76-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.06.2018 - 15:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (432.11 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишна сметка и Извештај за работењето за 2017 година на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, со Извештај на независни ревизори, со биланс на успех, извештај на паричните токови, белешки на финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2017 година, со Предлог - одлука и дополнувања кон материјалот
2 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука
3 Информација за проекти во реализација на АД МЕПСО кои не се во функција на дејноста на Друштвото
4 Информација за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Скопје 1”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Скопје 2”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Штип” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Радовиш”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Кичево”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Берово” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово”, за Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Делчево” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Делчево” и ТАРИФНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА.
5 Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 2017 година
6 Информација, со Правилник за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој, Правилник за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф и Правилник за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации, со предлог-одлуки
7 Информација, со предлог-Решение за утврдување на висина на надоместокот на претседателот и на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој
8 Годишен деловен и Финансиски извештај за работењето на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија за 2017 година
9 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
10 Предлог-уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019 година
11 Информација за задолжување на Општина Струмица кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-одлука за задолжување на Општина Струмица со долгорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
12 Информација за задолжување на Општина Струмица кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-одлука за задолжување на Општина Струмица со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
13 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Долно Поле“ с.Прибачево, општина Кочани, “Орловец“ општина Куманово и “Самаци“ општина Брвеница, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.44-2477/1 од 29.05.2018 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.101/18), со Предлог – решение
14 Информација во врска со потпишување Договор за реализација на проект со Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите Нации
15 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Заедничка декларација за намера на македонската Влада, застапувана од македонското Министерство за внатрешни работи и Сојузното министерство за сообраќај и дигитална инфраструктура на Сојузна Република Германија за процедури за замена на возачки дозволи
16 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Mеморандумот за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Австралија за соработка во борбата против тероризмот
17 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јануари - март 2018 година
18 Информација за потребата од потпишување на Eвропската конвенција за копродукција во кинематографијата (ревидирана), со текст на Eвропска конвенција за копродукција во кинематографијата (ревидирана)
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика
20 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
22 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
24 Предлог-закон за изменување на Законот за инспекциски надзор
25 Барање за давање на автентично толкување на член 15 став (2), а во врска со член 15 став(4) алинеи 3, 4 и 6 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15), поднесено од градоначалникот на Општина Ново Село
26 Барање за давање на автентично толкување на членовите 21, 22 и 23 од Законот за отворени граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ број 36/11, 41/14 и 145/15), поднесено од претседателот на Советот на Општина Прилеп
27 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.55/2018 за поведување на постапка за оценување на член 95, член 99 став 1 алинеја 2, член 99 став 1 во целина, член 107 став 5 во делот: „до второстепениот орган“, член 114 став 1 во делот: „кога рокот за поднесување жалба против управен акт истекол“ и член 119 став 1 во делот: „посебна организациона единица или колегијално тело на јавниот орган“ од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
28 Иницијатива поднесена од Петар Баришиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.48/2018 за оценување на уставноста на член 438 став 4 од Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
29 Иницијатива поднесена од Александар Каровски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.49/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 37 од Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2015, 145/2015, 192/2015 и 30/2016)
30 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2668 и Имотен лист бр 2656 за КО Глуво Бразда на КП бр.3389 и КП 2656 место викано Под Црква
31 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6275 за КО Маџари на КП бр.130 вокано место/улица Б.Стефковски
32 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба под број Ибр.250/18 и Заклучокот за утврдување на вредност на недвижност, под бр.250/18
33 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
34 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог зa извршување (врз основа на член 166 од Законот за извршување), доставен под И.бр.247/18
35 Кадровски прашања /76/
36 Прашања и предлози /76/
37 Информација за прогресот и реализација на проектот „Надградба на објектите за царинење на граничниот премин за патен промет Табановце“ (Министерство за финансии-Царинска управа)
38 Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 01.10. – 31.12.2017 година
39 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец мај 2018 година
40 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО Скопје во трет квартал (јули-сепрември) од 2017 година
41 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО во четврт квартал (октомври-декември) од 2017 година
42 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на Комисија од хартии од вредност на Република Македонија-Скопје
43 Информација за реализација на активностите за изградба на фекална канализација во населено место Сопиште и на локалитетот Сончев град и одведување на урбаните отпадни води кон постојните канализациски мрежи во општина Кисела Вода и општина Аеродром
44 Информација за прогрес на активностите за реализација на активностите за изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река
45 Информација за реализација на активностите за доизградба на канализациона мрежа во Ѓорче Петров
46 Извештај на Комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема
47 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2017 година
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г1-тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, КО Брест општина Штип, КО Дамјан општина Радовиш, КО Долна Враштица и КО Горна Враштица општина Конче со Предлог-Oдлука