричен надоместок по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото на паричен надоместок не било вработено на неопределено време“ од Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/2017
35 Иницијатива поднесена од Даниел Георгиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.30/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2018)
36 Понуда од нотар Никола Спасовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.14281 за КО Драчево на КП 2269 место викано Љубаш
37 Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2438 за КО Г и Д Оризари на КП бр.1008
38 Понуда од Олга Димовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2280 за КО Злокуќани на КП бр.1003 на место викано Село
39 Кадровски прашања /70/
40 Прашања и предлози /70/
41 Информација за извршени контроли во однос на примената на важечките законски прописи и квалитетот на услугата на регистрационите агенти
42 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот
43 Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Графички регистар на улици и куќни броеви
44 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Поврзување на националниот геопортал на просторни податоци на АКН со порталите од регионот
45 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Ажурирање на катастарските парцели, втора фаза
46 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП), втора фаза
47 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Дигитализација на катастарските планови“
48 Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Регистар на градежно земјиште
49 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Премер на инфраструктури во државна и општинска сопственост“
50 Информација за анализа на нереализирани активности од Оперативниот план за спроведување на Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 година кои требало да бидат завршени до крајот на 2017 година
51 Информација за младинска работа
52 Информација за склучување Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за економија на Република Македонија и Меѓународната финансиска корпорација - IFC (Групација на Светска банка)
53 Информацијата за потребата од формирање на Комисија за спроведување на постапката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост согласно Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост
54 Информација за Изменување и дополнување на Годишна програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот Крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри и Изменување на Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2018 година