80-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.07.2018 - 09:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (369.8 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 77-та седница на Владата, одржана на 3.7.2018 година
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Барање за продажба на движни ствари, со предлог-одлуки
2 Предлог-одлука за изменување на одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008
3 Годишна сметка на АД Аеродроми на Македонија за 2017 година, Годишен извештај за работење на АД Аеродроми на Македонија за 2017 година, Извештај за резултатите од контрола на Надзорниот одбор над управувањето на АД Аеродроми на Македонија за 2017 година, Извештај на независен ревизор
4 Информација за финансирање на изградбата на фотонапонска електрана со инсталирана моќност од 10MW во кругот на РЕК Осломеј
5 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
6 Информација со Предлог-oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанистичка планска документација за брана и акумулација „Конско“ со придружни објекти (дел од хидросистемот „Конско“), општина Гевгелија, одобрена со Решение од министерот за транспорт и врски бр.24-4414/26 од 17.10.2016 година
7 Информација со предлог текст на Меморандум помеѓу Министерството за транспорт и врски на Република Македонија и Министерството за градежништво, сообраќај и инфраструктура на Република Србија за размена на искуства во областа на е-просторот
8 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Катлановско Брдо“ општина Петровец, со предлог-одлуки
9 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Бабин Дол“ општина Македонски Брод, со предлог-одлуки
10 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - гипс на локалитетот „Бајров Клак и Широки Нивишта“ општина Дебар, со предлог-одлуки
11 Информација за едностран раскин на договорте за концесија на дивечот во ловиште „Кишино“ и „Џумајлија“ во ловен реон Св.Николе, и „Тажево“ во ловен реон Македонски брод, со предлог-одлуки
12 Информација во врска со започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за вршење стопански риболов на риболовни подрачја, со предлог-одлуки
13 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр. 06/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
14 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба
15 Информација за правосилноста на пресудата на ЕСЧП, Рамковски против Република Македонија, А.бр.33566/11, со Предлог-одлука
16 Информација за правосилноста на пресудата на ЕСЧП, Селами и др. против Република Македонија, А.бр. 78241/13, со Предлог-одлука
17 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/568 на Советот од 12 април 2018 година за изменување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран, со Предлог-одлука
18 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго, со Предлог-одлука
19 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/611 на Советот од 19 април 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, со Предлог-одлука
20 Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година
21 Предлог-уредба за метотологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2019 година
22 Информација по доставено Барање за одобрение за сновање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на КП 113 КО Бадар, општина Петровец, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата, со Предлог-одлука
24 Информација за учество на македонска делегација на осмата Конференција на земјите потписнички на Рамковната Конвенција за Контрола на Тутунот на Светската Здравствена Организација, која ќе се одржи во Женева, Швајцарија од 1–6 октомври 2018 година
25 Информација со барање за отпочнување постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка и акциски план за реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево - Втора Фаза
26 Информација за активностите за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотации за општините
27 Информација за утврдената состојба на музичката продукција на Македонската радио телевизија со заклучоци и препораки од работната група
28 Предлог - oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Ергела“, општина Новаци
29 Предлог – одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Врбица“, с.Стари Истевник, општина Делчево
30 Предлог - решение за утврдување на висина на надоместок на претседателот и на членовите на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции
31 Предлог - oдлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради обука (припадници на КФОР)
32 Барање за давање на автентично толкување на член 68 став 2 од Законот за нотаријат, поднесено од пратеникот Бетиане Китев
33 Иницијатива поднсена од Сања Даневска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.44/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Мислење на Владата на Република Македонија по барање за автентично толкување на одредби од Царинскиот закон бр.44.1-8335/1-17
34 Иницијатива поднесена од „Македонско здружение на млади правници“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.53/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за меѓународна и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2018)
35 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.28872 за КО Сингелиќ 2 на КП бр 1068 викано место/улица ул. 23
36 Понуда од нотар Лидија Симоновска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.56236 за КО Штип 6 и Имотен лист бр.20758 за КО Штип 6 на КП бр.10791 викано место Горни Бунар
37 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13024 за КО Сарај на КП бр.10563/2
38 Понуда од нотар Жаклина Николиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.79805 за КО Карпош на КП бр. 7184/2 викано место В.Мицков
39 Понуда од нотар Никола Спасовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5129 за КО Драчево 2 на КП бр.6970 место викано Дашкова Црница
40 Понуда од нотар Драган Иванов од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.54371 за КО Кисела Вода 1 на КП бр 4552 викано место/улица М.Мијалковиќ 18
41 Понуда од нотар Олга Димовска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1836 и Имотен лист бр.26787 за КО Јурумлери на КП бр.435
42 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставени под И бр.813/18
43 Кадровски прашања /80/
44 Прашања и предлози /80/
45 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за правда (сметка на основен буџет 637)
46 Извештај за работа на Државен завод за статистика во 2017 година
47 Информација за Годишен извештај за спречување на неправилности и сомнежи за измами согласно Уредбата за постапката за спречување на неправилности, начинот на меѓусебна соработка, формата, содржината, роковите и начинот за известување на неправилностите во текот на 2017 година (Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција)
48 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2017 година
49 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014-2020 во Министерството за труд и социјална политика (јануари - мај 2018)
50 Прв годишен извештај за имплементацијата „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика - ЕСРП 2020“ за 2017 година
51 Информација за состојбите со повторно определување на пензиите во врска со одржана средба помеѓу делегациите на Република Македонија и Република Србија за примена на Договорот меѓу Република Македонија и Сoјузна Република Југославија за социјално осигурување
52 Предлог-закон за изменување на Изборниот законик, по скратена постапка
53 Предлог-oдлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за вршење стопански риболов со број бр. 41-6502/1 од 22.08.2012 година на риболовното подрачје Охридско езеро
54 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со број бр. 41-6496/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона Охридско Езеро
55 Информација за давање на согласност на решение за изменување и дополнување на решението за формирање на комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари по Јавен оглас бр.04/18
56 Информација за задолжување на Општина Пехчево кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Пехчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
57 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија, трaнспорт и услуги Ф&М 2017 ДОО Експорт-Импорт с.Врапчиште, Гостивар за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
58 Информација за повеќегодишна набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 – септември 2020 за потребите на населението на Република Македонија
59 Информација за започнување на подготвителни работи и претходна анализа за можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање Регионален проект за фракционирање на крвна плазма и безбедност во снабдувањето со крв
60 Информација за Национална стратегија за сајбер безбедност 2018-2022
61 Информација за стратегија за отворени податоци 2018-2020
62 Модернизација на системот за управување со човечки ресурси (ХРМИС)
63 Александар Кировски, барање за прием во државјанство на РМ
64 Информација за потребата од вработување на референт за ромски прашања во единиците на локалната самоуправа